Brettet opp ermene for å få rettet opp problemene i eldreomsorgen

Arbei­der­par­ti­ets Berit Hågensen bret­tet opp ermene og pre­sen­terte Arbei­der­par­ti­ets 15 punk­t­sliste, som skal bidra til å få kon­troll på situ­asjo­nen i eldreom­sor­gen sam­men med flere forslag fra SV. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Tirs­dag ble rap­porten fra Rune Devold AS og forslag til tiltak behan­dlet både i for­mannskapet og kom­munestyret, og etter en lang og heftig diskusjon ble det enighet om å ved­ta en rekke punk­ter som poli­tik­erne men­er må til for å få eldreom­sor­gen på skin­ner.  Bl.a. man skal ta ini­tia­tiv til å inngå avtale om å leie en som­mer­stengt avdel­ing på syke­huset. Dette forslag kom fra SV, som fram­sat­te samme forslag i fjor.

SE OGSÅ VIDEO FRA KOU-MØTET HVOR RAPPORTEN BLE LAGT FRAM FØRSTE GANG: I rap­porten fra Rune Devold AS kon­klud­eres det med feile pri­or­i­teringer av brukere og det pekes på at det er for høy beman­ning på omsorgssen­tere, som ble fores­lått over­ført for å styrke Hjem­met­jen­esten. Videoen oger vis­er diskusjo­nen som ble da rap­porten ble lagt fram for poli­tik­erne i Styret for kul­tur, omsorg og under­vis­ning tidligere i mai.

– Jeg kom­mer ikke til å stemme for å kutte ned noe før man har vært nede på gul­vet og sett hva som skjer, sa KOU-poli­tik­er Elin Holm­gren da råd­mann Leif Vidar Olsen la fram rap­porten i KOU-møtet tidligere i mai.

Tirs­dag denne uken ble sak­en behan­dlet både i for­mannskapet og kom­munestyret, og etter en heftig og lang diskusjon ble det til slutt enighet om en rekke punk­ter som poli­tik­erne men­er må til for å få eldreom­sor­gen på skin­ner.

Se kom­munens opp­tak fra kom­munestyremøtet her:
https://hammerfest.kommunetv.no/bruker/?sid=1&cid=1&movieID=59&autoplay=true

I kom­men­tar­fel­tet på Ham­mer­festin­gens Face­book-side finner du fortløpende sitater som ble notert fra kom­munestyremøtet:
https://www.facebook.com/Hammerfestingen

Les hva Ham­mer­festin­gen skrev om sak­en 10. mai.

Dette ved­tok poli­tik­erne i kom­munestyret 23. mai:
- Hvis søkere til insti­tusjon­splass ønsker det, kan Ham­me­fest kom­mune gjøre avtale med Kval­sund kom­mune om å benytte den ledi­ge kap­a­siteten på 8 bemannede omsorgs boli­gene i Kokelv bo- og omsorgssen­ter. Forslag fra KrF.
- Kom­munen tar ini­tia­tiv til å inngå avtale med syke­huset om leie av som­mer­stengt avdel­ing, kan eventuelt brukes til avlast­ning. Forslag fra SV.
- Det må på sikt igangsettes plan­leg­ging av lokaliteter (eksis­terende kom­mu­nale arealer/nybygg) for unge plei­etren­gende. Forslag fra SV.
- Omsorgs­boli­gene i Krøke­bærveien tas grad­vis i bruk som omsorgs­boliger med heldøgns pleie. Felles­forslag fra SV og Ap.
- Sørøy­ga­ta, 3. etas­je omsorgssen­teret tas grad­vis i bruk som omsorgs­boliger med heldøgns pleie. Felles­forslag fra SV og Ap.
- KAD sen­gene på syke­huset vur­deres åpnet– sta­tus legges frem i juni. Felles­forslag fra SV og Ap.
- Kom­munestyret ber råd­man­nen rask­est mulig komme tilbake med en økonomisk over­sikt over merkost­nad­er og inndekn­ing både på drift og investeringer sett i forhold til ved­tatt bud­sjett og økonomi­plan. Der­som ei tilnær­ma per­ma­nent ord­ning skal knyttes til fer­digstil­lelse av Nye­Ham­mer­fest Syke­hus, må en legge inn et nød­vendig og kor­rekt tidsper­spek­tiv på hvilket omfang dette vil ha økonomisk. Forslag fra SV.
- Helse- og omsorgs­pla­nen må utar­bei­des og arbei­det må startes straks. Realitets­baserte styrings­da­ta må ligge til grunn for pla­nen. Felles­forslag fra SV og Ap.
- Tildel­ing av tjen­ester. Det skal utar­bei­des ny for­valt­ningsstruk­tur i sek­toren. Ekstern bis­tand leies inn. Realitets­baserte styrings­da­ta må ligge til grunn. Felles­forslag fra SV og Ap.
- Kom­munestyret påpeker at arbei­d­stak­ernes medbestem­melses­rett må bli ful­gt opp i de pros­essene som blir iverk­satt for å sikre gode pros­ess­er og infor­masjons­flyt. Kom­munestyret leg­ger til grunn at gjeldende lov- og avtalev­erk følges i de påføl­gende pros­essene. Kom­munestyret krev­er at arbei­d­stakeror­gan­isas­jonene og ver­net­jen­esten blir involvert i de videre pros­essene. Felles­forslag fra SV og Ap.
- Det startes ett arbeid for å kart­legge risiko og kon­sekvenser ved ett ned­tak av nat­te­vak­ter i Kirkeparken omsorgssen­ter, som grunnlag for plan­leg­ging av forsvarlig drift. Dette gjøres etter gjeldende avtalev­erk. Forslag fra Ap.
- Nat­te­vak­tene ved Kirkeparken omsorgssen­ter over­tar ans­varet på natt i Sørøy­ga­ta
omsorgs­boliger. Dette frigjør kap­a­sitet for ambulerende nat­te­vak­ter og øker sannsyn­ligheten for å kunne gi gode tilbud til folk i egne boliger. Forslag fra Ap.
- Alle avdelinger og nat­tjen­esten ved Kirkeparken omsorgssen­ter og Rype­fjord syke­hjem kart­leg­ger aktiviteter og tid­fester disse, slik at en får ett kor­rekt bilde av hva pasien­tene trenger av direk­te og indi­rek­te tjen­ester, kom­petanse, samt ressurs­be­hov som brukes også på andre indi­rek­te opp­gaver. Det må sees på om det er mulig å fly­tte noen ressurs­er midler­tidig som ett strak­stil­tak for å avh­jelpe situ­asjo­nen som avdekkes i hjem­met­jen­esten. Forslag fra Ap.
- Rype­fjord alder­spen­sjonat gjenåp­nes. Tjen­estene ytes etter indi­vidu­elle enkeltved­tak i hen­hold til vur­der­ing av behov. Leg­ekon­toret skaffes andre lokaler og enn viss bygn­ingsmes­sig tilpas­ning må påreg­nes. Forslag fra Ap.
- Det gjøres en kart­leg­ging av aktiviteter, opp­gaver som tid­festes, samt kom­petanse­be­hov i hjemmesyke­pleien og prak­tisk bis­tand, med for­mål om å frigjøre ressurs­er i de ikke lovpålagte opp­gaver som ett midler­tidig tiltak eller mer per­ma­nent tiltak der det er mulig. Kart­leg­ging av aktiviteter må inneholde tid­fest­ing av disse, slik at en får ett kor­rekt bilde av hva pasien­tene trenger av direk­te og indi­rek­te tjen­ester, kom­petanse, samt ressurs­be­hov som brukes også på
andre indi­rek­te opp­gaver. Frigjorte ressurs­er etter kart­leg­ging i hjem­met­jen­este inngår i en ny vur­der­ing med sik­te på å til­føre at den ambulerende natt­tjen­esten årsverk til forsterkn­ing av kap­a­siteten. Forslag fra Ap.
- Tur­nus for nys­tartet drift i Rype­fjord alder­spen­sjonat, baseres på aktiviteter og tid­fest­ede opp­gaver som dan­ner grunnlaget for beman­ning og innar­bei­des i hjem­met­jen­estens tjen­estelev­er­ing med nød­vendig kap­a­sitet, i et arbei­d­slag som kort­sik­tig job­ber dedik­ert (stasjonært) i alder­spen­sjonatet eller andre omsorgs­boliger. I til­legg må en se på de tjen­ester som er etablert i alder­spen­sjonatet, (Utsik­ten bokollek­tiv) for sam­bruk av ressurs­er. Når situ­asjo­nen er kon­solid­ert gjøres ny vur­der­ing i forhold til samord­ning av drif­ta ved alder­spen­sjonatet og øvrig hjem­met­jen­este. (uten stasjonær beman­ning). Forslag fra Ap.
- Omsorgstrap­pen skal fer­digstilles innen 15. juni 2017. Forslag fra Ap.
- Hjem­met­jen­esten skal etablere heldøgns­be­man­ning i omsorgs­boli­gene. Forslag fra Ap.
- Pårøren­deskole startes opp umid­del­bart i tett samar­beid med Nasjon­al­forenin­gen for folke­helse og demens. Felles­forslag Ap og SV.
- Demen­sko­or­di­na­tor økes til 100% still­ing i løpet av 2017 eller så snart det lar seg forsere. Forslag fra Ap.
- Strak­stil­tak som er iverk­satt i tjen­estene for å bedre situ­asjo­nen for de som ven­ter på plass, for­ventes fore­lagt kom­munestyret i juni 2017. Forslag fra Ap.

Jakt på QR-koder

QR Jak­ten QR Jak­ten er en jakt etter QR koder. På utval­gte plass­er i Ham­mer­fest vil du finne QR koder som innehold­er kode­ord. Fyll inn kode­or­dene i fel­tene til høyre. Når du har sam­let alle kodene kan du sende inn skje­maet for å være med … Fort­sett å lese Jakt på QR-koder

Disse forsla­gene fikk ikke fler­tall og falt:
Har­ald Knud­sen frem­met på veg­ne av Høyre føl­gende forslag:
- Råd­man­nen igangset­ter en pros­ess for å få til en bedre ressur­sut­nyt­telse i helse og
omsorgssek­toren, og iverk­set­ter fortløpende nød­vendi­ge endringer sam­men med
arbei­d­stakeror­gan­isas­jonene og ver­net­jen­esten.
Råd­man­nen hold­er kom­munestyret løpende ori­en­tert om igangsat­te tiltak og utviklingstrekk innen­for sek­toren.
Kom­munestyret tar råd­man­nens forslag til ori­en­ter­ing. Voter­ing: 5 stem­mer for og 21 mot.
Turid Lien frem­met på veg­ne av KrF føl­gende forslag:
Styrke hjemmesyke­pleien i tråd med nye opp­gaver. Voter­ing: 7 stem­mer for og 19
stem­mer mot.
Turid Lien frem­met på veg­ne av KrF føl­gende forslag:
Kro­nisk: Plan­legge byg­ging av nye omsorgs­boliger.
Voter­ing: 1 stem­mer for og 25 mot.
Grethe E. Johansen frem­met på veg­ne av SV føl­gende forslag:
1. Demen­sko­or­di­na­tor utvides til 100 % still­ing fra 1. juli i år.
2. Det vur­deres oppret­ta stilling(er) som aktivitør(er) tilknyt­ta eldreom­sor­gen generelt.
3. Helsefa­gar­bei­dere tilbys faste hele still­inger.
4. Fase ut innleie av syke­pleiere, bruke egen kom­petanse og styrke alle kom­petanse­hevende tiltak på fel­tet.
5. Ta inn flere lær­linger i helsefag.
6. Hjem­met­jen­esten og prak­tisk bis­tand gis eldre ressurs­er etter kart­leg­gin­ga.
7. Alle deltidtid­still­inger tilbys heltidsstill­inger innen sep­tem­ber 2017
8. Helsefa­gar­bei­der­still­inger skal lyses ut i 100 % faste still­inger
Voter­ing: Hele forslaget fikk 7 stem­mer for og 19 stem­mer mot.
Rei­dar Johansen frem­met på veg­ne av SV føl­gende forslag
Igangsette plan­leg­ging av omsorgs­boliger i Akkar­fjord og Hønse­by. Voter­ing: 7 stem­mer for og 19 stem­mer.
Rei­dar Johansen frem­met på veg­ne av SV føl­gende forslag (som ikke fikk fler­tall):
Dette gjøres par­al­lelt med at en vur­der­er å inngå leieav­tale med hotell i byen for et tilstrekke­lig antall rom som ei midler­tidig løs­ning inntil pkt 2. er klargjort. Råd­man­nen kom­mer tilbake til kom­munestyret med sak om midler­tidig leie av are­al til slikt bruk i egne eller lei­de areal­er i påvente av at pkt 2 er klargjort.
Voter­ing: 7 stem­mer for og 19 stem­mer mot.
Det igangsettes rask­est mulig arbei­de med byg­ging av inntil nød­vendig antall
plass­er, midler­tidi­ge, omsorgs­boliger med heldøgn­spleie i påvente av byg­ging av slike ved det Nye Ham­mer­fest syke­hus.  Råd­man­nen bes komme tilbake med slikt pros­jekt i juni til kom­munestyret. Voter­ing: 7 stem­mer for og 19 stem­mer mot.
Del dette: