Gratis dans på AKS

Det høres for godt ut til å være sant, men arbeidsvisningen på AKS neste onsdag er gratis.
Det høres for godt ut til å være sant, men arbei­dsvis­nin­gen på AKS neste ons­dag er gratis.

Fem residenskunstnere jobber i dansestudio på AKS med tematikken Klimautfordringer, og onsdag 25. april inviterer de til gratis arbeidsvisning der.

– «I love Holocene» het­er pros­jek­tet og ref­er­er til Holocene som er den nåværende kli­mati­den vi lever i. Den omfat­ter bl.a. den nåværende mel­lomisti­den, fork­lar­er pro­dusent Nan­na Berntsen hos Danseare­na nord. Holocene kjen­neteg­nes av jevne, milde tem­per­a­tur­er over store del­er av klo­den, og kun­st­nerne er red­de for, og opp­tat­te av kli­maen­dringer og vil gjerne at Holocene skal vare så lenge som mulig.

Er fra Sverige

– Danserne skal også ha noe under­vis­ning på Kul­turskolen i samar­beid med Trine Fjell­stad mens de er her, forteller Berntsen. Res­i­den­skun­st­nerne som besøk­er Ham­mer­fest er fra ulike sted­er i Sverige, men alle bor i Stock­holm, og job­ber med et spen­nende pros­jekt som tar for seg kli­maut­for­dringer. De blir ledet av kore­ograf Emi­lie Enlund, som er i Ham­mer­fest fra 15. april til 29. april.

Åpen arbeidsvisning

– Ons­dag 25. april klok­ka 19.00 har dem en åpen arbei­dsvis­ning i stu­dioet til Solveig Leinan Her­mo på AKS. Vis­nin­gen var­er en liten time og pass­er både for barn og vok­sne, sier hun. Hun gjør opp­merk­som på at det vil bli snakket litt på sven­sk, og eventuelt engel­sk i forbindelse med vis­nin­gen. – Det er bare å komme opp til stu­dioet på AKS. Vis­ninga er helt gratis for alle som vil, lokker pro­dusent Nan­na Berntsen. .

Ham­mer­festin­gen arbei­der etter Vær-Var­som plakatens regler for god press­eskikk. Den som men­er seg ram­met av urettmes­sig avi­som­tale opp­for­dres til å ta kon­takt med ans­varlig redak­tør.

Del dette: