Vi gir bort ti abonnement gratis til “utflytta hammerfestinger” — Du foreslår hvem!

Nå går vi inn i ny mør­ketid, og det er en tid det alltid skjer mange spen­nende ting i byen vår og flotte bilde­mo­tiv­er dukker opp.

Er du abonnent, eller bestiller et på Vipps i dag eller i helga, så kan du være med på å foreslå en “utflytta hammerfesting” et eller annet sted i Norge som skal få papiravisa vår tilsendt hjem til seg helt gratis ut året.

Vi starter å markere det nye eier­skapet til avisa med å gi bort abon­nement helt gratis til ti “utfly­t­ta ham­mer­festinger”, og det er du som er abon­nent hos oss som kan komme med forslag på hvem vi skal sende disse avisene til. De ti som velges  blant forsla­gene fra dere vil alt­så mot­ta avisa Ham­mer­festin­gen helt gratis ut 2017. Skriv gjerne også en god begrun­nelse.

Nå går vi inn i ny mør­ketid, og dette er ei tid det alltid skjer mange spen­nende ting i byen vår. Vi kan nevne danse­fes­ti­val, mør­ketids­fes­ti­val, han­delsmesse, pep­perkake­byen, jule­gateåp­n­ing og mye mer som ham­mer­festinger, fjoringer, forsølværinger, kval­sund­væringer og folk fra Ham­mer­fest-sida på både Sei­land og Sørøya gjerne sam­les om og gled­er seg til.

Avisa Ham­mer­festin­gen kom­mer selvsagt til å følge med på mye av det som skjer, ta bilder til avisa, og kan­skje til og med streame “live” på Face­book noe av det som skjer i byen.

Vi ønsker der­for å nå enda flere uten­for byen, og vi tror at det vil være en hyggelig ven­net­jen­este av deg å fores­lå en “utfly­t­ta ham­mer­fest­ing” som kan være med å glede seg over og følge med på både det som skjer og utviklin­gen i sin gam­le hjem­by. Vennskap er også vik­tig, og du vil helt sikkert være i tankene hos ved­k­om­mende hver gang lokalav­isa fra Ham­mer­fest dumper ned i postkas­sa hos han eller henne.

Det føl­ger selvsagt ingen for­p­lik­telser for din venn, og eneste kri­teri­et er at den du fores­lår bor i en annen kom­mune enn Ham­mer­fest og Kval­sund. Alt­så en “utfly­t­ta ham­mer­fest­ing”, “fjor­ing”, “forsølværing”, en fra Sei­land eller Sørøya (ham­mer­fest­de­len), en kval­sund­væring, eller rett og slett bare en per­son som har tilhørighet til Ham­mer­fest og omegn på en eller annen måte. For eksem­pel en tidligere lær­er, politi­mann, lege eller syke­pleier, som har job­bet og bodd i Ham­mer­fest i mange år og kan­skje savn­er byen, og som du men­er kan ha glede av å mot­ta nyheter fra Ham­mer­fest.

Forslag med navn og tele­fon­num­mer på per­son­er som du men­er bør få avisa kan du sende til jill@hammerfestingen.no, bej@hammerfestingen eller sende i innboks på vår Face­book­side, hvis du vil.

Blant alle forsla­gene vi får på mail eller på Face­book vel­ger vi i løpet av hel­ga eller mandag ti per­son­er som vil få avisa gratis tilsendt i posten ut 2017. PS! Husk at gode begrun­nelser kan bli vek­t­lagt.

For å lage den lokalav­isa vi men­er Ham­mer­fest fort­jen­er så leg­ger vi ikke skjul på at vi må ha mange nye abon­nen­ter. Går det slik vi håper skal vi gjøre flere grep, og vi håper at vi også kan bli ei avis som blir et vik­tig bindeledd mel­lom ham­mer­festinger over hele lan­det og alle som bor i byen.

Del gjerne, og husk at vi også er veldig glade i å få tips, og ekstra glade i tips med bilder. Den beste måten å nå oss på er å sende e-post til bej@hammerfestingen.no (Bjørn Egil) og/eller mbs@hammerfestingen.no (Mar­ius).

NYHET! Har du lyst til å abon­nere på oss og få avisa tilsendt allerede fra neste uke kan du bruke Vipps. Husk at du også vil få til­gang til å lese vår avis dig­i­talt (pdf) der­som du sender oss din epostadresse.

Avisa deles ut i Ham­mer­fest med eget bud ut på etter­mid­da­gen ons­dag. De som får avisa i van­lig post­gang får den tors­dag, som er utgivelses­da­gen.

Slik teg­n­er du et abon­nement hos oss med Vipps. Eller du kan bruke vår nett­side.

 

Del dette: