Dobler estimatet for uoppdaget olje og gass

Oljedi­rek­tør Bente Nylund. Foto: Mar­ius B. Staveli

Oljedi­rek­tør Bente Nyland og Oljedi­rek­toratet ven­ter ny reko­rd i antall lete­brøn­ner i Bar­entshavet, og i dag for­t­alte hun i Ham­mer­fest at esti­matet for uop­pdaget olje og gass i Bar­entshavet er langt høyere enn man hit­til har trodd.
Det vil si at ti mil­liarder fat har blitt lagt til i reg­nestykket bare i Bar­entshavet Nord-Øst. Johan Cast­berg er til sam­men­lingn­ing på ca. 100 mil­lion­er fat.
Sam­tidig varsler direk­toratet at det ventes ny reko­rd i antall lete­brøn­ner i Bar­entshavet i år. 15 brøn­ner er plan­lagt boret, to flere enn i top­påret 2014.

– Dette er en markant økn­ing, og vis­er en svært gledelig utvikling i Bar­entshavet, sa oljedi­rek­tør Bente Nyland på Bar­entshavkon­fer­ansen i Ham­mer­fest i dag.
Se video fra åpnin­gen av kon­fer­ansen:
https://www.facebook.com/Hammerfestingen/videos/1387756614594993/

Kart­leg­ger geolo­gien

En vik­tig milepæl i 2017 blir å avdekke poten­sialet for å finne olje og gass i Bar­entshavet sørøst – et nyåp­net område som ble tildelt i 23 kons­esjon­srunde og hvor det ennå ikke er boret lete­brøn­ner. Ifølge Nyland er det her det er størst mulighet for å gjøre store funn.

I som­mer skal Sta­toil bore den første under­søkelses­brøn­nen nordøst i området, og denne brøn­nen blir svært vik­tig i arbei­det med å kart­legge geolo­gien i denne delen av Bar­entshavet.

– Brøn­nen vil kunne bekrefte om det er petro­le­um i området, og vil gi oss uvur­derlig kunnskap om undergrunnen,sa oljedi­rek­tøren.

Se video:
Travel dag i nord for olje- og energiminister Terje Søviknes

Under­søkelses­brøn­ner

Sta­toil skal i til­legg bore fem/seks under­søkelses­brøn­ner i Bar­entshavet. Lundin plan­leg­ger dessuten å bore to nye under­søkelses­brøn­ner og flere avgren­snings­brøn­ner i Alta/­Go­h­ta-området. Lundin har allerede gjort et olje- og gassfunn i Bar­entshavet i år. Det har fått navnet Fil­icu­di, og er bereg­net å inneholde mel­lom 5,5 og 16 mil­lion­er stan­dard kubikkme­ter utvinnbare oljeek­vi­va­len­ter.

Per i dag er tre nye felt plan­lagt bygget ut i Bar­entshavet: Johan Cast­berg, Alta/Gohta og Wist­ing. Utbyg­gings­pla­nen for Johan Cast­berg er ven­tet innlev­ert i slut­ten av året, og pro­duk­sjo­nen er plan­lagt å starte i 2022.

På Goli­at-fel­tet plan­leg­ger oper­atøren Eni sam­men med Sta­toil å beg­ynne å pro­dusere fra Snadd-for­masjo­nen i løpet av året. Snadd har økt oljere­ser­vene på Goli­at med 1,2 mil­lion­er stan­dard kubikkme­ter (7,5 mil­lion­er fat).

Bygges ut i 2020–2021

– Sam­tidig for­ven­ter vi at det blir boret flere brøn­ner på Goli­at som kan bidra til å øke utvin­nin­gen fra fel­tet enda mer, sa hun.

På Snøhvit skal Aske­ladd-fun­net – som ble gjort i 1981 — bygges ut i 2020–2021. Dette bidrar til å oppret­tholde pro­duk­sjo­nen på fel­tet i mange år framover.

Annonser:

Del dette: