Deler ut 80 millioner kroner til lag og foreninger som vil være med på å rydde

– Selve oppry­d­din­gen skal i hov­ed­sak baseres på friv­il­lighet, påpeker Fylkesman­nen i Finn­mark. Foto: Mara­gareth W. Sund­før / Fylkesman­nen i Finn­mark

Fristen for å søke på penger er 15. februar, og pengene må brukes til tiltak mot marin forsøpling. Altså rydding av norske strender, langs elvebredder eller på havbunnen. Inkludert eierløse fritidsbåter.

I fjor del­tok rundt 49.000 friv­il­lige over hele lan­det for å rydde, og det ble sam­let opp 1.374 tonn avfall.

Lag og foreninger kan alt­så søke om støtte til oppry­d­dingstil­tak, og det kan søkes støtte til trans­port og innlev­er­ing av opp­sam­let søp­pel til god­kjent mot­tak, inklud­ert kasserte eier­løse fritids­båter.

– Selve oppry­d­din­gen skal i hov­ed­sak baseres på friv­il­lighet, men der­som det skal holdes aksjon­er i sår­bare natur­om­råder eller util­gjen­gelige områder kan det søkes om støtte for å få ekstern hjelp til dette, påpeker Fylkesman­nen i Finn­mark i en pressemeld­ing.

Miljødi­rek­toratet har også åpnet for å støtte fore­byggende tiltak, slik som hold­ningskam­pan­jer, under­vis­nings­ma­teriell, veiled­nings­ma­teriell og infor­masjon ret­tet mot konkrete mål­grup­per, næringer og sek­tor­er, eller kilder til marin forsø­pling.

Min­ste søk­nadssum er 300 000 kro­ner, og der­for opp­for­dr­er man sen­tralledd i organ­isas­jon­er å søke for å koordinere flere aksjon­er. Et alter­na­tiv er også at flere organ­isas­jon­er går sam­men om aksjon­er. Les mer på nettsi­dene til Fylkesman­nen i Finn­mark.

Annonse:

Annonse:

Del dette: