Foreslår å lage en kommunal vikarpool

Vara­ord­før­er Mar­i­anne Sivert­sen Næss og ord­før­er Alf E. Jakob­sen.

Hammerfest Arbeiderparti foreslår å bygge en egen vikarpool i kommunal regi for å få ned bruken og kostnadene ved leie av bemannings-/vikarbyrå.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– Her skal det opprettes min­i­mum ti faste still­inger med egen avdel­ingsled­er. Fem av stil­li­gene skal være helsefa­gar­bei­der, og fem være sykepleiere/vernepleiere, sa Arbei­der­par­ti­ets Kurt Methi, som frem­met forslaget i kom­munestyret.

Forslaget går ut på at still­in­gene skal dekke opp de behov som er innen hjem­met­jen­esten, tjen­esten for funksjon­shemmede, Rype­fjord syke­hjem og Kirkeparken omsorgssen­ter, og at det skal tilbys en ekstra bonus på 50.000 kro­ner per år for å få ansat­te til å være flek­si­bel og kan jobbe annen­hver helg.

– Der det er mulig, kan disse still­in­gene ses i sam­men­heng med andre deltidsstill­inger. Slik at vi øker antall hele still­inger i kom­munen, sa Kurt Methi, som ønsker at råd­man­nen tar det ver­bale forslaget videre i 2018.

Ham­mer­fest SVs Rei­dar Johansen har fores­lått å øke eien­domsskat­ten på boliger fra to promille til tre for å kunne redusere forel­drebe­tal­ing i skole­fritid­sor­d­nin­gen og holde sat­sene på hjem­me­basert bis­tand på 2015-nivå, men har ikke fått gehør for det fra de andre par­tiene.

Kom­munestyret har tatt pause fram til ca. klokken 12.45. Etter det kan du følge kom­munestyremøtet direk­te her: https://hammerfest.kommunetv.no/bruker/?live=1&sid=1&cid=1&autoPlay=True&embed=0#

Du kan selvsagt lese mer fra kom­munestyret i ukens avis, som kom­mer ut på gata i Ham­mer­fest ons­dag.

Annonse:

Annonse

Del dette: