– Avgjort: Nord-Norge deles i to regioner

Nettst­edet High North News men­er sam­menslåing av Finn­mark og Troms er avgjort. Illus­trasjon: Google

Nettst­edet High North News varslet først at de har fått bekreftet at det er fler­tall for å slå sam­men Troms og Finn­mark til én region/ett fylke, mens Nord­land består som i dag, og at dette offentlig­gjøres i løpet av dagen.

– Fler­tallspar­tiene vil kun­ngjøre avgjørelsen i dag. Resul­tatet man har kom­met frem til imøtekom­mer i stor grad det primære øns­ket fra Nord­land fylkest­ing, og andrepri­or­iteten fra Troms fylkest­ing. Primært ønsker Troms at alle de tre fylkene skal sam­les i én region. Finn­mark fylkest­ing har ved­tatt at Finn­mark ønsker å bestå som eget fylke, og har ikke gitt uttrykk for alter­na­tive pri­or­i­teringer, skriv­er nettst­edet High North News.

– Det er enighet om at Nord-Norge skal bestå av to region­er. Finn­mark og Troms som en region og Nord­land som en region. Med denne avtal­en får vi to region­er i Nord-Norge med cir­ka 240.000 innbyg­gere hver, sier Helge Andre Njås­tad (FrP), led­er av kom­mu­nal- og for­valt­ningskomi­teen også til NRK nå i formid­dag.

Nord-Norge deles i to region­er. Troms og Finn­mark slås sam­men, mens Nord­land består som egen region. Det bekrefter nå led­er i kom­mu­nal- og for­valt­ningskomi­teen på Stortinget, melder NRK.

Annonser:

Del dette: