Isolert i halvannet døgn

Rett før påsken sat­te inn var poli­ti­et og bran­nvesenet på befar­ing fl ere sted­er i Ham­mer­fest, og brannsjef Arne Myrseth beteg­net ras­faren som ekstrem.

BJØRN EGIL JAKOBSEN
bej@hammerfestingen.no

 

Avisa Ham­mer­festin­gen val­gte i påsken å ikke ta helt fri, og vi opp­daterte der­for våre nettsider fortløpende om det som skjed­de. Før for­rige avis gikk i trykken gikk det ras både ved Grøtnes og i Markveien i Rype­fjord, og fl ere områder i og rundt byen ble pekt ut som ras­farlige sted­er.

Helikopter for ambu­lanse
Langfredag gikk raset i Stal­log­a­r­go, som isol­erte byen i hal­van­net døgn. Samme etter­mid­dag måtte Finn­markssyke­huset få bis­tand fra 330-skvadro­nen på Banak. Da lan­det red­ning­she­likopteret bak Coop-butikken i kval­sund, og en lokal ambu­lanse fi kk frak­tet en syk pasient fra hjem­met sitt og til helikopteret som ven­tet.

Sat­te inn hur­tig­båt
– De opp­dra­gene som virke­lig haster er det heldigvis ikke så mange av, men når det virke­lig haster så brukes fl y og helikopter, sa kom­mu­nikasjon­ss­jef Ivar Grein­er hos Finn­markssyke­huset

Lørdag ble det satt inn hur­tig­båt mel­lom Ham­mer­fest og Kval­sund for å få hjem folk som satt fast.Foto: Pri­vat

Fredagset­ter­mid­dag ble helikopter satt inn for ambu­lanse for å frak­tet en pasient fra Kval­sund til Ham­mer­fest syke­hus. Foto: Pri­vat

Vi har også satt opp kam­er­aer som vis­er været i byen #Min­ut­tforMin­utt fra to ulike posisjon­er på nettsi­dene til hammerfestingen.no.

Lørdagset­ter­mid­dag pub­lis­erte Ham­mer­festin­gen video som vis­er spreng­ing av skavler som utgjorde skred­fare på Rv. 94.

Fredag 30. mars
Meld­ing om snøras over RV 94 like ved Stal­log­a­r­go­tun­ne­len. Veien stengt i begge ret­ninger. Skre­det er ca. 300 meter bredt, og har delt seg opp i fem ulike løp før det traff over veien. Et kjøretøy med tre per­son­er ble delvis tatt av raset. Ingen per­son­skad­er. – Poli­ti­et har fått meldinger om at det er folk som van­dr­er på fl ere av de stengte veiene. Det hen­stilles av sikker­hetsmes­sige årsak­er om at dette bør unngås.

Mandag 2. april
Rype­fjord: En bor­der col­lie tatt hånd om av melder. Nesten påkjørt. Eier bes kon­tak­te poli­ti­et.
– Snøskred i Fjor­dadalen i Rype­fjord. Skuter­spor ved raset. Poli­ti­et, kom­munen og friv­il­lige er på stedet for under­søkelser. Ingen er meldt savnet, men vi under­søk­er skre­det for å være på den sikre siden at ingen skal være tatt. Ingen tatt av skre­det. Mannskapet avs­lut­ter søket.
– Der­som du som skuterkjør­er kom­mer over et snøskred som har gått og kjør­er bort til dette for nys­g­jer­righet skyld. Meld dette inn til poli­ti­et. Dette for at red­ningsak­sjon­er ikke skal igangsettes uten grunn. Poli­ti­et kom­mer også med en hen­still­ing til skuter­førere om å ikke opp­søke brat­te skråninger.

Tirs­dag 3. april
Ham­mer­fest: Trafi kkuhell ved Stangnes noen kilo­me­ter fra Grøtnes. To per­son­bil­er og en laste­bil involvert.
– Laste­bilen har kjørt inn i den ene bilen bak­fra. Store materielle skad­er. Ingen per­son­skad­er. Nøde­tatene har vært på stedet. Sak opprettes, skriv­er poli­ti­et på Twit­ter.

Fak­sim­i­le: Brannsjef Arne Myrseth advarte i siste avis før påske om den ekstreme skred­faren, og rådet alle om å ta hen­syn.

Del dette: