Fra mandag kan du stemme for eller mot sammenslåing av Troms og Finnmark

Kom­munead­vokat Cathrine Leis­tad (f.v), Marte Steinnes og Britt-Jorunn Sjø­tun Holm­gren på Ser­vicekon­toret i Ham­mer­fest kom­mune tar imot stemmes­ed­lene fra mandag. Foto: Ham­mer­fest kom­mune

Fra mandag 7. til 14. mai skal finnmarkingene si sin mening om sammenslåingen av Finnmark og Troms. I Hammerfest er det kommuneadvokat Cathrine Leistad som har ansvaret for gjennomføringen.

 

– Fylkeskom­munen ser det som vik­tig å la befolknin­gen få si sin mening om denne pros­essen, og da er det vik­tig for oss i kom­munen å hjelpe til med å gjen­nom­føre dette, sier kom­munead­vokat­en i en pressemeld­ing.

Her fork­lares det at du kan stemme enten på råd­huset eller elek­tro­n­isk på nettsi­den  www.finnmark2018.no.

– Den elek­tro­n­iske stem­me­givin­gen er åpen fra mandag 7. mai kl. 10 fram til mandag 14. mai kl. 21. Om du vil avgi stemme fysisk her på råd­huset, så kan du gjøre det på Ser­vicekon­toret mandag 7. – fredag 11. mai kl. 08 – 15:30. På selve val­gda­gen 14. mai, kan du stemme i kom­munestyre­salen fra kl. 09 – 20.

Alle som står i val­gman­tallet for Ham­mer­fest kan stemme på råd­huset, og alle som står i val­gman­ntal­let for hele Finn­mark kan stemme elek­tro­n­isk.

– Men vil du stemme fysisk, må du alt­så stemme i din hjemkom­mune. Om du er i tvil om du står i val­gman­ntal­let, så lig­ger det ute til offentlig etter­syn på råd­huset og flere sted­er i kom­munen, påpeker hun.

Abon­ner på Ham­mer­festin­gen. Så enkelt bestiller du abon­nement på nett.

Del dette: