Publisert: onsdag 27. november 2019 Klokken: 10:58

Debatt: Hammerfest Sp: Skole der folk bor og god mobildekning i hele kommunen

Senterpartiet i Hammerfest vil prioritere et godt og nært grunnskoletilbud og påskynde innsatsen for ei pålitelig mobildekning i alle deler av kommunen, inkludert områdene Porsa-Saraby, Kårhamn og nordre Sørøya, når budsjettet for 2020 om kort tid skal opp i formannskapet og kommunestyret.

Administrasjonen har foreslått å legge ned ungdomstrinnet ved Forsøl skole for å spare inn to lærerstillinger. Dette tiltaket er Hammerfest Sp sterkt imot. Verdien av et fullt grunnskoletilbud i nærmiljøet er mange ganger større enn den estimerte spareeffekten. Elevtallene, pågående husbygging og boligtomter til salgs gir ingen indikasjon om at folketallet i Forsøl er på veg ned. En nærskole som ikke har sprengfulle klasserom er dessuten for mange unger helt ideell for både faglig og sosial utvikling. Ingen pedagogisk naturlov sier at størst er best; både lærernes kompetanse, det sosiale miljøet og muligheten til å se og bli sett og få individuelt tilpasset opplæring kan være like god – og kanskje bedre – på en liten skole. For noen elever er også et mindre og mer oversiktlig miljø det som skal til for å utvikle seg som et sjølstendig, sosialt trygt og veltilpasset menneske. Forsølfolket har kjempet for skolen sin før, og Sp står skulder ved skulder med lokalmiljøet i denne saka; et fullt grunnskoletilbud må videreføres for å sikre fortsatt bolyst, tilhørighet og ei levende bygd.

Lokalkjente rapporterer at mobildekninga i flere deler av nye Hammerfest kommune er mangelfull. Dette gjelder blant annet bygdene Porsa-Saraby, Kårhamn (vestsida) og Sandøybotn og Akkarfjord på Sørøya. Dette er svært alvorlig i forhold til både faktisk beredskap og opplevd trygghet. Flere steder er fasttelefonnettet allerede tatt ned. I rådmannens forslag er det ikke avsatt spesifikke midler for å bøte på denne situasjonen. Sp vil derfor i budsjettforhandlingene kreve øremerking av midler for å sikre og forsere etableringa av et pålitelig mobilnett i alle distrikt av kommunen. Vi taler om helt grunnleggende infrastruktur som skal på plass snarest råd.

Å ivareta skoletilbudet i Forsøl og få på plass ei stabil mobildekning for alle kommunens innbyggere er i tråd med Senterpartiet grunntanke om muligheter og tilbud nær folk. Det vil også bidra til å oppfylle en viktig intensjon ved sammenslåinga av Hammerfest og Kvalsund, nemlig å skape trygge oppvekstvilkår, attraktive nærmiljø og likeverdige basistjenester i hele den nye kommunen.

Lodve A. Svare, gruppeleder Hammerfest Sp

Del dette: