Hammerfestingen

Nå mener man at lokalene her er:

– Best egnet til ungdomsklubb

Torsdag avgjør kommunestyret saken

Nå ønsker man å bygge om lokalene i det gamle miljøbygget på kommunehuset i Kvalsund til ungdomsklubb. Prislappen er på 3,4 mill. kroner, og torsdag behandler kommunestyret saken. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

En arbeidsgruppe som har arbeidet med fremtidig disponering av ledige lokaler ved Kvalsund kommunehus (tidligere rådhusbygget), har vurdert å bruke lokalene i miljøbygget til ungdomsklubb.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 07.12.2021 kl 11:42

Annonse
Annonse
Annonse

Når man har sett på hvordan man kan utnytte arealene har både helse, bibliotek og byggdrift gitt tilslutning til å plassere ungdomsklubben også her,og det vises til samdriftsfordeler med skolen og tilgjengelighet på kveldstid, samt sentralt beliggenhet for ungdomsklubben.

Prosjektavdlingen til Håkon Rønbeck har vært med i prosessen, og de har utarbeidet tegninger for den nye ungdomsklubben i Kvalsund.

– Har fått pristilbud

Rådmannen støtter arbeidsgruppas konklusjon om at lokalene i miljøbygget, som tidligere ble brukt av teknisk sektor i gamle Kvalsund kommune, er best egnet til reetablering av ungdomsklubben.

I vurderingen mener han det er mest hensiktsmessig å gjennomføre prosjektet i henhold til alternativ 1. Her har Hammerfest kommune et pristilbud fra entreprenør på 2.466.242 eks. mva.

– Medregnet øvrige prosjekteringsutgifter og merverdiavgift blir kostnaden kroner 3,4 millioner kroner, skriver rådmannen i saksframlegget. Her pekes det også på at prosjektavdelingen har vurdert tilbudet som rimelig.

– Kan søke spillemidler

Prosjektavdelingen har også vært i kontakt med fylkeskommunen og fått bekreftet at prosjektet faller inn under ordningen hvor det kan søkes spillemidler til kulturbygg. Et slikt tilskudd kan utgjøre 30 prosent av totale kostnader, skriver rådmannen, som vil søke om 1,1 mill. inkl mva i tilskudd.

Videre mener man at budsjettbehovet til de nye ungdomsklubb-lokalene i Kvalsund kan dekkes innenfor budsjettrammen til nytt oppvekstsenter i Kvalsund. Dette fordi prosjektet ny skole og barnehage er gjennomført i henhold til plan, uten store endringer, og at tidspunktet prosjektet ble utlyst på var gunstig sett i forhold til markedet.

Rådmannen foreslår derfor at kommunestyret torsdag slutter seg til hans forslag.

Slik har man tenkt å bygge om lokalene i miljøbygget. Foto: Illustrasjon: ByggTjeneste AS