Avdekket rett før helga en misforståelse som forsinker bredbåndsutbygging i Hønseby

Rep­re­sen­tant Anne Mette Bæivi (Ap), som selv bor på Sei­land, sa hun ble over­ras­ket når hun hørte at mis­forståelser har ført til at en trafo med kan­skje opp­til seks ukers lev­er­ingstid, først er blitt bestilt nå. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

I fjor ble det bevilget 1,7 millioner kroner til utbygging av bredbånd i distriktene rundt Hammerfest, og Hønseby skulle få være først ute med raskt internett. Da Styret for Miljø og Utvikling hadde sitt politiske møte i Hønseby tirsdag fikk de orientering om fremdrifta, som ikke har kommet så langt som både håpet og planlagt.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

For selv om vin­teren nå nærmer seg, så har innbyg­gerne i Hønse­by på Sei­land ikke sett noe til det etter­lengt­ede bred­bånd­snet­tet, som opprin­nelig skulle stå fer­dig i beg­yn­nelsen av sep­tem­ber og som kom­munen etter det annon­serte på sine nettsider skulle stå fer­dig i uke 42, ifølge infor­masjon som fort­satt lig­ger ute på kom­munens nettsider.

– Telenor har for­p­lik­tet seg til å bygge instal­lasjo­nen, mas­ta og det som skal til. Vi har trodd at dette skulle foregå i som­mer og tidlig høst. Alt­så i den tida det er best forhold å gjøre dette, sa kom­mu­nal­sje­fen da han informerte MU-styret om sta­tus i bred­båndssak­en. I Hønse­by.

Fak­sim­i­le: Ham­mer­fest kom­mune skrev for et par uker siden uke 42 på sine nettsider, men nå må man i Hønse­by sannsyn­ligvis vente i seks uker på en trafo, sa kom­mu­nal­sje­fen i MU-møtet tirs­dag.

– Skjønte noe ikke var som det skulle

– Vi skjønte at noe ikke var som det skulle være. Bare for å si det rett ut. Vi har avdekket, jeg vet ikke om jeg skal kalle det en mis­forståelse eller man­glende kom­mu­nikasjon mel­lom Telenor og Ham­mer­fest Ener­gi, som gjorde at Ham­mer­fest Ener­gi har sit­tet og ven­tet på en bekref­telse fra Telenor før de set­ter igang sine bestill­inger. Og når dem først får det så sier de at det er seks ukers lev­er­ingstid på trafo og sånne ting, for­t­alte kom­mu­nal­sje­fen, og bekreftet at dette først ble oppdaget rett før sist helg.

I værste fall betyr dette seks uker før den trafoen er på plass, erk­jente han, men la til at han håper at det kan gå raskere.

Her er poli­tikere og admin­is­trasjon sam­let på butikken i Hønse­by. Fra ven­stre: MU-led­er Kurt Methi (Ap), Anne-Mette Bæivi (Ap), Tom Chris­t­ian Robert­sen (H), Jan Eke­land (MDG), Liv Lorentzen (Ap), Kirstin Berg (Ap), bygn­ingss­jef Sig­mund Ander­sen og Wendy Hansen (Ap). Fra høyre: Hei­di Mauno Slet­ten (Ap), plan­sjef Øyvind Sun­quist, kom­mu­nal­sjef Odd Edvard­sen, Katrine Pry­dtz (SV), for­mannskapssekretær Svan­hild Moen og Åse Kongs­bak. Bak butikkeierne Mar­ilou og André Larssen. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

 

Kan rekke til Skippernes

Den første bred­bån­dut­byg­gin­gen skal gjelde i Hønse­by-område, og MU-poli­tik­erne fikk selv se at det slett ikke er så lett å få inter­nett på mobil­tele­fon­er og net­tbrett i Hønse­by. Den første bred­bånd­snet­tet på Sei­land er også ven­tet å dekke langt ut i Sørøy­sun­det og del­er av Sørøya, fra område Ham­ne­fjord og opp til i alle fall Skip­pernes. Og forhåpentligvis også Survi­ka.

– Det som er situ­asjo­nen er at Telenor sier at dem skal starte gravin­gen i neste uke, og hvis lev­eringa tar seks uker så er vi i uke 46 før de tin­gene er på plass. Da kan det fort gå et par uker etter det før den blir satt i drift. Da er vi vel nærmere desem­ber og advent, sa kom­mu­nal­sje­fen, og som fikk noen sukk fra rep­re­sen­tant Anne-Mette Bæivi (Ap) som selv bor på Sei­land og som uttryk­te at hun er over­ras­ket over at man har klart å tulle så lenge uten å sette i gang utbyg­ging.

– Jeg kunne brukt ganske mye tid på å fortelle om mis­forståelser og sånt, men her har Telenor fått opp­gaven og skal gjøre sine avk­laringer. Det har det vært en mis­forståelse, og Ham­mer­fest kom­mune har ikke noe direk­te med det å gjøre, svarte kom­mu­nal­sje­fen, men trøstet henne og Hønse­by med at nå er i alle fall utbyg­gin­gen snart i gang. Og at flere sted­er på Sørøya vil få bedre dekn­ing etter hvert.

– Nye områder vi ser på er Sandøy­botn. Der skal Ham­mer­fest Ener­gi gjøre en del arbeid og vi prøver å hek­te oss på der. Noen områder i dis­trik­tet er gått dekt, andre er dårligere og noen er helt fri for dekn­ing, sa han.

Les mer fra MU-møtet i Hønse­by og flere andre sak­er i vår papi­ravis, som sendes i trykk ons­dag.

Annonse:

Annonse

Del dette: