Harry finner ikke nytt hus for erstatningssummen han fikk for sitt hus i Hammerfest

Har­ry Ander­sen uten­for huset i Fjell­ga­ta, som Statens veg­vesen har gitt ham 1,4 mil­lion­er kro­ner i erstat­ning for.    Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

 

 

I over et år har Har­ry Ander­sen, som må vike for ny vei i Ham­mer­fest, tapt budrunde etter budrunde. Nytt hus i Ham­mer­fest har pen­sjon­is­ten for lengst gitt opp, og nå plan­leg­ger han å fly­tte ut i bobilen. 

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN/ bej@hammerfestingen.no

– Jeg har fått beskjed fra banken om at jeg er for gam­mel til å ta opp nytt hus­lån, sier Har­ry Ander­sen, som i fjor fikk utbe­talt 1,4 mil­lion­er kro­ner for huset sitt, som lig­ger sen­tralt til i Fjell­ga­ta rett uten­for Ham­mer­fest sen­trum.

Etter flere år med nye vei­plan­er hen­gende over seg har Ander­sen ikke kun­net gjøre så mye med huset, og da Statens veg­vesen åpnet for å kjøpe ut huseiere som blir berørt av vei­planene, fant Ander­sen ut at han øns­ket å bli fer­dig med dette.

Hadde for­bud mot tiltak på eien­dom­men

I etter­tid har han fun­net ut på nett at Styret for miljø og utvikling i 2010 opphevet et midler­tidig for­bud mot tiltak på eien­dom­men. Noe som kom da Statens veg­vesen allerede i 2007 la fram planene for ny vei med rund­kjøringer og tun­nel­er.

Da takst ble tatt i fjor ble den på 11.800 kro­ner per kvadrat­meter, og det i en by hvor opp til det dobbelte ofte er mer van­lig.

Fak­sim­i­le: Avisa Ham­mer­festin­gen 27. april 2016 (klikk på bilde for å se det større).

Les mer i vår papir- eller e-avis (pdf):
Klar­er ikke å finne nytt hus for erstat­nin­gen han har fått utbe­talt

– Her i Ham­mer­fest har jeg ikke sjans å finne nytt hus, erk­jen­ner pen­sjon­is­ten, som forteller om tapte budrun­der i Kval­sund, Lak­selv, Nord-Troms, og helt sør til ytter­si­den av Harstad.

– Jeg måtte gi meg på 1,4 mill. kro­ner, sier han selv til avisa Ham­mer­festin­gen denne uka.

– Jeg har også sett på boliger i Øks­fjord og Hasvik. Der er det litt bil­ligere, men dit har jeg egentlig ikke lyst til å fly­tte, sier pen­sjon­is­ten fra Ham­mer­fest.

Veg­vesenet over­tar huset 1. juni

Innen 1. juni skal Statens veg­vesen over­ta huset, og Ander­sen har bekreftet i en epost til stat­se­tat­en at han nok skal klare å komme seg ut fra huset på et eller annet vis innen fast­satt dato.

Fak­sim­i­le: Avisa Ham­mer­festin­gen 29. juni 2016 (klikk på bilde for å se det større).

– Noen sier at jeg har meg selv å takke, og at jeg ikke hadde trengt å starte med det her. Men jeg så på min alder og tidsper­spek­tiv, og da fant jeg ut at jeg vil ha min egen bolig før gam­le­hjem­met, sier Ander­sen, som i april i fjor sa i et inter­vju med avisa Ham­mer­festin­gen at det har vært slit­somme år å leve i uvis­shet om hva som skal skje med huset.

Møter uenige huseiere i ret­ten

– Jeg vil ha litt andre ting å ta meg av, men fort­satt lever jeg i en boble der alt dreier seg om hus og kjøp, sier Ander­sen, og leg­ger til at der­som han hadde vært yngre så kan det hende at han ikke hadde gitt seg så lett på erstat­nin­gen.

– Slik situ­asjo­nen er nå ville et tap blitt direk­te katas­tro­falt for meg, sier Ander­sen, som ikke tok sjansen på å bli sit­tende med sak­skost­nad­er der­som sak­en ble avgjort til hans dis­favør i ret­ten.

12. og 13. sep­tem­ber møter Statens veg­vesen og huseiere som har vært uenig i tak­stene i Ham­mer­fest tin­grett.

Statens veg­vesen påpeker i ukens avis at de ikke har tvingt Ander­sen ut av huset, og forhold­er seg til at de har kjøpt det hos ham for 1,4 mil­lion­er kro­ner.

– Det er markedsver­di­en, alt­så tak­sten som er tatt som gjelder, sier Tom Eirik Malin hos Statens veg­vesen, som forteller at noen av husene Statens veg­vesen kjøper opp som følge av vei­planene skal leies ut til Ham­mer­fest kom­mune fram til den nye veien skal realis­eres.

 

Annonser:

http://finnress.no/

 

 

 

Del dette: