Publisert: fredag 3. mai 2019 Klokken: 15:33

Debatt: – Det som ikke er like greit, er når enkelte tyr til usannheter

Av Marianne Sivertsen Næss,  ordførerkandidat Hammerfest Arbeiderparti

Valgkampen i Hammerfest er i gang, og det produseres leserinnlegg på løpende bånd. Det er bra. Slik kan den nye kommunens innbyggere bedre bli kjent med hva de ulike partiene står for i de ulike sakene. Og som seg hør og bør i en valgkamp, forsøker alle partier å fremstille sin virkelighetsforståelse som den hele og fulle sannhet.

Det som ikke er like greit, er når enkelte tyr til usannheter og direkte løgn hva angår andre partiers ståsted. Jeg tenker da spesielt på et innlegg fra en representant i Hammerfest Høyre, som uriktig påstår at Hammerfest Arbeiderparti har sagt ja til bompenger, og vil kreve inn en halv million i bompenger pr. småbarnsfamilie. Dette er feil.

Les også: Debatt: Hammerfest Ap i utakt med partiet sitt?

Personlig mener jeg innbyggerne i nye Hammerfest kommune fortjener bedre, og jeg skal etterstrebe å drive en valgkamp som handler om hva vi i Hammerfest Arbeiderparti ønsker å jobbe for de neste fire årene. Så får de andre partiene snakke om egen politikk og ståsted.

Jeg har hatt gleden av å være politiker i Hammerfest de siste 12 årene. Alle som kjenner Hammerfest fra 2002 frem til i dag, ser hvordan kommunen har utviklet seg fra å være en kommune med stagnasjon og fraflytting, til en kommune i vekst.

Politisk har det vært jobbet målrettet. Ordfører og politisk ledelse, har sammen med gode vedtak i kommunestyret, aktivt bidratt til å tilrettelegge for industrivekst, næringsutvikling, nye arbeidsplasser, bygging av nye skoler, barnehager, omsorgssenter, kulturhus og generell opprusting av byen.

Som kjent har Hammerfest Arbeiderparti hatt høy oppslutning ved valg i lang tid. I kommunestyret har Arbeiderpartiet et stort flertall, og enkelte har tatt til ordet for at de andre partiene har hatt liten eller ingen innflytelse i kommunestyret.

Faktum er at i vedtak som omhandler større investeringer, som bygging/renovering av skoler, barnehager, nytt omsorgssenter, opprusting av strandpromenade og torg, bygging av nye omsorgsboliger og bygging av nytt krisesenter, så har stemmegivingen vært enstemmig eller det har vært et stort flertall utover Arbeiderpartiets stemmer.

Den gode jobben som har vært gjort de senere år i Hammerfest har skapt stor interesse både nasjonalt og internasjonalt.

På den nasjonale arena trekkes Hammerfest frem som det gode eksemplet på hvordan samspillet mellom politikk, fagbevegelse og næring har klart å skape de formidable ringvirkningene som petroleumsnæringens inntog har medført. Ringvirkninger som ikke kommer av seg selv.

Internasjonalt får vi stadig oppslag i media etter besøk fra journalister som nærmest månedlig legger turen til Hammerfest, for å høre hvordan det har vært jobbet for å skape en attraktiv kommune som sikrer bosetting og tilflytting. Mange fryktet nemlig av erfaring, at innpendling var den eneste mulige måten å møte den økte aktiviteten som kom i Barentshavet.

Jeg er stolt av å være en del av et lag som har ført Hammerfest dit vi er i dag. Vi er de siste årene kåret som beste bosettings- og integreringskommune, vi har vært nominert som beste kulturkommune, vi har vært blant topp tre over flere når det gjelder befolkningsvekst i Nord-Norge, og ikke minst viser levekårsundersøkelser at vi scorer høyt på trivsel og trygghet i kommunen.

Samtidig er det enda mye å jobbe for. Årets kommunevalg er et historisk valg. 1.1.2020 slås Kvalsund og Hammerfest sammen til en kommune. Hammerfest Arbeiderparti vil fortsette jobben med å utvikle gode nærmiljø, trygge oppvekstsvilkår og gode omsorgstjenester i hele den nye kommunen. Hvor også distriktene skal ivaretas og sikres et tilfredsstillende tjenestetilbud.

Vi skal fortsatt jobbe for et samfunn med små forskjeller og like muligheter. Derfor vil vi innføre gratis skolemat for alle barn og gratis SFO for alle førsteklassinger. Slik bedrer vi læringen for alle de barna som hver dag går til skolen uten en matpakke i sekken. Og alle gis like muligheter, slik at noen barn slipper å gå hjem når andre går på SFO.

Og når det gjelder finansiering av vei, så er vår ambisjon å utbedre RV94 uten bompenger.

Sammen bygger vi fremtiden i nye Hammerfest kommune

Båt og Motor båt&motor
Annonse:
Del dette: