Annonse

Har alltid likt å skru, og lot seg ikke skremme av nedskjæringer i oljeindustrien

Tage Alexan­der Holm­gren fikk seg kjapt lær­ling­plass hos Oss-nor som industrimekaniker. Her fikk han tidlig sjansen til å reise på Goli­at og jobbe der. Et av hans høy­depunkt under lær­linge­ti­den. (Foto: Kim Stian Strømme)

Artikke­len er skrevet av Ham­mer­festin­gen Marked på opp­drag fra Petro Arc­tic. http://www.petroarctic.no/

De siste årene har det vært nedgang i antall elever som har valgt å studere for å bli fagarbeider for olje- og gassindustrien. I Hammerfest hvor det før var tre fulle klasser og ventelister, er det i dag bare seks elever som går kjemi og prosess VG2.

I dag melder flere indus­tribedrifter om økt behov for spe­sielt fagar­bei­dere, og en av de som har gått mot strøm­men og ser ut til å ha truf­fet blink i sitt valg er Tage Alexan­der Holm­gren (20).

Gut­ten fra Ham­mer­fest har bestandig vært prak­tisk anlagt og likt å skru. Og han så på det som et stort pluss å kunne stud­ere i hjem­byen, med god sjanse for lær­ling­plass.
Han forteller at han ikke var bekym­ret over at det var satt i gang innsparinger og ned­skjæringer i petro­le­um­sin­dus­trien, og at han så på det som naturlige svingninger som skjer i alle næringer.

Lærlingplass på Oss-nor

Etter å ha gått TIP (Teknikk og indus­triell pro­duk­sjon) første året startet Holm­gren andre året på kje­mi og pros­ess. Han bestemte seg der­i­mot tidlig for å bytte over til industrimekaniker, noe han i etter­tid ikke angr­er på. Han fikk seg tidlig lær­ling­plass på Oss-nor i Rype­fjord hvor han trives godt.

– Vi har et flott miljø her, kan ikke si annet enn at jeg stor­trives. Vi er to lær­linger som job­ber på Oss-nor her i Ham­mer­fest, sam­tidig som flere av de andre også er på vår alder. Jeg blir ful­gt veldig godt opp av de rundt meg sam­tidig som jeg job­ber ganske fritt og selvs­tendig, forteller Tage Alexan­der Holm­gren.
For han er det en stor fordel å kunne gå lær­linge­ti­den i hjem­byen i kjente omgivelser, og ikke minst med hyt­ta og scooteren i umid­del­bar nærhet.

– Det er likev­el ikke noe prob­lem å være borte og jobbe. Det å få være på Goli­at er for eksem­pel abso­lutt et høy­depunkt i min tid som lær­ling, påpeker han.

Goliat ga mersmak

For 20-årin­gen fikk jobbe på Goli­at i tre uker tidligere i år. Han leg­ger ikke skjul på at besøket var spen­nende, og sier at det er liten tvil om at det er off­shore han håper å havne på i fremti­den.

– Det var en veldig spen­nende opplevelse. Jeg håper jo å ende opp med å arbei­de off­shore når lær­linge­ti­den min er over, og Goli­at ga et fint innblikk i å se hvor­dan hverda­gen er ute på rigg. Det ga helt klart mers­mak, forteller Holm­gren som ikke hadde noen prob­le­mer med å jobbe tolv­timers­dager.
Sam­tidig som den kom­mende industrimekanikeren job­bet på Goli­at var det en stor mediestorm mot plat­tfor­men, noe ham­mer­festin­gen tok med knusende ro.

– Jeg fikk med meg mye av kri­tikken. Den vir­ket ganske ensidig, og for å være helt ærlig så lot jeg meg ikke påvirke og stresse av det. Mitt opphold der gjorde meg om mulig enda sikrere på mitt yrkesvalg, og jeg angr­er virke­lig ikke, sier Holm­gren som ser frem til å kunne ta fag­prøven, og forhåpentligvis en fast jobb i etterkant.

Håper på fast jobb

– Jeg er egentlig fer­dig i august 2018, men har et lite håp om å få komme opp før som­mer­fe­rien. Det kjøres fag­prøver både før og etter ferien, men jeg føler meg klar til å ta den tidligst mulig. Når det gjelder arbeid vet jeg at Oss-nor ofte har gitt lær­linger fast anset­telse.

De invester­er jo mye i oss, og sier de gjerne skulle kunne bun­det oss på lengre kon­trak­ter når vi er her. Jeg håper jeg har gitt et pos­i­tivt inntrykk av meg slik at jeg også får det. Jeg har i alle­fall troen på arbeid etter lær­linge­ti­den, avs­lut­ter en håpe­full Tage Alexan­der Holm­gren.

Innholds­markeds­føring er en artikkel i annon­se­form og en markedsstrate­gi som han­dler om å skape og å dis­tribuere rel­e­vant og verdi­fullt innhold. I en con­tent mar­ket­ing-strate­gi kan man pub­lis­ere his­to­ri­er gjen­nom flere ulike kanaler som papi­ravis, dig­i­talt og sosiale nettverk. Nyt­tig innhold er alt fra artik­ler, video, pre­sen­tasjon av bedriftens tjen­ester, ansat­te, miljø etc.

Ham­mer­festin­gen Marked har kom­petansen og ressurs­er til å utvikle gode innholds­markeds­føringskam­pan­jer og sørge for at bud­skapet når ut. Herun­der  definere mål­grup­pen og sak / strate­gi.
Ta kon­takt med oss for et godt tilbud.

Når du annon­ser­er i Ham­mer­festin­gens papi­ravis vis­es kam­pan­jen også på nett.

Tage er sterk i troen på fast arbeid etter lær­linge­ti­den.
Sponset av Petro Arctic
Spon­set av Petro Arc­tic
Del dette: