– Hammerfest er fortsatt i en særstilling

Ord­før­er Alf E. Jakob­sen og vara­ord­før­er Mar­i­anne Sivert­sen Næss (begge Ap). Foto: Mar­ius B. Staveli

– Mens andre kommuner rundt omkring i landet har måttet se på hvor det er mulig å kutte, om skoler skal legges, så har vi i Hammerfest over mange år hatt en rivende utvikling.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Slik startet ord­før­er Alf E. Jakob­sen bud­sjet­tbe­han­dlin­gen i kom­munestyremøtet tirs­dag hvor neste års bud­sjett og investeringer ble ved­tatt.

– Da vi sto i Robek og før Snøhvit kom var vi en ned­slitt by. Nå er vi i en helt annen situ­asjon. Det har kostet penger, men det var nødt å gjøres noe i Ham­mer­fest. Vi har ikke satt ver­den­sreko­rd i investeringer på kort tid, men er ikke langt unna, fort­sat­te ord­før­eren.

– Ikke glem å se tilbake

Han påpek­te at man i Ham­mer­fest har fått unna veldig mange pros­jek­ter, som vil stå i en mannsalder etter dagens poli­tikere. Og at man er så opp­tatt av å se fre­mover at det sjeldent blir sett tilbake på fak­tisk hva som er gjort.

– Vi skal storme fra den ene investerin­gen til den andre, og greier ikke se hva tatt unna, sa han, og pek­te på at kom­munen har en vari­ert fiske­flåte. Og trakk fram nytt håp for fiskein­dus­trien, som i tidligere tider var bære­b­jelken til kom­munen.

– Nå åpn­er man igjen anlegget i Rype­fjord for å pro­dusere salt­fisk, og aktivitetene på anlegget i Forsøl som fort­set­ter, sa han.

Annonse:

 

– Gir enorme muligheter

Sam­menslåin­gen av Ham­mer­fest og Kval­sund men­er han vil gi innbyg­gerne i begge kom­munene enorme muligheter i framti­den, og ord­før­eren tok en tilbake­b­likk på kom­munens investeringer de siste årene og fram til i dag.

– Vi har bygget Kirkeparken omsorgssen­ter, nye Bak­salen skole, fått over­lev­ert kris­esen­teret, bygget boliger til mul­ti­handikappede, byg­ger bofel­lesskapet i Idrettsveien og det store felles bosen­teret ved Mel­lom­van­net, sa ord­før­er Alf E. Jakob­sen.

Han pek­te likev­el på at det er vik­tig å ha i tankene at det har vært knyt­tet stor usikker rundt eien­domsskat­ten for verk­er og bruk, som utgjør ca. 193 mil­lion­er kro­ner per år.

 

– Slipper unna med skrekken

– Frem­skrittspar­ti­et vil fjerne all eien­domsskatt. Så er spørsmålet når eller om man får fler­tall til å gjøre det. Det andre er at enkelte olje­sel­skaper har beg­y­nt å sak­søke enkelte kom­muner, sa ord­før­er Alf E. Jakob­sen, og trakk fram at den første prøvesteinen for olje­sel­skapene blir Kar­møy.

Også vara­ord­før­er Mar­i­anne Sivert­sen Næss (Ap) trakk fram at Ham­mer­fest er i en særstill­ing, og at andre kom­muner rundt må gjøre store innsparinger.

– Gjeldssi­tu­asjo­nen vår er usikker. Vi slip­per denne gang unna med skrekken, men vi vet ikke hva som kan komme av endringer, sa også hun.

– Dette er et bud­sjett som krev­er disi­plin fra admin­is­trasjo­nen og at vi har flaks, sa Rei­dar Johansen (SV), men trakk også fram at Ham­mer­fest er i en meget god situ­asjon sam­men­lignet med andre kom­muner. Foto: Mar­ius B. Staveli

– Krever disiplin og flaks

– Det er et ekspan­sivt bud­sjett vi skal behan­dle i dag. Også det som lig­ger i innstill­ing. Et bud­sjett som krev­er disi­plin fra admin­is­trasjon og at vi har flaks. Flaks for at rentenivået blir liggende på dagens nivå, og at eien­domsskatt på verk­er og bruk ikke blir berørt, påpek­te også Rei­dar Johansen (SV), som også trakk fram at Ham­mer­fest har en meget god situ­asjon sam­men­lignet med andre kom­muner.

– Et SV-bud­sjett ville gitt Ham­mer­fest ni mil­lion­er kro­ner mer, sa Rei­dar Johansen, som fores­lå å øke eien­domsskat­ten på boliger fra to til tre promille, kutt i lønn, varekjøp og tjen­ester med to pros­ent, og i poli­tik­er­godt­gjørelsen. Som ble ned­stemt.

 

– Mål om fulltidsstillinger

– Til den generelle situ­asjo­nen i Ham­mer­fest. Vi har det utrolig godt. Vi kan få det bedre. Må tenke nøye gjen­nom disponer­ing av pen­gene. Bygge opp fond. Vi disponer­er ikke over­skud­det, sa også SVs Rei­dar Johansen, som i likhet med Arbei­der­par­ti­et kom med forslag for å slutte å bruke vikar­byråer.

– Det må skje med mål om fulltidsstill­inger. Vi må komme oss ut av tvangstrøya og de merkost­nadene, sa han.

– Solid og god økonomi

– Ham­mer­fest har en sol­id og god økono­mi. Det påpekes høy gjeld, men vi må tåle litt gjeld og det er gre­it der­som vi har rimelig kon­troll over det. Det er også vik­tig å tenke på, slik SV er inne på, hva om renteøkn­ing kom­mer, sa Høyres Har­ald Knud­sen, og manet til at Ham­mer­fest kom­mune ikke må rase avgårde med nye ved­tak.

– Vi må få ved­tak­ene som er gjort få roe seg. I fjor ved­tok vi 30 nye still­inger. Er de besatt, eller er dette Adec­co-vikar­er? Spurte han.

– Mar­i­anne Sivert­sen Næss var inne på heltid­skul­tur. Vi må være bevisst der. Dessuten tror jeg syke­fraværet går ned der­som vi job­ber med tiltak, sa knud­sen, og sa seg enig i ord­før­eren at kom­munens poli­tikere, admin­is­trasjon og ansat­te har løst mange opp­gaver.

.. – Men vi har fort­satt uløste opp­gaver. I Høyre ønsker vi å følge opp ved­tak gjort tidligere, fast­s­lo Høyres Har­ald Knud­sen.

Annonse:

– Vil selge unna bygg

KrFs Turid Lien la også fram et alter­na­tiv bud­sjett, men stilte seg også pos­i­tiv til forsla­gene som Arbei­der­par­ti­et allerede i for­mannskapet hadde fått gjen­nom – og som ble endelig ved­tatt i kom­munestyret tirs­dag.

. – Vi ønsker å frem­skyn­de to pros­jek­ter. Rein­dalen skole i 2018 og byg­ging av gang og sykkel­sti til Forsøl neste år. Kom­mu­nale bygg bør bli bedre ved­like­holdt, og bygg som ikke brukes bør selges, sa Turid Lien, og tok til ordet for at Ham­mer­fest også må være med på å pri­or­itere realis­er­ing av Kval­sund oppvek­st­sen­ter etter sam­menslåin­gen i 2020.

– Vi vil utsette byg­ging av Bak­salen barne­hage til det er behov for en ny barne­hage. Det er mini­um syv år til en tun­nel kom­mer ut på Elve­tun, og vi ønsker at når en ny barne­hage bygges så lar vi en kris­ten aktør gjøre det, var blant forsla­gene fra Turid Lien.

Hun tok også til ordet for at kom­munen kjøper syke­hus­bygget når det skal bygges nytt syke­hus i Ham­mer­fest, og at syke­huset da bygges om til omsorgs­boliger og syke­hjem­splass­er.

Husk ukens avis:

Del dette: