Hit kunne ikke brannvesenet rykke ut

Røde Kors bis­to poli­ti­et med både mannskaper og materiell da snøskredalar­men gikk i Fjor­dadalen mandag, men Ham­mer­fest brann og red­ning man­glet. – Vi har ikke snøs­cootere til slike oppdrag,medgir brannsjef Arne Myrseth. Alle foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Da skredalar­men gikk i Fjor­dadalen sist mandag rykket poli­ti­et og Røde Kors ut, men bran­nvesenet i Ham­mer­fest man­gler nød­vendig utstyr for å kunne være til nytte så langt fra kjør­bar vei.

BJØRN EGIL JAKOBSEN
bej@hammerfestingen.no

Lørdag 24. mars gikk det ras på Grøtnes, mandag 26. mars i Markveien i Rype­fjord, langfredag i Stal­log­a­r­go, og påsken ble avs­lut­tet mandag med ras i Fjor­dadalen.
I til­legg har det gått noen min­dre skred­er på Kvaløya, som ikke har fått så stor opp­merk­somhet.

Har ikke snøs­coot­er
Brannsjef Arne Myrseth fi kk i går spørsmål fra Ham­mer­festin­gen. Hvor var hans mannskaper da poli­ti­et og Røde Kors rykket ut for å søke i skre­det i Fjor­dadalen?
– Vi kunne ikke det. Vi har ikke trans­port­mi­dler for å kunne være tilnytte så langt fra kjør­bar vei, med­gir brannsje­fen, og innrøm­mer at det er et prob­lem for det er de 15 første min­ut­tene som er avgjørende for forskjellen mel­lom liv og død når noen blir tatt av snøskred.
Også lørdag 24. mars man­glet man snøs­coot­er da snøskred ble varslet ved Grøtnes.

Sto uten på Grøtnes
– Det er klart at vi synes det er vik­tig at vi kan komme oss kjapt ut til et ulykkesst­ed og kunne igangsette red­ning og søk kjappest mulig. Vi har også situ­asjon­er under ekstreme forhold at veier blir stengt, sier brannsjef Arne Myrseth.
Bran­n­mannskapene, og den første poli­ti­pa­trul­jen som kom fra et annet opp­drag fra Kval­sund-siden kom til den gam­le brøytes­tasjo­nen på Skjåhol­men, man­glet også snøs­coot­er for å kunne starte søk med det samme i området man så scoot­er­spor gå inn i skre­det.

Poli­ti­et har scootere. Politi­bet­jent Anders Vidringstad som egentlig hadde fri i påsken del­tok både i Stal­log­a­r­go langfredag og i Fjor­dadalen mandag.

Stanset til­feldig bilist
Rein­poli­ti­et hadde rik­tig­nok med seg scootere, men de kom helt fra Old­er­fjord. Så i mens ble det beslut­tet å stoppe en for­bipasserende med snøs­coot­er.
– Første bil som ble stanset var til­feldigvis en av mine ansat­te i siv­il og som hadde med seg to pri­vate scootere. Det var bare til­feldig at det var en ansatt i bran­nvesenet, med­gir brannsjef Myrseth.
– Men hvor­for er bran­nvesenet i en by med så stor ras­fare og med fokus på ras uten noe så ele­mentert som en snøs­coot­er eller to?

– Ikke godt nok fokus
– Vi lufta dette første gang i 2013, men sat­te kan­skje ikke godt nok fokus på det. Rett og slett ikke stor nok trykk i forhold til andre pri­or­i­teringer, svar­er brannsje­fen, og påpeker at snøs­coot­er aldri har blitt lagt fram som en poli­tisk sak.
Bran­nvesenet har i lengre tid man­glet stige­bil, og også andre ønsker har kom­met foran scoot­er.
– Også en red­ningsak­sjon i påsken ble gjen­nom­ført med pri­vate scootere, med­gir brannsje­fen.

Poli­ti­et har scootere. Politi­bet­jent Anders Vidringstad som egentlig hadde fri i påsken del­tok både i Stal­log­a­r­go langfredag og i Fjor­dadalen mandag.

Reinpolitiet: – Planlagte kontroller ble spolert

 

Vær og skred sat­te også en dem­per på poli­ti­ets plan­lagte kon­troller på fj ellet i kyst­strøkene.

Politi­bet­jent Inger Ani­ta Øvregård hos Rein­poli­ti­et forteller at de hadde fl ere kon­trollplan­er, som ble forhin­dret på grunn av været.
– I beg­yn­nelsen av påsken, som vi reg­n­er fra fredag 23. mars, var vi fl ere ganger på Skai­di. Palme­hel­ga var patrul­jen i Old­er­fjord, men lørdag måtte vi foran­dre på planene der og bistå på Grøtnes etter raset som hadde gått der, forteller politi­bet­jent Øvregård til avisa Ham­mer­festin­gen.

Færre kon­trollerte i år
– Søndag og mandag ble det dårlig vær, og plan­lagte kon­troller på Skai­di og på Sen­na­land inn mot Alta-ste­dene måtte vi kansellere. Været kan vi ikke gjøre noe med, fast­slår politi­bet­jen­ten, som fi kk en del kon­troller «spol­ert» på grunn av dårlig vær.
Totalt ble 380 scooter­førere kon­trollert i påsken i år, mot 715 i fjor. Av disse ble 18 per­son­er anmeldt for kjøring i utmark. I fjor ble 32 per­son­er anmeldt for det samme.
I til­legg ble en per­son anmeldt for å stikke av fra kon­troll i fjor (to i fjor), og syv fi kk foren­klet fore­legg (ni i fjor).

– Måtte endre planene
– Når man ser på antall timer vi har vært ute så er ikke det så mye min­dre enn i fjor, sier politi­bet­jent Øvregård, og fork­lar­er at kom­bin­ert med plan­lagte kon­troller som har blitt kansellert har det også vært langt min­dre utfart på fjel­let.
Alt­så at været også har stop­pet mange fra å dra med fam­i­lien på fjel­let med scoot­er, enn i fjor.
– Været gjorde at vi måtte endre noen av planene våre, men vi var ute og kon­trollerte, påpeker hun.

Fore­legg og gebyr­er
For Rein­poli­ti­et, SNO og lokalt poli­ti var i de påføl­gende dagene i Nor­dreisa, Alta, Por­sanger, Lop­pa, Karasjok, Kau­tokeino, Tana, Vad­sø og Kirkenes, og i til­legg til anmeldelsene ble det utst­edt fore­legg og gebyr­er til mange.
– Fire for man­glende påmon­tert skilt, to for over­last og en for man­glende hjelm på min­dreårige, opp­sum­mer­er Øvregård.
I til­legg har 29 scooter­førere fått gebyr­er. To for å ikke ha hatt med før­erko­rt eller vognko­rt, og 27 for ikke å ha brukt hjelm.

Kon­troller ble «spol­ert»
– I til­legg er en scoot­er avskil­tet for­di den ikke var for­sikret, samt at en scoot­er antake­lig er trim­met. Den er meldt inn til trafi kkstasjo­nen for kon­troll, oppl­yser hun, og i år er det også fl ere som er blitt gebyr­lagt for å kjøre uten hjelm.
– En del av kon­trol­lene som var plan­lagt ble «spol­ert» på grunn av dårlig vær, oppl­yser hun.

Del dette: