• Ukens avis uke 18

  Del dette:
 • Debatt: Hammerfest SV og sykehuset

  Åse Marie Småvik, leder Hammerfest SV.

  Nytt sykehus har vært en hovedsak for Hammerfest SV i inneværende valgperiode. For de neste årene stiller vi med ei sterk liste som vil videreføre engasjementet for sykehuset helt til dørene åpnes på Nye Hammerfest sykehus (NHS).

  Finnmark SV har over 4-5 valgperioder stått støtt i diskusjonen om å beholde dagens sykehusstruktur.

  Det har antakelig kostet Finnmark SV representasjon på Stortinget fordi man kunne ha fått flere stemmer i Alta ved å være mindre tydelig. I SV setter vi imidlertid sak foran egen posisjon, det skal ingen være i tvil om.

  I dette innlegget vil vi redegjøre for hva vi helt konkret har gjort siste 4 år når det gjelder spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark.

  Hammerfest SV har hatt representanter i styret til Finnmark SV som også har vært aktive på temaet.

  – Bidratt til bedre jordmor dekning på fødestua i Alta gjennom spørsmål fra Kirsti Bergstø i Stortingets spørretime.

  – Stått stødig i alle debatter om sykehusstruktur – også i Stortinget.

  – Hatt et initiativ for å få i gang den årlige samlingen “Helse i Finnmark” hvor blant annet helseminister Høie deltok i november 2018 i Kirkenes.

  – Hatt besøk av SV sin representant i Helse -og Omsorgskomiteen, Nicholas Wilkinson, på den første konferansen om Helse i Finnmark som ble holdt i Hammerfest i november 2017.

  – Kirsti Bergstø i tett samarbeid med Finnmark SV, tok initiativet til den tverrpolitiske oppslutninga om å beholde to ambulansefly i Alta i 2016. Debatten ledet også til at ambulanseflyet i Kirkenes nå er bemannet med anestesilege og dermed styrket beredskap i Øst-Finnmark.

  – Hammerfest SV ved Reidar Johansen tok initiativet til å nedsette det tverrpolitiske helseutvalget vi har i Hammerfest Kommune. Samme Reidar har gjentatte ganger bedt om at utvalget må innkalte til møter for å bli orientert om arbeidet med NHS.

  – Hammerfest SV og Hammerfest Krf tok sammen initiativet og skrev et brev til Helseminister Høie når den nye regjeringa hadde bestemt at Finnmarkssykehuset skulle underlegges UNN. De andre politiske parti ble invitert med.

  – Hammerfest SV sørget for at informasjon om og fra Finnmarkssykehuset ble distribuert til ALLE de politiske representantene og (ikke bare til varaordføreren) som møtte Helseminister Høie på Stortinget i februar.

  – Representant fra Hammerfest SV holdt appell 8, og arrangerte et årent møtemars og var representert i 8. mars komitéen som satte kvinnehelse i NHS på dagsorden.

  – Hammerfest SV har nylig hatt stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen, Sheida Sangtarashi, og nestleder i SV Kirsti Bergstø på besøk, og arrangerte et åpent møte på Biblioteket. Tema for 3/4 av dagen var NHS. (Dessverre dekket ikke media dette besøket).

  – Hammerfest SV ved Reidar Johansen fremmet forslag i Formannskapet om at rammene for NHS må utvides i revidert statsbudsjett for å sikre at bygget blir stort nok. Forslaget ble enstemmig vedtatt og sendt til Helseministeren.

  I tillegg til engasjementet for NHS har Hammerfest SV stadig stått i bresjen for å få ryddet opp i eldreomsorgen i kommunen samt sikret lærlingplasser til helsearbeidere i kommunen.

  For neste kommunestyreperiode har Hammerfest SV mange dyktige representanter på lista som kan veldig mye om helse, eldreomsorg, rus og psykiatri og ikke minst sykehus. Om dette er viktige tema for deg som velger er det Kanskje SV som skal få din stemme?

  For Hammerfest SV / SG

  Åse-Marie Småvik, leder.

  Nyhet:

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

  Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Hammerfestingen arbeider etter Vær-Varsom plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.

  Del dette:
 • Debatt: Hammerfest Ap i utakt med partiet sitt?

  Ole Martin Rønning, kommunstyrerepresentant for Høyre.

  I bompengesaken, som jeg antar vil bli en viktig sak under valgkampen, kan det synes som Hammerfest Arbeiderparti er i utakt med både LO og resten av Arbeiderpartiet.

  I Hammerfest, i etterdønningene av den økonomiske storfesten man har hatt i noen år, og hvor overskridelser i offentlige investeringer for lengst har overskredet en halv milliard under Alf E. Jakobsen`s ordførertid, han man som siste store sak besluttet at vi skal si ja til en nybygging av innfartsveg og bypakke, med særlig usosial belastning for de som skal finansiere dette.

  Vi snakker selvsagt om den halve millionen man planlegger å sende som regning til hver eneste familie i Hammerfest. Men, samtidig har man basert dette på et prosjekt hvor man tar forbehold om at man underveis kan øke prisene, og forlenge innkrevingstiden utover de 15 år som er vanlig.

  Les også: Debatt: – Det som ikke er like greit, er når enkelte tyr til usannheter

  Når man fra kommunal eller annen offentlig side sier at man KAN øke prisene, må slikt leses som at man SKAL øke prisene, og når man sier at man KANSKJE vil øke innkrevingstiden, betyr dette at man vil gjøre det.

  Samtidig går LO i sør omkring med banner som fordømmer usosiale bompengeprosjekt, og hvor Trond Giske, i sin 1. maitale går sterkt spesielt i mot såkalte «bypakker» med usosial profil.

  Dette står i sterk kontrast til både Andreas Gamst og varaordføreren i Hammerfest, som ikke engang lukter på dette aspektet når de går inn for å innføre nettopp det man fra  Ap sentralt, og LO går sterkt imot i sør.

  Så må man kanskje stille spørsmålet om Hammerfest er i en særstilling?

  Til det er svaret Ja. Hammerfest Ap har hatt eneveldig makt i Hammerfest siden 1999. I den tid, har de over doblet kommunens lånebelastning, og gjort oss til en kommune som rangerer som nummer to på toppen av belåning per innbygger, og hver eneste av oss har en lånegjeld som ligger på det dobbelte av landsgjennomsnittet, og det kan du takke Hammerfest Ap for.

  Man har i tillegg ført en svært uansvarlig økonomisk politikk i disse årene, og etter at Snøvit begynte utbyggingen, startet man å bruke penger man enda ikke hadde fått som eiendomskatt, samtidig som man belånte kommunen til pipa.

  For de som bare ser det positive med renovert rådhus, og stort kulturhus, virker det som Arbeiderpartiet har styrt vel, men sannheten er at det har de ikke gjort. Av de milliardene av kroner de har lånt, er ca en halv milliard gått til å dekke overskridelser på prosjekter som man nå soler seg i glansen av.

  Bare kulturhuset ble å koste 250 millioner, selv om budsjettet som var godkjent til prosjektet bare var 95 millioner.

  I Rypefjord ved Polarbase, svidde man av over 65 millioner, uten å få noe som helst igjen.   Og slik kunne man skrive mange sider omkring.

  Det ser ut som festen med lånte penger, må betales av våre etterkommere, de samme som man mener skal betale drømmeveiprosjektet med tuneller, som skal finansieres med minst en halv million i bompenger per småbarnsfamilie.

  Alt dette, demonstrerte man mot litt lengre sør, men her i Hammerfest trenger man ikke å bry seg om slikt. Her har man rent flertall i kommunestyret, og kan gjøre hva man vil. Selv om det man gjør er både usosialt og kanskje unødvendig i alle fall i det omfang man legger opp til.

  Av Ole Martin Rønning,

  kommunestyrerepresentant,

  Hammerfest Høyre.

  Nyhet:

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

  Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Del dette:
 • Debatt: Nordre Sørøy som rekreasjonsområde

  I Sørøysundet er det sterke strømmer begge veier gjennom selve sundet. Dette gjør fjordene langs Seiland og Sørøya attraktive for havbruksnæringa.

  Tre oppdrettsselskap er allerede etablert i området. Det fjerde heter Salmar og ønsker nå å etablere seg. Det er søkt om etablering i Skippernes-fjorden på nordre del av Sørøya som ligger i Hammerfest kommune. Søknaden skal behandles politisk i Hammerfest kommune, men det har til nå ikke vært debatt om dette.

  Hammerfest by har over de siste årene blitt omringet av næringslivsetableringer. Dette har gått på bekostning av rekreasjonsområder. Melandet ble utilgjengelig ved etableringen på Melkøya.

  Reingjerdet rundt byen gjør at ruten for turer må gå via portene i gjerdet. Store strømlinjer er satt opp rundt Baksalen-Sætergamdalen-Forsølhøyda.

  På Polarbase og rundt Leirvika er det industrietableringer. Strømsnes er ønsket som næringsareal og nå nylig NVE sitt forslag om vindmøller på Kvaløya.

  I Sørøysundet er det LNG-skip som ankrer opp på kjente fiskegrunner, samt at det er generelt mye trafikk i sundet.

  Det er havbruk etablert på seilandssiden og fra Slettnes og vestover. Dette gjør at mye av fritidsfisket i Sørøysundet er samlet utenfor nord del av Sørøya, som foreløpig ikke har oppdrettsanlegg og dermed en artsrik fiske sammensetning som ikke har spist oppdrettsfor.

  Salmar har allerede fått tillatelse til et anlegg i Borvika ved Akkarfjord som vil kunne gi arbeidsplasser og aktivitet i Akkarfjord.

  Ved å åpne for etablering i Skippernesfjorden blir den havbruksfrie sonen i Sørøysundet betraktelig mindre ettersom mange av de gode fiskemeene ligger nettopp i dette om-rådet.

  Samtidig er Nordre Sørøy et godt kjent friluftsområde for både lokalbefolkning, hammerfestinger og folk forøvrig.

  Passasjertallene for Sørøysundexpressen for 2018 er over 21 000. I tillegg er det mange fritidsbåter. Bygdelagene er aktive og hadde ved siste opptilling rundt 500 medlemmer.

  I sum gir det et bilde på at nordre Sørøy er et populært område for rekreasjon.

  Også Hammerfest kommune har bidratt til denne populariteten gjennom å profilere området  i både bok, hefte og turkart. Det vises også til samarbeidet mellom Hasvik kommune, DNT og Hammerfest kommune med å etablere en turtrase langs Sørøya.

  Slik vi ser det er det derfor rimelig at beslutninger fattes i riktig rekkefølge.

  Først må det avklares hvilken status nordre Sørøy og sørøysundbassenget skal ha i kommunen, herunder må den allerede etablerte praksis hvor området er et rekreasjonsområde for kommunens innbyggere veie tungt.

  Deretter må man ha en åpen prosess om konsekvenser av havbruks etableringer for beboere og fritidsbrukene av nordre sørøy.

  Det er foreløpig en «grønnblå lunge» mellom Borvika og Kuvika, jfr kart fra kart.miljostatus.no.

  Det kan på sikt være et større potensiale  både for lokalbefolkningen og kommunene i å bevare nordre Sørøy som et rekreasjonsområde enn noen få arbeidsplasser på et anlegg eid av Salmar som har både smoltanlegg og slakteri utenfor Finnmark.

  For Hammerfest SV/SG:

  Ingrid Petrikke Olsen og Åse-Marie Småvik

  Debatt:

  Du kan nå skrive og sende til oss leserinnlegg direkte fra vår nettside Hammerfestingen.no/debatt, men du kan selvsagt fortsatt sende til post@hammerfestingen.no. Legg gjerne ved et bilde.

  Husk at innlegget kan ikke være lengre enn 3000 tegn inkludert mellomrom.  Vi forbeholder oss også retten til å redigere innlegg.

  Nordre Seiland Friluftsforening har fått 490.000 kroner til opprydding

  For tredje året på rad mottar friluftsforeningen på Seiland støtte fra Miljødirektoratet for å rydde opp marin forurensning.

  – Vi har i 2017 og 2018 samlet nærmere 40 tonn lettsøppel, opplyser foreningen i en pressemelding til lokalavisa.

  Årets aksjon skal foregå som avslutning av Skreifjorden (Skreifjordeidet i 2018) og videre inn mot Kårhamn.

  – Videre skal vi ta en opprydding i Store Fagervika og på øya Vinna. Alt dette er på Nordre Seiland. Dette skal foregå fredag 31. mai til 1. juni, opplyser leder Oddmund Pedersen hos foreninga.

  Leder av friluftsforeningen, Oddmund Pedersen. Foto: Privat

  Leder av friluftsforeningen, Oddmund Pedersen. Foto: Privat

  Runde to på Kvaløya

  Runde to er planlagt fredag 14. juni – 15. juni på Kvaløya, i Kvalfjorden i nærheten av Forsøl, ikke langt fra Hammerfest.

  – Transport til ryddestedene vil være med «Gamle Mårøy», sier han, og lokker med mulighet for en flott tur med båten som er 90 % restaurert.

  – Ved ombordstigning kan du forsyne deg fra frokostbuffe. Lunsj på land eller om bord. Når hjemturen starter, etter endt arbeidsdag, vil det bli servert to retters middag. Kall dette gjerne «minicruise», sier han, og legger til at det også er mulig å overnatte om bord.

  Del dette:
 • Fem år på Jernteppet  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Store mangler på brannstasjonen: – Føler vi ikke blir tatt seriøst  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang • Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • – En uheldig situasjon  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Nytt sykehus var både hovedparole og tema – og talerne kritiserte regjeringa  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Aktivisten trådte sine første barnesko i «fjorn»  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Koordinatoren har vært med på slike aksjoner før  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Hammerfest-kryssordet 1  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Hammerfest-kryssordet 2  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Lokal kryss-quiz  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Glimt  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Ka skjer?  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Ukas bok og ukas Rino  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Russetiden er i gang  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • To revygrupper som gleder seg til revy-NM på Høylandet  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Båt og Motor båt&motor
  Del dette:
 • Brettekunst på biblioteket  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Sistesiden

  Del dette:
 • Ukens avis uke 17

  Del dette:
 • Debatt: HVORFOR DRIVER DU VALGKAMP FOR KRF, KÅRE?

  Leder for ForFinnmark Randi Karlstrøm, tidligere stortingsrepresentant for Finnmark, Krf. Foto: Privat
  Leder for ForFinnmark Randi Karlstrøm, tidligere stortingsrepresentant for Finnmark, Krf. Foto: Privat

  For en tid siden hadde tidligere Ap-politiker Kåre Simensen et utspill mot meg som leder i ForFinnmark og kalte meg og mine meningsfeller for surmaga. Det ble også gjort et +poeng av at jeg i min kritikk på vegne av ForFinnmark drev en skjult kamp for mitt parti KrF.

  Der kom nok Simensen i skade for å vrenge sannheten da det faktisk er du, Kåre, som er enig med KrF i spørsmålet om tvangssammenslåingen med Troms! Du har uttrykt at du er for sammenslåing og i praksis er det da du som driver valgkamp for KrF sitt syn!

  Jeg har til dags dato arbeidet mot dette fatale vedtaket initiert av H og Frp i stortingskomiteen som V og KrF ble med på i forhandlinger et bakrom.

  Tvangsvedtaket er først og fremst Høyre og FrP sitt regjeringsprosjekt handtert via Stortinget. NHO og tenketanken Civita har ligget bak hele tiden og presser! KrF-politikeren i komiteen fikk med seg flertallet i KrF sin stortingsgruppen og sammensvergelsen mot Finnmark var et faktum.

  Gjennom motstand og bruk av fylkeskommunens myndighet i daværende Kommunelov kunne Finnmark blokkere gjennomføringen.

  Vi har vært så stolte av Ap, SV, Sp og MDG i Finnmark fylkesting og deres politiske mot til å motstå sammenslåingen og deres arbeid på mandatet Folkeavstemningen ga.

  Det ga også mot til andre i denne politiske distrikts-alliansen i andre deler av landet som kjempet med ryggen mot veggen. «Look to Finnmark» ble et munnhell og unge ringte hjem og sa at det va kult å være fra Finnmark.

  Men så kommer altså denne fatale operasjonen av leder i FAP Kristine Hansen og Ulf Tore Isaksen: de reiser til Tromsø uten formelt mandat og i praksis lover bort hele fylket! Det er ufattelig og så sjokkerende for mange av oss fortsatt! Hvorfor?

  ForFinnmark mener fortsatt at regjeringen ikke kunne tvinge gjennom sammenslåingen! De måtte endre lovene og det ville tatt tid langt utover fristen for innleveringer av valglister.

  Dok 8-forslaget fra regjeringspartiene ville også vært maktesløst når Finnmark Fylkesting selv oppnevnte sin egen valgkomite. Den burde ingen la seg skremme av.

  Det er til denne dag ikke mulig å forstå maktpolitisk hvorfor dette skjedde uten å trekke inn to alternative forklaringer: at Kåre Simensen og hans like i FAP ønsket det eller ikke forsto situasjonen.

  Slik har flertallet i FAP i praktisk handling snudd ryggen til Folkeavstemmingen 14. Mai 2018 der over 30 ooo finnmarkinger sa nei til sammenslåing. Hvorfor var det så maktpåliggende å gjennomføre et ulovlig vedtak i Stortinget sammen med KrF, V og Høyre og FrP?

  For å fordreie saken gjorde FAP dette til et spørsmål på sin egen årssamling til en sak om å hylle en slik adferd eller kritisere sin leder.

  Flertallet hyllet den og jeg må med respekt å melde si at jeg tror de som skrev «Tillitsmannen» i Ap-bevegelsens storhetstid må rotere i grava. Dette er et brudd med folkestyretanken i vårt demokrati som Ap tidligere har vært en av de fremste fanebærere for.

  Jeg kommer alltid til å skamme meg over finnmarkingene som reise til Tromsø og solgte fylket for ingenting.

  Avtalene i Tromsø er i praksis å legge egen fylkesordfører under administrasjon og godta to grep som tømte Finnmark for all makt: opprettelse av fellesnemda og parlamentarisme i det nye tinget.

  Dere visste hva dere gjorde, og du Kåre støtter det? Hvordan har du mage til slikt? Vi hører dere satser på at folk vil glemme fram til september 2019. Da tror jeg nok Ap undervurderer velgerne i Finnmark som er godt opplyst om realiteten i denne saken.

  Den 14. Mai markerer vi folkeavstemninga 2018. Jeg skal sette molteknappen på jakkeslaget og love meg selv å stemme rett i 2019. Det blir verken KrF eller Ap. Jeg glemmer ikke!

  Av Randi Karlstrøm

  Leder for ForFinnmark

  Tidligere stortingsrepresentant for Finnmark, Krf

  Del dette:
 • Første reise som nestleder i AP  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Aksel (4) falt i elva  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Oppholdsvær  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Åpner opp for 18-åringene  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Strålende påskevær på Doggi  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  Del dette:
 • Påsken 1  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Påsken 2  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Påsken 3  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Påsken 4  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Hammerfest-kryssordet 1  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Hammerfest-kryssordet 2  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Lokal quiz-kryss  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Glimt  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Ka skjer?

  Del dette:
 • Ukas bok og ukas Rino  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Vil spille i Hammerfest om sjansen byr seg  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Friluftsliv for de unge  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • Planlegger ny utstilling  Du må være abonnent eller kjøpe dagspass hos Hammerfestingen for å kunne lese denne saken.

  Klikk her for å logge inn / kjøpe tilgang

 • ANNONSE

  .
  Del dette:
 • Siste siden

  Del dette:

FRA HAMMERFESTINGEN MARKED