Lørdag ble det feiret at Kvalsundbrua er 40 år

– Ikke tvil om at vi har grunn til å takke de som gjorde jobben med å få Kval­sund­brua realis­ert, sa vara­ord­før­er Mar­i­anne Sivert­sen Næss, som er sam­men med ord­før­er Ter­je Wik­strøm (t.h.) og folk fra både Kval­sund og Ham­mer­fest for å feire bruas 40 år. Foto: Pri­vat

Ei viktig bru for både Hammerfest og Kvalsund ble lørdag markert med taler fra både Kvalsund-ordfører Terje Wikstrøm og Hammerfests varaordfører Marianne Sivertsen Næss.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Det ble servert kaffe og kak­er, og holdt fore­drag i Miljøbygget i Kval­sund, og lørdagkveld fort­sat­te bru­mim­rin­gen på Kval­sund kro. Odd Fyhn og Svein G. Jørstad var begge sted­er og holdt fore­drag. Odd Fyhn om fer­ge­his­to­rien, og den gam­le presse­man­nen og FD-redak­tøren, Svein G. Jørstad, om bruhis­to­rien.

– Ett av de vik­tig­ste sam­ferd­sel­spros­jek­tene i vår region. Ikke tvil om at vi har grunn til å takke de som gjorde jobben med å få denne brua realis­ert, sa Ham­mer­fests vara­ord­før­er Mar­i­anne Sivert­sen Næss i sin tale.

Vara­ord­før­eren fra Ham­mer­fest fikk kjøre standsmes­sig og tok en jubileum­srunde over brua.

Gjemte folk i bagasjerommet
Selv var hun ikke fylt fire år da brua åpnet i 1977, men for­t­alte at hun har noen svake min­ner selv om det nok er his­to­riene andre har for­t­alt hun kjen­ner best til. Som for eksem­pel his­to­ri­er hvor folk fra Ham­mer­fest kunne bruke opp­til flere timer i løpet av ei helg for å komme seg til hyt­tene sine i Kval­sund kom­mune.
Selv trakk vara­ord­før­eren fram tida med bru­penger, og at unger i buss på vei hjem fra svømmestevn­er og fot­bal­lkam­per, eller i pri­vat­bil, hadde sport i om man klarte å lure de som satt i bil­let­tlu­ka.
– Jeg har i etter­tid hørt at flere ung­dom­mer fak­tisk heiv folk i bagas­jerom­met på bilene før de passerte bil­let­tkiosken. Så mye mulig brua kunne vært utbe­talt ett år tidligere enn det ble.
Et slags personlig forhold
Hun pek­te på at mange i Ham­mer­fest har et slags per­son­lig forhold til brua, og kjør­er over den flere ganger i måne­den, til og fra hyt­ta, til og fra jobb­tur­er og feri­etur­er, og til og fra besøk hos ven­ner og fam­i­lie i Kval­sund.

– Vi hilser brua i all slags vær, ei vakker bru som både svaier og danser i vin­den. Må si at til å være en 40 åring, så hold­er den seg godt.Brua var i sin tid med på å knytte sam­men to kom­muner, rent fysisk, slo hun fast, og trekk fram at brua i dag på mange måter kan være et sym­bol på det de to kom­munene i dag er i gang med. Bygge en helt ny kom­mune.

– Da må vi bygge broer. Mange broer mel­lom folkene i begge kom­munene, ulike poli­tiske parti­er, og mel­lom ulike kul­tur­er, sa hun, og avs­lut­tet med at hun håper at de bruer som bygges i dag mel­lom Kval­sund og Ham­mer­fest står like godt de neste 40 årene, slik Kval­sund­brua gjør.

Svein G. Jørstad hold­er fore­drag om brubyg­gin­ga.

Knyttet kommunene sammen

Også kval­sun­dord­før­er Ter­je Wik­strøm trakk fram kom­mune­sam­menslåing, og pek­te på at brua over til fast­landet har knyt­tet Kvaløya og Ham­mer­fest enda nærmere Kval­sund.

– I dag er vi så nære hveran­dre at vi skal slå oss sam­men. På en måte kan man si at Kval­sund­brua har bidratt til dette, sa ord­før­eren i sin tale, og han trakk også fram fer­ga og brubyg­gin­gen som i sin tid var vik­tige arbei­d­splass­er.

– Mange kval­sund­væringer har job­bet enten på brubyg­gin­ga eller på fer­ga, og det skal vi få høre mer om senere, sa ord­før­eren i tal­en, og trakk fram feiringa som skulle pågå på Miljøbygget og senere på lørdagskvelden på kroa. Og han gledet seg stort til fore­dra­gene om fer­ge­his­to­rien til Odd Fyhn, og bruhis­to­rien til Svein G. Jørstad.

Odd Fyhn holdt fore­drag om fer­ge­trafikken over Kval­sun­det før brua kom, og Svein G. Jørstad om brubyg­gin­gen. For de som ikke fikk med seg fore­dra­gene i Miljøbygget lørdagset­ter­mid­dag blir det en ny sjanse på kroa. Foto: Pri­vat

Del dette: