Publisert: fredag 23. august 2019 Klokken: 19:10

Debatt: – Valgkampen drar seg til – mange lovnader, men er der handlingskraft?

Jeg synes denne valgkampen til nå har gitt oss noen tydelige signaler på hva partiene står for og jeg håper den oppmerksomme velger legger merke til dette.

Gjennom et brennende engasjement for byen vår har jeg et sterkt hjerte for næringspolitikk. Gjennom denne valgkampen føler jeg at spesielt næringspolitiske saker har blitt dårlig belyst fra flere partier. Vi skal huske på en ting – olje- og gassnæringen er vår viktigste inntektskilde og det må vi tenke gjennom i årene som kommer. Vi skal stimulere til vekst, vi skal legge til rette for nye etableringer og ikke minst vi skal være et godt vertskap for selskaper som ønsker etablere seg i Hammerfest.

Men hva tenker egentlig partiene når det kommer til vår viktigste næring? Noen partier snakker om den nye olja! Jeg synes dette er direkte nedlatende å allerede nå ta til orde for at noe skal erstatte vår største og viktigste næring. Vi skal leve av olje- og gassaktivitet i Barentshavet i 80 år, i hvert fall. Det vi bør snakke om er hvordan stimulere til økt aktivitet innenfor denne næringen, ikke hva den skal erstattes med som noen partier legger opp til!

Vi er mange i Hammerfest som jobber inn mot denne spennende næringen, og som brenner for å få fart på aktiviteten i Barentshavet. Jeg håper dere med meg legger merke til hvilke partier som faktisk jobber for videreutvikling og tilrettelegging for denne bransjen og hvem som ikke gjør det. For olje- og gassnæringen er nåtiden og framtidens viktigste næring for Hammerfest og AS Norge for at vi skal kunne opprettholde den velferden vi har i dag!

Ikke bare er den viktig for velferden, men de store inntektene kommunen får fra denne næringen vil benyttes til å utvikle andre næringer f.eks. innenfor fiskeri og havbruk. Om man bruker litt tid på å gå gjennom partiprogrammene så vil man også finne ut at næringer som ligger under akkurat fiskeri og havbruk heller ikke er viet mye plass hos enkelte partier, til tross for at vi er helt avhengig av inntekter fra et yrende næringsliv!

Jeg flyttet bort fra Hammerfest for å studere på tidlig 2000 tall. Min formening var at jeg nok ikke skulle flytte hjem igjen med det første, Hammerfest opplevde nedgang og kommunen framstod lite attraktiv for småbarnsfamilier, men det som har skjedd fra da fram til nå er formidabelt.

Flere ungdommer kommer nå hjem etter endte studier, de bosetter seg her, stifter familie her, som også min familie og jeg har gjort, og er med på å utvikle samfunnet vårt. Hvorfor skjer dette? Jo, for kommunen har i tiår gjort en formidabel jobb med å legge til rette for veksten, de har arbeidet målrettet mot bolyst og vi har attraktive arbeidsgivere etablert i Hammerfest.

All denne jobben har selvfølgelig kostet penger, og mye av dette er lånte midler. Dette har vært nøye gjennomtenkt fra våre politikere og administrasjonen i kommunen, for hva hadde Hammerfest vært i dag uten disse investeringer? Den tanken er skremmende! Heldigvis har vi hatt en proaktiv kommune som har arbeidet målrettet mot denne utviklingen og vi ser en by som har endret seg i takt med utviklingen!

Verdiskapningen fra Barentshavet vil øke i årene framover, dette sier alle analyser! Derfor håper jeg at sittende regjering og kommende regjeringer snart begynner å vende nesen nordover og innser at det er her verdiskapningen vil skje i framtiden, rett utenfor vår stuedør!

Vi ser en fløy som går til valg på å kutte investeringer i kommunen for å spare opp til det de så fint kaller «Milliardfondet». Vel og bra dette, men en spareplan er allerede aktiv og kommunen har spart penger på bok. Om man kaller dette sparefond, milliardfond eller annet endrer ikke det faktum at dette er noe som man gjennom budsjettarbeid jobber med. Så vidt meg bekjent så har budsjettene de siste årene i stor grad vært enstemmig!

Men over til kutt i investeringer. På sosiale medier har flere inkludert meg selv spurt hvordan denne fløyen tenker? Hvilke typer investeringer skal prioriteres og hvilke må vike? Det påstås også fra enkelte at kommunen har brukt penger som «fulle sjømenn», men de vil ikke svare på hvilke investeringer som har vært direkte ukloke! Så spør jeg meg, hvordan ville Hammerfest kommune sett ut uten disse investeringer?

Jeg er overbevist om at de investeringer som Hammerfest kommune har gjort er med på å ruste oss for framtidig vekst og vi vil se resultater av dette i framtiden. Uten disse investeringene ville nok ikke Hammerfest kommune vært den vekstkommunen vi er i dag, hvert fall ikke i like stor grad.

Vi var så heldige at vi fikk ilandføring av gassen fra Snøhvit-feltet, dette var starten på en fantastisk historie. Med denne ilandføringen og olje- og gassaktiviteten fulgte det også med noen andre viktige oppgaver for Hammerfest kommune. Vi måtte tilrettelegge for arbeidsplassene, nye boligtomter måtte opparbeides, vi ville få flere elever og barnehagebarn.

Vi måtte rett og slett gjøre byen attraktiv slik at vi kunne få den nødvendige arbeidskraften til å flytte til Hammerfest. For det er en kjensgjerning at vi ikke hadde all den arbeidskraften tilgjengelig lokalt, vi var og er avhengige av at noe av kompetansen flytter hit til byen vår.

Videre har enkelte partier vært hardt ute i sin valgkamp med at vi har for mye gjeld. Gjentatte ganger blir kandidatene deres utfordret på dette, spesielt hvilke investeringer de mener har vært direkte ukloke, men de forblir tause!  Og det er nok en årsak til dette, for vi er midt i en valgkamp, å snakke ned de investeringer som er gjort og blottlegge seg å si hvilke investeringer som ikke burde vært gjort vil nok ikke oppleves som populært blant mange velgere!

Jeg synes også denne fløyen som snakker om at kommunen er altfor gjeldstung må kunne komme med konkrete planer for hvordan de skal drifte AS Hammerfest om de skulle komme i denne posisjonen. Det er det minste vi velgere kan forvente! Jeg er overbevist om at kommunen og administrasjonen har god kontroll på lånegjelden som er bundet opp i klare strategier for hvordan Hammerfest skal vokse inn i framtiden. Å påstå noe annet betyr det samme som at man ikke har tiltro til kommunens administrasjon og våre aktive politikere (kommunestyret).

Jeg håper uansett sammensetning i det nye kommunestyret at vi fortsetter å være offensiv, tar de nødvendige investeringer slik at vi holder tritt med utviklingen i Nord. Dette vil kreve investeringer, og ikke kutt i investeringer som enkelte partier mener.

Det virker som om enkelte ikke ønsker å forstå dette, men vi er avhengige å ta disse langsiktige investeringer om vi skal få ut det framtidige potensialet som ligger i økte inntekter. Vi kan banke ned så mye gjeld vi bare vil, men situasjonen blir ikke noe annerledes når inntektene vil falle om vi ikke tilrettelegger for framtidig vekst!

Jeg har troen på Hammerfest, på den jobben administrasjonen gjør og det våre folkevalgte politikere gjør. Det er bare å se ut av vinduet, AKS, turstier, idrettsanlegg, promenaden vår, rådhusplassen, nytt omsorgssenter, flotte skoler og barnehager osv. Dette er med på å gjøre Hammerfest attraktivt for tilflyttere. Er ikke det det vi ønsker, en by i utvikling? Det er alltid rom for forbedring, men å skape usikkerhet om kutt i bemanning, samt utsette nødvendig tiltak og investeringer for videre vekst er ikke medisinen.

Jeg er stolt over byen min og det vi har fått til! Vi har mange dyktige politikere som nå frir til oss velgere. Uansett sammensetning i det nye kommunestyret håper jeg satsing på næringslivet fortsetter i samme offensive takt som vi har sett de siste årene – for det er vår velferd det er snakk om!

Er du som meg og har et brennende engasjement for næringsutvikling i Hammerfest, oppfordrer jeg deg til å sette deg inn i hvordan de forskjellige partier ønsker å utvikle samt forvalte verdien fra en stadig voksende industriby! Still deg dette spørsmål; Hvilke partier har erfaring og bredde i kompetansen for å utvikle våre viktigste næringer?

Så en siste oppfordring fra meg; Bruk stemmeretten og stem med årets lokal- og fylkesvalg!

Godt valg!

Av Tom Eirik Lysmen Jakobsen
Stolt innbygger av Hammerfest!

Del dette: