Følte at “gifteringen” gikk rett i gulvet under forlovelsesselskapet til Hammerfest og Kvalsund

Kom­munestyrene til Kval­sund og Ham­mer­fest hadde felles møte, som ble ledet av fylkesmann Ingvild Alek­sander­sen. Alle ved­tak ble enstem­mig, men da led­er av den nye Fellesnem­n­da som skal føre kom­munene sam­men skulle velges ble det uro. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Da kommunestyrerepresentant Vegard Loke (KrF) fremmet forslag om at Kvalsund-ordfører Terje Wikstrøm (Ap) skulle lede Fellesnemnda for kommunesammenslåingen av Kvalsund og Hammerfest, og ikke Hammerfests varaordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap), ble det uro i forlovelsesselskapet.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Dette skjed­de under det felles kom­munestyremøtet på AKS, som fylkesmann Ingvild Alek­sander­sen hadde innkalt de to kom­munene til. Her ble den videre pros­essen for kom­mune­sam­menslåin­gen av de to kom­munene ble bestemt. Det ble enstem­mighet i alle ved­tak som ble frem­met, men ikke da led­er av Fellesnem­n­da som skal styre sam­menslåing­spros­essen skulle velges.

Ham­mer­fest har ti rep­re­sen­tan­ter og Kval­sund ni i nem­n­da, og Kval­sund-ord­før­er Ter­je Wik­strøm fores­lo selv vara­ord­før­er Mar­i­anne Sivert­sen Næss fra nabokom­munen som led­er. Uroen brøt først løs da Kval­sunds Veg­ard Loke (KrF) entret taler­stolen og viste til at det vil være god dis­trik­t­spoli­tikk å velge ord­før­eren i Kval­sund som led­er.

Vil ha en hånd på rattet

– Da får også vi en hånd på rat­tet, sa reprentant Veg­ard Loke, som var den som sikret fler­tall i kom­munestyret i Kval­sund til sam­menslåing for de som husker det. Men i dag skapte Loke, som også er sogneprest i Kval­sund, uro i forlovelses­sel­skapet.

Kom­munestyr­erep­re­sen­tant Veg­ard Loke (KrF), som også sogneprest i Kval­sund, sier til avisa Ham­mer­festin­gen at han synes ikke det ville vært urimelig at Kval­sund fikk led­ervervet. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Ham­mer­fest Arbei­der­par­tis Kurt Methi entret taler­stolen og frem­met Ter­je Wik­strøm som nes­tled­er, og pek­te på at det også ville være uheldig å ha en ord­før­er til å lede nem­n­da.

– Når det er to forslag på led­er så er det nor­malt med skri­flig voter­ing. Jeg tror vi skal følge det regelver­ket, fores­lo Ham­mer­fests ord­før­er Alf E. Jakob­sen, mens Ter­je Wik­strøm svarte at han er fullt ut kom­fort­a­bel med Sivert­sen Næss som led­er og seg selv som nes­tled­er.

Forlovelsesselskap

– Trakk Wik­strøm sitt kan­di­datur som led­er, spurte Tom Kris­t­ian Tom­men Her­mo, men Wik­strøm måtte påpeke at han ikke var forslagsstiller og dermed var det ikke opp til ham å trekke forslaget som var kom­met fra KrF-rep­re­sen­tan­ten.

– Og der fikk jeg på følelsen av at gif­terin­gen gikk rett i gul­vet, sa Rei­dar Johansen (SV) da diskusjo­nen startet etter at Loke fores­lo Ter­je Wik­strøm som led­er av Fellesnem­da for sam­menslåin­gen. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

– Vi er i et forlovelses­sel­skap og nå fikk jeg følelsen av at gif­terin­gen falt i gul­vet, sa SVs Rei­dar Johansen, men da de 19 medlemmene hadde gitt sin stemme til led­ervervet gikk 17 for vara­ord­før­er Mar­i­anne Sivert­sen Næss.

– Bedre maktbalanse

– Sam­menslåingsved­taket i Kval­sund hadde ikke kom­met uten meg, sier rep­re­sen­tant Veg­ard Loke (KrF) til avisa Ham­mer­festin­gen, og er klar på at i hans hode er det ikke urimelig at Kval­sund som sit­ter med min­dretall i Fellesnem­n­da fikk led­eren.

Han vis­er til at Ham­mer­fest har ti medlem­mer i nem­n­da og Kval­sund ni, og men­er det ville vært en bedre mak­t­bal­anse om Kval­sund fikk sitte i før­ersetet.

– Men nå har vi gjort et ved­tak, og det bøy­er jeg meg for, påpeker kom­munestyr­erep­re­sen­tant Veg­ard Loke. Det er Fellesnem­n­da som styr­er den videre pros­essen under sam­menslåing­spros­essen med full­mak­ter fra begge kom­munestyr­er.

Ukens avis:

Ikke glem å få med deg ukens avis. Vår dig­i­tale ver­sjon (pdf) finner du her.

 

Del dette: