Brettet opp ermene for å få rettet opp problemene i eldreomsorgen

Arbeiderpartiets Berit Hågensen brettet opp ermene og presenterte Arbeiderpartiets 15 punktsliste, som skal bidra til å få kontroll på situasjonen i eldreomsorgen sammen med flere forslag fra SV. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Tirsdag ble rapporten fra Rune Devold AS og forslag til tiltak behandlet både i formannskapet og kommunestyret, og etter en lang og heftig diskusjon ble det enighet om å vedta en rekke punkter som politikerne mener må til for å få eldreomsorgen på skinner.  Bl.a. man skal ta initiativ til å inngå avtale om å leie en sommerstengt avdeling på sykehuset. Dette forslag kom fra SV, som framsatte samme forslag i fjor.

SE OGSÅ VIDEO FRA KOU-MØTET HVOR RAPPORTEN BLE LAGT FRAM FØRSTE GANG: I rapporten fra Rune Devold AS konkluderes det med feile prioriteringer av brukere og det pekes på at det er for høy bemanning på omsorgssentere, som ble foreslått overført for å styrke Hjemmetjenesten. Videoen oger viser diskusjonen som ble da rapporten ble lagt fram for politikerne i Styret for kultur, omsorg og undervisning tidligere i mai.

– Jeg kommer ikke til å stemme for å kutte ned noe før man har vært nede på gulvet og sett hva som skjer, sa KOU-politiker Elin Holmgren da rådmann Leif Vidar Olsen la fram rapporten i KOU-møtet tidligere i mai.

Tirsdag denne uken ble saken behandlet både i formannskapet og kommunestyret, og etter en heftig og lang diskusjon ble det til slutt enighet om en rekke punkter som politikerne mener må til for å få eldreomsorgen på skinner.

Se kommunens opptak fra kommunestyremøtet her:
https://hammerfest.kommunetv.no/bruker/?sid=1&cid=1&movieID=59&autoplay=true

I kommentarfeltet på Hammerfestingens Facebook-side finner du fortløpende sitater som ble notert fra kommunestyremøtet:
https://www.facebook.com/Hammerfestingen

Les hva Hammerfestingen skrev om saken 10. mai.

Dette vedtok politikerne i kommunestyret 23. mai:
– Hvis søkere til institusjonsplass ønsker det, kan Hammefest kommune gjøre avtale med Kvalsund kommune om å benytte den ledige kapasiteten på 8 bemannede omsorgs boligene i Kokelv bo- og omsorgssenter. Forslag fra KrF.
– Kommunen tar initiativ til å inngå avtale med sykehuset om leie av sommerstengt avdeling, kan eventuelt brukes til avlastning. Forslag fra SV.
– Det må på sikt igangsettes planlegging av lokaliteter (eksisterende kommunale arealer/nybygg) for unge pleietrengende. Forslag fra SV.
– Omsorgsboligene i Krøkebærveien tas gradvis i bruk som omsorgsboliger med heldøgns pleie. Fellesforslag fra SV og Ap.
– Sørøygata, 3. etasje omsorgssenteret tas gradvis i bruk som omsorgsboliger med heldøgns pleie. Fellesforslag fra SV og Ap.
– KAD sengene på sykehuset vurderes åpnet– status legges frem i juni. Fellesforslag fra SV og Ap.
– Kommunestyret ber rådmannen raskest mulig komme tilbake med en økonomisk oversikt over merkostnader og inndekning både på drift og investeringer sett i forhold til vedtatt budsjett og økonomiplan. Dersom ei tilnærma permanent ordning skal knyttes til ferdigstillelse av NyeHammerfest Sykehus, må en legge inn et nødvendig og korrekt tidsperspektiv på hvilket omfang dette vil ha økonomisk. Forslag fra SV.
– Helse- og omsorgsplanen må utarbeides og arbeidet må startes straks. Realitetsbaserte styringsdata må ligge til grunn for planen. Fellesforslag fra SV og Ap.
– Tildeling av tjenester. Det skal utarbeides ny forvaltningsstruktur i sektoren. Ekstern bistand leies inn. Realitetsbaserte styringsdata må ligge til grunn. Fellesforslag fra SV og Ap.
– Kommunestyret påpeker at arbeidstakernes medbestemmelsesrett må bli fulgt opp i de prosessene som blir iverksatt for å sikre gode prosesser og informasjonsflyt. Kommunestyret legger til grunn at gjeldende lov- og avtaleverk følges i de påfølgende prosessene. Kommunestyret krever at arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten blir involvert i de videre prosessene. Fellesforslag fra SV og Ap.
– Det startes ett arbeid for å kartlegge risiko og konsekvenser ved ett nedtak av nattevakter i Kirkeparken omsorgssenter, som grunnlag for planlegging av forsvarlig drift. Dette gjøres etter gjeldende avtaleverk. Forslag fra Ap.
– Nattevaktene ved Kirkeparken omsorgssenter overtar ansvaret på natt i Sørøygata
omsorgsboliger. Dette frigjør kapasitet for ambulerende nattevakter og øker sannsynligheten for å kunne gi gode tilbud til folk i egne boliger. Forslag fra Ap.
– Alle avdelinger og nattjenesten ved Kirkeparken omsorgssenter og Rypefjord sykehjem kartlegger aktiviteter og tidfester disse, slik at en får ett korrekt bilde av hva pasientene trenger av direkte og indirekte tjenester, kompetanse, samt ressursbehov som brukes også på andre indirekte oppgaver. Det må sees på om det er mulig å flytte noen ressurser midlertidig som ett strakstiltak for å avhjelpe situasjonen som avdekkes i hjemmetjenesten. Forslag fra Ap.
– Rypefjord alderspensjonat gjenåpnes. Tjenestene ytes etter individuelle enkeltvedtak i henhold til vurdering av behov. Legekontoret skaffes andre lokaler og enn viss bygningsmessig tilpasning må påregnes. Forslag fra Ap.
– Det gjøres en kartlegging av aktiviteter, oppgaver som tidfestes, samt kompetansebehov i hjemmesykepleien og praktisk bistand, med formål om å frigjøre ressurser i de ikke lovpålagte oppgaver som ett midlertidig tiltak eller mer permanent tiltak der det er mulig. Kartlegging av aktiviteter må inneholde tidfesting av disse, slik at en får ett korrekt bilde av hva pasientene trenger av direkte og indirekte tjenester, kompetanse, samt ressursbehov som brukes også på
andre indirekte oppgaver. Frigjorte ressurser etter kartlegging i hjemmetjeneste inngår i en ny vurdering med sikte på å tilføre at den ambulerende natttjenesten årsverk til forsterkning av kapasiteten. Forslag fra Ap.
– Turnus for nystartet drift i Rypefjord alderspensjonat, baseres på aktiviteter og tidfestede oppgaver som danner grunnlaget for bemanning og innarbeides i hjemmetjenestens tjenestelevering med nødvendig kapasitet, i et arbeidslag som kortsiktig jobber dedikert (stasjonært) i alderspensjonatet eller andre omsorgsboliger. I tillegg må en se på de tjenester som er etablert i alderspensjonatet, (Utsikten bokollektiv) for sambruk av ressurser. Når situasjonen er konsolidert gjøres ny vurdering i forhold til samordning av drifta ved alderspensjonatet og øvrig hjemmetjeneste. (uten stasjonær bemanning). Forslag fra Ap.
– Omsorgstrappen skal ferdigstilles innen 15. juni 2017. Forslag fra Ap.
– Hjemmetjenesten skal etablere heldøgnsbemanning i omsorgsboligene. Forslag fra Ap.
– Pårørendeskole startes opp umiddelbart i tett samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse og demens. Fellesforslag Ap og SV.
– Demenskoordinator økes til 100% stilling i løpet av 2017 eller så snart det lar seg forsere. Forslag fra Ap.
– Strakstiltak som er iverksatt i tjenestene for å bedre situasjonen for de som venter på plass, forventes forelagt kommunestyret i juni 2017. Forslag fra Ap.

Jakt på QR-koder

QR Jakten QR Jakten er en jakt etter QR koder. På utvalgte plasser i Hammerfest vil du finne QR koder som inneholder kodeord. Fyll inn kodeordene i feltene til høyre. Når du har samlet alle kodene kan du sende inn skjemaet for å være med … Fortsett å lese Jakt på QR-koder

Disse forslagene fikk ikke flertall og falt:
Harald Knudsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
– Rådmannen igangsetter en prosess for å få til en bedre ressursutnyttelse i helse og
omsorgssektoren, og iverksetter fortløpende nødvendige endringer sammen med
arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten.
Rådmannen holder kommunestyret løpende orientert om igangsatte tiltak og utviklingstrekk innenfor sektoren.
Kommunestyret tar rådmannens forslag til orientering. Votering: 5 stemmer for og 21 mot.
Turid Lien fremmet på vegne av KrF følgende forslag:
Styrke hjemmesykepleien i tråd med nye oppgaver. Votering: 7 stemmer for og 19
stemmer mot.
Turid Lien fremmet på vegne av KrF følgende forslag:
Kronisk: Planlegge bygging av nye omsorgsboliger.
Votering: 1 stemmer for og 25 mot.
Grethe E. Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
1. Demenskoordinator utvides til 100 % stilling fra 1. juli i år.
2. Det vurderes oppretta stilling(er) som aktivitør(er) tilknytta eldreomsorgen generelt.
3. Helsefagarbeidere tilbys faste hele stillinger.
4. Fase ut innleie av sykepleiere, bruke egen kompetanse og styrke alle kompetansehevende tiltak på feltet.
5. Ta inn flere lærlinger i helsefag.
6. Hjemmetjenesten og praktisk bistand gis eldre ressurser etter kartlegginga.
7. Alle deltidtidstillinger tilbys heltidsstillinger innen september 2017
8. Helsefagarbeiderstillinger skal lyses ut i 100 % faste stillinger
Votering: Hele forslaget fikk 7 stemmer for og 19 stemmer mot.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag
Igangsette planlegging av omsorgsboliger i Akkarfjord og Hønseby. Votering: 7 stemmer for og 19 stemmer.
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag (som ikke fikk flertall):
Dette gjøres parallelt med at en vurderer å inngå leieavtale med hotell i byen for et tilstrekkelig antall rom som ei midlertidig løsning inntil pkt 2. er klargjort. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med sak om midlertidig leie av areal til slikt bruk i egne eller leide arealer i påvente av at pkt 2 er klargjort.
Votering: 7 stemmer for og 19 stemmer mot.
Det igangsettes raskest mulig arbeide med bygging av inntil nødvendig antall
plasser, midlertidige, omsorgsboliger med heldøgnspleie i påvente av bygging av slike ved det Nye Hammerfest sykehus.  Rådmannen bes komme tilbake med slikt prosjekt i juni til kommunestyret. Votering: 7 stemmer for og 19 stemmer mot.
Del dette: