Hammerfestingen

Fire organisasjoner skal ha avslørt:

– Har ikke lov til å starte opp på Markoppneset

Har sendt ut brev til lokale og sentrale myndigheter

Leder i Natur og Ungdom, Therese Woie og Nestleder i Naturvernforbundet og Synnøve Kvamme er her i dialog med klima- og miljøvernminister, Sveinung Rotevatn. I dag har hans departement fått kopi av brevet som er sendt til flere instanser. Foto: Hilja Løvvik/Natur og Ungdom

De fire organisasjonene mener at de har oppdaget at det ikke er gjennomført nødvendige konsekvensutredninger for Markoppneset, verken i den kommunale arealplanen for utbygging av industriområdet eller i reguleringsplanen for Nussirgruva.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 24.08.2021 kl 19:25

Annonse
Annonse
Annonse

– Det betyr at selv om regjeringen står ved driftstillatelsen de har gitt til Nussir, så har ikke Hammerfest kommune nok grunnlag til å tillate at anleggsarbeidet starter opp nå. Dette er en svært alvorlig sak som må avklares før det kommer flere gravemaskiner til Markoppneset, med eller uten politiet på slep, mener leder Therese Hugstmyr Woie hos Natur og Ungdom.

Hun opplyser at organisasjonene som står bak oppdagelsen, og som har sendt brev til kommunen med flere instanser, er Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Stopp Nussirgruva - Redd Repparfjord og Vest-Finnmark Jeger og Fiskerforening.

– Har et felles ansvar

Brevet er adressert til Nussir ASA, Hammerfest kommune , Direktoratet for mineralforvaltning, Miljødirektoratet og Finnmark politidistrikt, og med kopi til Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet, samt flere medier.

Organisasjonene mener mottakerne av dette brevet har et felles ansvar for at anleggsarbeidet blir stanset inntil det juridiske er avklart, både med tanke på reindrifta og de nødvendige undersøkelser av det botaniske og zoologiske mangfoldet.

Hun viser også til at i to måneder har aktivister vært samlet i protestleir like ved Markoppneset, og nå er det fem uker siden første gravemaskinen ble stanset av aktivister fra leiren.

– Har også blitt anmeldt

– Politiet har ikke blitt tilkalt for å fjerne aktivistene. Nussir ASA har også blitt politianmeldt av reinbeitedistrikt 22 Fiettar på grunn av mangel på ekspropriering av reindriftas rettigheter i området, som også er et av temaene som tas opp i brevet, forklarer hun.

I brevet som de har sendt i dag krever man at myndighetene gir klar melding om at utbygging på Markoppneset må stanses.

Blant annet pekes det på manglende utredninger for biologisk mangfold og for reindrift, og man mener altså at det ikke er gjennomført nødvendige konsekvensutredninger for inngrep på Markoppneset.

– Inkluderer ikke Markoppneset

– Både planprogrammet av 2010 og reguleringsplanen av 2012 bygde på at Nussir skulle ha oppredningsanlegg og utskiping fra den gamle gruveanlegget på Øyen. Begge nevner Markoppneset som et alternativ som er vurdert, men dette er ikke tatt md i konsekvensutredningene som blei gjort som gunnlag for reguleringsplanen, skriver organisasjonene i brevet.

Det vises også til at Swecos konsekvensutredning av 2010 om biologisk mangfold og landskap, samt Noruts konsekvensutredning om reindrift samme år.

– I utredninga om biologisk mangfold er området som er antatt berørt av gruva delt i tre områder, som er undersøkt og omtalt bl.a. for plante- og dyreliv, men dette området inkluderer ikke Markoppneset, påpekes det.

– Reint planvedtak

Organisasjonene skriver videre at i søknad og vedtak om driftskonsesjon er det nevnt at det kan bli aktuelt med utskiping fra Markoppneset, men uten at det følger noen nærmere utredning av dette.

– Seinere har Nussir ASA inngått avtale med Hammerfest kommune om bruk av Markoppneset og endra sin plan, uten at det er gjort noen konsekvensutredning av dette området, fortsetter de i brevet.

De går også inn på den kommunale arealplanen som ble vedtatt av Kvalsund kommune i 2004, og med endringer i 2006 og 2018 hvor Markoppneset var lagt ut til industriområde.

– Dette blei gjort som et reint planvedtak, uten at det var vedtatt konkret hva området skulle brukes til, påpekes det.

– Har etterlyst konsekvensutredning

Organisasjonene skriver at de har etterlyst konsekvensutredning fra Hammerfest kommune, men de har ikke kunnet legge fram noe slikt.

– Det kan ikke være tvil om at denne utbygginga er så stor at den vil kreve konsekvensutedning, men denne er altså ikke gjennomført, mener organisasjonene, som også går inn på det de mener er ulovlig inngrep i reindriftsrettigheter.

De viser til anmeldelsen fra reinbeitedistriktet, og varsler i brevt at de vil gi sin støtte til den.

– Når en slik anmeldelse er levert til politiet, må det være selvsagt at påbegynt anleggsarbeid stanses inntil det er avklart om dette arbeidet er lovlig eller ikke, skriver de i brevet.

I tillegg ramser de opp en rekke flere saker de mener er uavklarte/uferdige utredninger.

– Mener ikke er så viktig

Brevet er undertegnet leder Truls Gulowsen (Naturvernforbundet), leder Annie Henriksen (Naturvernforbundet Vest-Finnmark), leder Therese H. Woie (Natur og Ungdom), Aksjonen Stopp Nussirgruva - Redd Repparfjord ved Beaska Niillas, Åse Marie Småvik og Linn Nybråten Tjønsø, samt Knut Altmann på vegne av Vest-Finnmark Jeger og Fiskerforening.

Natur og Ungdoms leder, Therese H. Woie, sier til Hammerfestingen at hennes inntrykk er at man mener hos at konsekvensutredning for Markoppneset ikke er så viktig siden området ble regulert til industri allerede i 2005.

– Vi mener at man må kunne forvente at et industriområde konsekvensutedes. Både den gang og i dag, fastslår Woie.