Publisert: onsdag 9. januar 2019 Klokken: 22:08

Debatt: – HVA skjer dersom NUSSIR får driftskonsesjon som medfører utslipp i Repparfjorden?

Av Åse-Marie Småvik, Hammerfest SV

Vi fra gruppen REDD REPPARFJORD har varslet en fakkelmarkering i Hammerfest.

Kanskje blir det en Gledens feiring (?) eller en markering av at Staten har gitt tillatelse til den største miljøsynden i vår tid!

Sammen med flere i denne gruppen REDD REPPARFJORDEN, er også Naturvernforbundet og Natur og ungdom! Vi er et godt sammensatt gjeng av flere politiske partier og organisasjoner (det er nå uklart om venstre er MED oss lenger..) Gruppen er Klar til innsats straks det kommer en avgjørelse.

Jeg vil rette oppmerksomheten på de krav som er blitt stilt av Miljødirektoratet i tillatelsen som ble gitt. Det stilles store og kostnadskrevende krav.  NUSSIR må bl.a. sette inn tiltak, eller STANSE deponeringen / driften dersom konsentrasjonen av partikler utenfor deponiområde overstiger de strenge grenseverdiene som er satt! En STANS av anlegget, – plutselig » Worst ease scenario» vil koste en sum av 2 mill.905 739,0 NOK! Det er også KRAV om en sikrings- og oppryddingsplikt, dersom, og når anlegget legges ned.

Kort sagt så har NUSSIR fått seg pålagt strenge restriksjoner for driften. De har PLIKT til ENHVER TID å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensing og kunne redegjøre for risikoforhold. Dette betyr kontinuerlig registrering og studie av utslippet. Kanskje er det hær arbeidsplassene i Kvalsund vil bli?

NUSSIR fikk stor kritikk av Direktoratet for mineralforvaltning i deres tilsvar på søknaden. (Mars 2018) Det hevdes Bl.a. at NUSSIR ikke har noen plan for handtering av 400 000 tonn gråberg. Det ble krevd at NUSSIR som et minimum, må legge fram AVTALER med potensielle kunder og mottakere av gråberget før igangsetting av gruvedriften.

Vi husker at avgangsmassen er tilsammen 2 Mill. tonn finmalt steinmasse hvert år.  5500 Tonn / døgn, som inneholder ca 600 kg med ulike stoffer og rester av kjemikalier.        (Natrium, karboksylmethyl cellulose, methyl isobutyl karbinol, magnafloc 10, og brent kalk).

Dette skal ut i Reppaefjorden, i et tildelt deponiområde på 8 kvadratkilometer hvor vi vet at konsekvensen blir et helt dødt område i fjorden, samt stor usikkerhet mht. spredning av partikler fra gruveavfallet.

Det tragiske i denne saken – foruten den store miljøkriminaliteten dette kan være – er at ETTER at både NUSSIR i Repparfjorden i Finnmark, og i Førdefjorden i Sogn-og fjordane, har fått tillatelse til sjødeponi, vil det ikke lenger bli gitt slik tillatelse til å bruke fjordene våre som dumpingplass for gruveavfall. Disse fjordene blir å betrakte som forsøksarenaer.

Det er liketil bevilget 8 millioner kroner til et miljøprosjekt !  Det skal undersøkes hvordan dumping av masse fra gruveindustrien påvirker økosystemet i fjordene.

Målet med prosjektet er å undersøke potensielle effekter av gruvedriftavfallet som partikler, tungmetaller og prosesskjemikalier hos sensitive arter som zooplankton og fiskelarver i norske fjorder. (Repparfjorden  og Førdefjorden)

Medlemmene i gruppen REDD REPPARFJORD og Hammerfest SV kommer aldri til å hvile dersom tillatelsen til driftskonsesjon blir gitt av Fiskeri – og næringsdepartementet. Vi ser det som en samfunnsplikt å overvåke driften med et skarpt blikk.

La oss virkelig håpe at det blir en Gledens feiring vi skal arrangere en gang i slutten av januar.

Annonse:
Del dette: