Hvem går videre til den skandinaviske finalen?

Syv lag fra Kval­sund skole og Breil­ia skole kjem­per lørdag om gjeve pris­er og en plass i den skan­di­naviske finalen.

De syv lagene som skal kjempe om gjeve priser, og aller gjevest å gå videre til den skandinaviske finalen, er Water Legends, Team Big Maskin, Waterfall Young Lego Friends, Raindrops, Aquadrone, Waterbot og Tsunami. Elever fra Kvalsund skole og Breilia skole.

Førstk­om­mende lørdag går den regionale finalen i ver­dens største kunnskap­skonkur­ranse for barn og unge av sta­be­len i Ham­mer­fest. Totalt er det syv lokale lag fra ulike skol­er og organ­isas­jon­er som skal kjempe om gjeve pris­er hvor sam­men­lagtvin­neren går videre til den skan­di­naviske finalen senere i år.

Se video fra FIRST LEGO League i fjor her

Det alle lagene drøm­mer om er å vinne en plass i den skan­di­naviske finalen FIRST LEGO League, som er ver­dens største kunnskap­skonkur­ranse. Under finalen på Breil­ia skole lørdag vil blant annet regio­nens beste forskere, markeds­førere og robot­byg­gere kåres.

Dette er en kunnskap­sturner­ing for barn og unge mel­lom 10 og 16 år. Hele 315 norske lag deltar i de regionale turner­in­gene som arran­geres i 19 ulike byer i Norge. Årets opp­drag het­er Hydro Dynam­ics og han­dler om å forbedre måter men­nesker finner, trans­porter­er, bruk­er eller kvit­ter seg med vann på. Løs­nin­gen demon­str­eres blant annet med selvbygde lego-robot­er.

– Lagene fra Ham­mer­fest har lagt ned mange arbei­d­stimer både på skolen og friti­den for å delta i den regionale finalen. Vi gled­er oss til å se hvor­dan disse kloke hodene har brukt teknolo­gi og forskn­ing for å finne en løs­ning på et aktuelt prob­lem, sier Cathrine Inste­bø, spon­sorsjef for Sta­toil Mor­genda­gens Hel­ter.

Annonse:

 

 

Del dette: