• Ukens avis uke 26

  Del dette:
 • Debatt: Hammerfest – ny kommune med ny retning?

  Truls Olufsen-Mehus (KrF) Foto: Zbigniew "Ziggi" Wantuch

  Det snakkes om det på cafeer og på pauserom. Det snakkes om det i kassa i butikken og over middagsbordet hjemme: ”- Det her blir jammen et spennende valg!”

  Hva er årsaken til at valget nå i år er ekstra spennende? Kan det ha noe med dette å gjøre at:

  1. Folk stemte på Alf E, men nå gir han seg etter 20 år

  2. Folk begynner å se problemet med at et parti har all makt

  3. Det er kommet nye politiske stemmer i debatten

  Det virker som om folk har vært på leting etter endring, sittet på gjerdet, og nærmest ventet i håp om at noen nye ansikt kan gjøre seg fortjent til stemmen deres. Fordi Hammerfest vant kåringen over Norges laveste valgdeltakelse ved forrige kommunevalg. I år tror jeg pendelen svinger andre veien og vi får langt større valgdeltakelse. Men hvordan valgkampen vil fortone seg blir interessant å se og oppleve.

  Nye stemmer og nytt syn trigger motstand

  I stedet for å snakke om sin egen politikk, rakkes det ned på andres. Kommentarfeltene på sosiale medier er ikke noe vakkert sted å være, for vaktbikkjene glefser mot alle som ytrer andre meninger enn seg selv.

  Jeg opplever at oppførselen i kommentarfeltene har til hensikt å true folk til taushet. Hva ellers er vel formålet? Eksempelvis har dette skjedd: Først serverte flere tilhørere av Arbeiderpartiet skarpt hån og latterliggjøring i kommentarfeltene til nyoppstartede partier og politiske debutanter. Så skrives det fra samme parti debattinnlegg med krasse personkarakteristikker. Deretter tar APs styreleder og maner til saklig debatt at nå må alle oppføre seg. Nå er vi kommet dit hvor enkelte av disse vaktbikkjene krever unnskyldninger for at det påpekes hva de faktisk driver med. Dette minner mer om komikk enn politikk. Hva blir det neste?

  Det kan til tider være tungt å lese igjennom kommentarfeltkrigernes gjentatte angrep. Men jeg ser på aktiviteten som et tydelig tegn at de som sitter med makta opplever å miste kontrollen. Derfor står jeg på og jeg står han av. Jeg mener det er sunt med endring, og jeg håper at velgerne i Hammerfest er enig med meg i at tiden er inne nå.

  Hvem bør bli din ordfører de neste fire år?

  Det sitter tre fulltidspolitikere fra AP ved roret nå i Hammerfest og Kvalsund. Jeg mener at det er jobben til politisk ledelse å tilrettelegge for utvikling og sørge for at sentralmakta kjenner våre lokale behov for statlige midler. Behovene må kommuniseres bredt og hyppig, også utenfor eget parti. Hammerfests posisjon og omdømme ovenfor velferdsinntekten må bli kjent av flest mulig, og derfor kan vi ikke stå i samme kø som alle andre kommuner i påvente av statlige midler.

  Hvis målet er å bevare og styrke sykehuset, samtidig som næringslivet skal utvikles og oppnå vekst, hvilke egenskaper bør vår politisk ledelse ha? Klarer vår neste ordfører den store arbeidsmengden å gå i bresjen for nye veier uten å skattlegge de svakeste i samfunnet med bompenger?

  Hvordan få til ny flyplass som vi er avhengig av for vekst? Hammerfest har nest høyest prosentvis befolkningsvekst i Nord-Norge de siste 20 år. Men veksten stagnerer. Tilflyttere sørfra er godt vant til enkel logistikk og billige flybilletter. Det blir sterke kontraster å bo her på, toppen av klimaet, med landets dyreste flybilletter til og fra Hammerfest, ukurante flyavganger og tidvis vanskelige landeforhold. Vi vet alle at nærhet til familie er viktig for trivsel og bolyst. Dagens transporttilbud gjør det både ubeleilig, upraktisk og svindyrt dersom familien din er sørafor. Konsekvensen er at tilflyttere som regel varer rundt to år, som igjen gjør at rekrutteringen er tung, og vi får ikke den veksten som burde være mulig.

  Nye Hammerfest står ovenfor flere tunge løft, og vi bør ikke sitte med et kommunestyre som kun makter å få til ting dersom “rett” regjering sitter ved makta. Større politisk bredde er best for Hammerfests utvikling i så måte. Våre lokale politiske ledere bør klare å ha påvirkningskraft slik at kloke avgjørelser tas både inn til fylket og hele veien inn på storting og regjering.

  Derfor blir ikke dette bare et spennende valg, men et veldig viktig valg! Det ligger mange store saker å venter de neste fire år som vil betyr mye for oss i kommunen vår. Hvem skal lede dette massive arbeidet som ligger foran oss, det er det du som bestemmer.

  Skrevet av,

  Truls Olufsen-Mehus

  Ordførerkandidat (KrF)

  Debatt:

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde. Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Del dette:
 • ANNONSE

  Del dette:
 • Debatt: Leveringsplikten: Hva er situasjonen i dag?

  I 2019 hadde 35 fartøy tillatelse til å fiske med trål. 17 av dem var pålagt leveringsvilkår, hvorav 13 tilhører Lerøy og Nergaard. Antall trålere går ned, mens størrelsen på de gjenværende øker ved erstatning med spesialisering på ombordfrysing.

  Molnes har den størst kvote (8 212 tonn i 2019) er registrert i Møre og Romsdal med leveringsplikt i Finnmark. Fartøyet som sysselsetter om lag 40 personer praktisk talt uten ringvirkninger i fiskeforedling i tilgodesette bedrifter. Kvoten tilsvarte fangsten i Finnmark (2018) til 600 fartøyer i åpen gruppe under 10 m som ifølge Fiskeridirektoratet gir arbeidsplasser til 960 personer (1,6 per fartøy) som i tillegg leverer til landanlegg som sysselsetter ytterligere om lag 80 personer (5 kr/kg råstoff/500 000 kr/person i lønnskostnader).

  Nesten alle disse konsesjonene er knyttet opp mot det som i dag er en plikt til å tilby henholdsvis 80 prosent av torskevota og 60 prosent av hysekvota til bestemte steder eller i bestemte regioner, men i praksis går mindre enn 10% av de leveringspliktige kvotene til foredling i de tilgodesette bedriftene.

  Det børsnoterte Lerøykonsernet er i 2019 tildelt en leveringspliktige totalkvote på 56 000 tonn hvitfisk. Kvoten er fordelt på 8 fartøyer; Gadus Poseidon, Gadus Neptun og Båtsfjord (alle Båtsfjord), Doggi og Rypefjord (begge Hammerfest), Havtind (Melbu) og Gadus Njord og Nordtind (Vestvågøy). På årets første fire måneder landet trålerne 37% av kvota. Selskapet har i tillegg bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt knyttet til mange av de anleggene som er tildelt Lerøys konsesjoner. Disse pliktene oppfylles i stor grad med kjøp av fisk fra kystfiskeflåten.

  Lerøy overtok flåten etter oppkjøpet fra Kjell Inge Røkke, som i møte med Jens Stoltenberg (på hans kontor i Stortinget) før valget i 2005 erklærte at om ikke han overholdt leveringsforpliktelsene, så kunne staten ta tillatelsene tilbake.

  Nergaard-konsernet disponerer i 2019 en leveringspliktig totalkvote på 29 400 tonn hvitfisk. Kvoten fiskes av fire trålere (Tønsnes, Ole-Arvid Nergård, J. Bergvoll og Kågtind, alle registrert i Harstad, med leveringsplikt i Skjervøy, Torsken (Gryllefjord), Bø i Vesteraalen og Mehamn. (Kilde Fiskeribladet 3.6.2019). Blant annet J. Bergvoll er bygd så stor at den ikke kan gå inn i havna i Mehamn hvor den har leveringsplikt. På årets første fire måneder landet trålerne 47% av kvota og har derved liten utjevnende effekt i forhold til kystfiskeflåten som har sin fangsttopp om vinteren.

  Brudd på intensjonene i leverings- og bearbeidingsplikt regelverket

  FOR 2003-09-12 nr 1131: Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse1

  § 1: Formålet med denne forskrift er å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten.

  § 3: «Fartøyeieren skal ved utgangen av november og innen utgangen av mai legge frem en plan for drift og levering neste halvår. Det skal også fremgå at planen er satt opp i samråd med den eller de bedriftene som er tilgodesett….. Ved avvikende forutsetninger for planen hos en eller begge parter, skal det tas ny kontakt… Vedkommende fiskeindustribedrift skal 1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-09-12-1131 alltid foreta bearbeiding av 70% av torskefangsten omfattet av leveringsplikten før videresalg».

  §3 har stått i forskriftene siden Helga Pedersens tid som fiskeriminister. Bedriftene etterspør fersk fisk til bearbeiding. Samtidig har altså Departementet godkjent ombygging av trålflåten til frysetrålere hvor noen er så store at de verken kan gå inn i havna der de har leveringsplikt eller levere den fisken bedriftene etterspør og har krav på gjennom leveringsplanene.

  Andelen som går til bearbeiding etter reglene for leveringsplikt er redusert over år. Vinteren 2019 har ikke Nergård landet noe av sine fangster til bearbeiding i de tilgodesette bedriftene (Fiskeribladet 3.6.2019). Forklaringen er at bedriftene etterspør ferskfisk, mens fartøyene bare kan levere frossenfisk som følge av nyinvesteringene i fartøyer. Nergård har betalt seg ut av aktivitetsplikten de hadde i Bø i Vesterålen og forpliktelsene til Skjervøy.

  Nergårds direktør sier i et intervju med Fiskeribladet 3.6.19 at det ikke er lønnsomt å foredle deres trålerfangst på land. Det er helt forståelig fordi selskapet har gjort store investeringer i fryseskip som ikke egner seg til å levere fersk fisk som etterspørres til foredling på landanleggene i regionen. Faktum er i hvert fall at all fisk fra kystfiskeflåten som leveres fersk, foredles på landanlegg og gir betydelige ringvirkninger i foredlingsindustrien. Med lønnskostnader på minimum 5 kroner mer per råstoffkilo til foredling i Norge enn den frossenfisken trålerne leverer til omlasting på fryseterminalene, representerer eksport av 120 000 tonn ombordfrosset frossenfisk fra de leveringspliktige trålerne alene tapte lønnskostnader på 600 mill. kroner og nærmere 1200 fiskeindustriarbeidsplasser (til 500 000 kr/år) fra Lofoten og nordover. Om kvotene har vært tatt av kystfiskeflåten, ville en i tillegg fått en mersysselsetting og verdiskaping i selve fisket med betydelige ringvirkninger i kystsamfunnene.

  Den beskrevne utviklingen viser et manglende politisk vilje til å handheve norsk lov, selv når de som mottar kvotene både gjennom praksis og offentlige uttalelser sier at de med vitende og vilje bryter intensjonen i lovens forskrifter. Hvordan kan de politiske myndigheter gjenopprette opprettholde respekten for vedtatte målsettinger om ressursenes bidrag til sysselsetting og bosetting når de den gjelder overser reguleringene uten at noen reagerer?

  Tre mulige strategier som bør kunne gjennomføres i løpet av en femårsperiode.

  1) Myndighetene stiller krav til de etablerte rederiene om å oppfylle leverings- og aktivitetsforpliktelsene etter intensjonene, gjennom

  a. Å stille krav om at frossenfisken som produseres om bord – om nødvendig, må tines slik at den er i tråd med kvalitetskravene til kjøperne før fisken legges ut på auksjon til de tilgodesette bedriftene

  b. Å tillate at kvoteinnehaverne selv kan få overføre de tildelte kvoteandeler til nyinnkjøpte fartøyer som egner seg til leveranse av fersk fisk etter intensjonene.

  c. Kvotetrekk ved eksport av uforedlet råstoff til utenlandsk foredling (som på Island)

  2) Alle leveringspliktige kvoter legges ut på auksjon med krav om at kjøperen skal oppfylle leveringsbetingelsene av en fersk eller/tinet fisk i tråd med bedriftenes kvalitetskrav (som på Færøyene -hvor auksjonsinntektene går til et kvotefond som kan komme hele samfunnet til gode – som for havbruksfondene i Norge.

  3) Administrativt refordeling av de leveringspliktige kvotene til den delen av flåten som kan levere den etterspurte ferske fisken best mulig over året -for eksempel til den fiskereide «stor kyst» flåte som egner seg til leveranse av fersk og levende fisk utenom sesongfiskeriene. «Stor kyst» er til dels større (opptil 55 m) enn de gamle Findustrålerne (40 m) som var de første med leveringsplikt av fersk fisk.

  Offentlig informasjon om Leveringsplikten må tilrettelegges. Det bør fremmes et krav fra Stortinget om at Departementet/Fiskeridirektoratet løpende skal tilrettelegge oversikter over alle tildelte kvoter med leveringsplikt. Opplysningene må inneholde totalt tildelt kvote, tilgodesette bedrifter/regioner og landingssted.

  Skrevet av,

  Torbjørn Trondsen,

  Kystens tankesmie

  Debatt:

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde. Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Del dette:
 • Disse må møte i tingretten  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • – Fra ødemark til verdens ledende  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • – Grov overtredelse  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Akkisan og Snøstorm deltok på landsmønstring i UKM  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • ANNONSE

  Del dette:
 • Skal delta i NNM i Harstad  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Sankthansfeiring  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Marcus Holmgren Pedersen tatt ut på U19-landslaget  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • – Ringen er sluttet  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Nå skal Kvalsund feire bygdene sine  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • – Det vi ser nå er bare starten på Johan Castberg  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Lever ut hundedrømmen  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Utflytta Hammerfesting: Karina Hansen  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Hammerfestkryssordet  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Hammerfestkryssordet 2  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Lokal Quiz-kryss  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Glimt  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Ka skjer?  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Klassetur til Berlin  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Leser om sommeren  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Hedret Isak med snublestein  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Yoga i naturen  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

FRA HAMMERFESTINGEN MARKED