Blir ny direktør for Barentshavkonferansen

Styreled­er Nina Kivi­jervi Jonassen ønsker Odd Ped­er velkom­men som kon­fer­ansens nye direk­tør.

Odd Peder Wang-Norderud (38) er den nye direktøren til Stiftelsen Barentshavkonferanser. En kar som mange kjenner som blant annet en av primus motorene bak Skaidi Xtreme.

– Styret i Stif­telsen Bar­entshavkon­fer­anser er glad for å kunne pre­sen­tere Odd Ped­er Wang- Norderud (38) som vår nye direk­tørr, skriv­er styreled­er Nina Kivi­jervi Jonassen i en pressemeld­ing, og leg­ger til at hun ser veldig frem til å få jobbe sam­men med Wang-Norderud.

Wang-Norderud er utdan­net siviløkonom og kom­mer fra still­in­gen som seniorrådgiver i Ham­mer­fest Næringsin­vest, og styreled­eren peker på at han har en all­sidig og rel­e­vant bak­grunn og har god kjennskap til næringslivet i regio­nen.

– I til­legg vis­er han et stort engas­je­ment og lev­er­er gode resul­tater. Wang-Norderud er kan­skje mest kjent som en aktiv syk­list og grunn­leg­ger av Skai­di Xtreme, som har gitt han en nyt­tig erfar­ing med gjen­nom­føring av større arrange­menter. Vi ønsker Wang-Norderud velkom­men til oss, skriv­er styreled­eren.

Odd Ped­er Wang-Norderud tiltr­er still­in­gen i løpet av høsten.

– Jeg takker for tilliten og gled­er meg veldig til å jobbe med Bar­entshavkon­fer­ansen. Kon­fer­ansen rep­re­sen­ter­er en av lands­de­lens vik­tig­ste næringer og har befestet seg som kan­skje den vik­tig­ste møteplassen for petro­le­ums- og energinærin­gen i nord. Det har gjen­nom mange år vært gjort en god jobb med utviklin­gen av kon­fer­ansen og vi har et godt pro­dukt å bygge videre på, skriv­er Wang-Norderud i pressemeldin­gen.

Ikke glem å få med deg ukens avis som er på vei ut til våre abon­nen­ter og utsal­gsst­ed­er i Ham­mer­fest i dag.

Del dette: