Hammerfestingen

Ølsaken:

Da har dommen falt

Advokat Finn Ove Smith har vært forsvarer for forretningsmannen både i Hammerfest tingrett i fjor, og i i Hålogaland lagmannsrett. I begge rettsinstansene har den tiltalte kjempet for å bli trodd på sin versjon av saken. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

I dag ble dommen forkynt for forretningsmannen, som i forrige uke fikk ankesaken behandlet i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 26.03.2021 kl 20:03

Annonse
Annonse
Annonse

Aktor, politiadvokat Karoline Gjønnes Johansen krevde 50 dager ubetingel fengsel. Mannens forsvarer, advokat Finn Ove Smith ba om full frifinnelse på rettens siste dag.

Les også: Krever 50 dager ubetingel fengsel

Forkynt fredag

Klokken 13.00 i dag fikk den tiltalte forretningsmannen forkynt dommen på Hammerfest politistasjon.

Lagmannsretten har funnet mannen skyldig for overtredelse av straffeloven § 332 første ledd og straffeloven § 387 første ledd bokstav a, sammenholdt med straffeloven § 79 første ledd bokstav a, til en straff av fengsel i 45 –førtifem –dager.

– Til fradrag i straffen går 1 –en –dag for utholdt varetekt, skriver Hålogaland lagmannsrett i domsslutningen.

Videre er han dømt til å tåle inndragning av 56.736 kroner til fordel for staten.

Enstemmig lagmannsrett

– En enstemmig lagmannsrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte ved tre anledninger i 2016 og første kvartal 2017 kjøpte en halvpalle øl fra «NN» som tiltalte ved ett tilfelle gjorde opp kontant, mens han i to andre tilfellene gjorde opp for seg ved å la «NN» handle uten å betale for det, skriver Hålogaland lagmannsrett i dommen.

Lagmannsretten klargjør at man i bevisbedømmelsen har lagt vesentlig vekt på at forklaringen til den første tiltalte som har rettskraftig dom fra tingretten, støttes av framlagt SMS-korrespondanse mellom disse to. Retten mener at det framgår av SMS-ene at de ble enige om prisen, men at tiltalte ikke kunne betale alt på en gang fordi han ikke fikk ut me enn 9.900 kroner i kontanter.

– Tre halvpaller Tuborg

– Etter lagmannsrettens syn er tiltaltes forklaring om at han trakk seg fra salget ikke forenlig med SMS-korrespondansen, skriver retten, som også gikk inn på to anledning til. Men som retten mener er vanskeligere å tidfeste.

– Samtlige tre tilfelle av kjøp av øl er å anse som ett og samme fortsatte straffbare forhold, skriver retten, og fastslår at man ut fra bevisene i saken er overbevist om at tiltalte ved tre anledninger skal ha kjøpt øl fra «NN».

– Lagmannsretten finner det bevist utover rimelig tvil at verdien av heleriet utgjorde 54.432 kroner, skriver retten, og sier seg enig med lagmannsretten i at vurderingen av om heleriet er grovt, ikke bare avhenger av helhets verdi, men at det særlig også må ses hen til karakteren av det opprinnelige lovbruddet.

Retten viser til at mannen som ble dømt i tingretten i august har en rettskraftig dom for å ha underslått øl for en verdi av minst 435.456 kroner, og for videresalg av øl for minst 185.250 kroner.

Korrupsjon

Retten skriver videre i domsslutningen at korrupsjon er sterkt samfunnhskadelig virksomhet, men at det ikke foreligger sammenlignbar rettspraksis.

– Heleriets størrelse og omstendighet for øvrig tilsier en ubetinget fengselsstraff, skriver retten, som også har funnet forretningsmannen skyldig på dette punktet.

– Lagmannsretten har etter en samlet vurdering kommet til at en straff på fengsel i 45 dager er passende, skriver retten, som også inndrar verdien av tre halvpaller øl (som retten har funnet ham skyldig i heleri for) og 4 brett øl (som retten mener er korrupsjon).

– Lagmannsretten har funnet det bevist at tiltalte oppnådde å bli kreditert med fire brett øl, men at det er usikkert om de øvrige elleve brett øl ble kreditert, skriver retten, og inndrar 2.304 kroner for fire brett øl og 54.432 kroner for tre halvpaller øl. Totalt 56.736 kroner.

Dommen er enstemmig.