ABONNEMENT

Abon­nement på Ham­mer­festin­gen hold­er deg opp­datert på hva som skjer og du får til­gang til våre webkam­era, som sender live fra byen.

Fordelskortet

Når du kjøper helårsabon­nement får du med Ham­mer­festin­gen sitt fordel­sko­rt!

Med fordel­sko­rtet får du rabat­ter hos våre samar­bei­dspart­nere, som gjør at du raskt kan spare inn pen­gene det koster å være abon­nent.
Du kan se hvor kor­tet kan brukes ved å klikke her: 

Del dette: