Hammerfestingen

Debatt:

Elektrifisering av Hammerfest LNG og Wisting

Terje Wikstrøm og Erik Johannessen i Hammerfest Arbeiderparti. Foto: Privat

Hammerfest Arbeiderparti arbeider for utvikling, vekst og tilrettelegging for eksisterende og nye arbeidsplasser i hele regionen.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Sist oppdatert: 03.11.2022 kl 17:40

Annonse
Annonse
Annonse

Vi utfordres til enhver tid å opprettholde og styrke etablert industri, samfunnsstrukturer og nyetableringer.

I en globalisert virkelighet og med en uvirkelig og skremmende krig i Europa mener vi at vi har et globalt ansvar for å bevare og styrke samholdet og samarbeid på de områder vi kan bidra til å hjelpe.

Når vi ser hva konsekvensene bringer med seg, terrorbombing av sivile og målrettet ødeleggelse av nødvendig infrastruktur som tvinger mennesker på flukt mener vi at våre naturgitte ressurser må være en del av våre bidrag til å kompensere for konsekvensene av krigen.

Europa og våre naboer står samlet i solidaritet for å opprettholde kritiske samfunnsstrukturer, trygghet for mennesker og nasjoner.

Hammerfest Arbeiderparti arbeidet i mange år for en etablering av Hammerfest LNG både regionalt og nasjonalt.

Verdien av arbeidet gjennom etableringen av Hammerfest LNG har gitt og gir positive ringvirkninger ikke bare i vår region men for hele Europa.

Attraktive arbeidsplasser og en spennende framtid for oss alle og kommende generasjoner. En tro på att vi kan bygge, bo og leve i ett samfunn med arbeid og trygghet for alle.

Vår region har naturgitte muligheter til å bidra i kampen for miljø og miljøtiltak.

I dette arbeidet er vi gjensidig avhengig av nasjonal og internasjonal kompetanse, kapital og mulighetene det grønne skiftet gir oss.

Hammerfest Arbeiderparti mener derfor at elektrifiseringen av Hammerfest LNG er ett av tiltakene i våre forpliktelser for å kutte utslippene av over 850.000 tonn Co2 årlig. Ett av de største punktutslippene i Norge.

Hammerfest Arbeiderparti støtter derfor videreføringen av 420 KV høyspentlinjen til Skaidi, Hammerfest og øst Finnmark.

Vi mener at vi samlet kan bidra til utviklingen og verdiskapningen av regionen og muligheter tilknyttet det grønne skiftet gjennom samarbeid, tilrettelegging og involvering.

Wisting som oljefelt er utfordrende og ikke endelig besluttet. Eksport av gassen planlegges til Snøhvit for injeksjon eller eksport til Hammerfest LNG på Melkøya.

Det utredes elektrifisering av feltet med strøm fra land. Det blir i så fall den lengste landstrømskabelen i verden.

Equinor skal etter planen legge fram sin plan for utvikling og drift (PUD) før jul.

Utbygging og drift av Wisting-feltet vil skape positive samfunnsvirkninger både lokalt, regionalt og nasjonalt. Inntektene til den norske stat vil øke gjennom skatter og avgifter og prosjektet vil bidra til økt aktivitet i leverandørindustrien i Norge.

Olje og energidepartementet behandler saken før den legges fram til politisk behandling i stortinget sommeren 2023.

For Hammerfest Arbeiderparti er det derfor viktig å synligjøre en positiv holdning til det største industriprosjektet i Europa gjennom en positiv høringsuttalelse til elektrifiseringen.