Jevnt løp og utrolig spennende, men gikk i blå favør

Høyres lokalpoli­tik­er, Monique Jør­gensen har hatt nervepir­rende timer på lokalpar­ti­ets val­gvake, og er stor­fornøyd når det blir avk­lart at Erna Sol­berg mest sannsyn­lig fort­set­ter som statsmin­is­ter. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

På slutten av valgkvelden var det knyttet stor spenning til om partiet Venstre skulle havne under sperregrensen, men rundt midnatt kunne man på Høyres valgvake i Hammerfest puste lettet ut. Samtidig var man hos både Arbeiderpartiet og SV dypt skuffet.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– Det er ikke mange stem­mer som skiller rød/grønt og blå reg­jer­ing, fast­slår Høyre-vet­er­an Tor­mod Barthold­sen, som ikke kan huske at det noen ganger tidligere har vært så tett løp gjen­nom hele val­gkvelden. Hele kvelden har gam­melord­før­eren ful­gt val­gsendin­gen på NRK sam­men med par­ti­ets mye yngre medlem­mer på Thon hotell i Ham­mer­fest.

Men det er bare med et knapt fler­tall Erna Sol­berg ser ut til å fort­sette år reg­jere i fire nye år, og når det gjelder Finn­mark ser det ut til at Høyres Frank Bakke-Jensen har mis­tet sin plass på Stortinget til Sen­ter­par­ti­ets Geir Iversen. Om utg­jevn­ings­man­datet går til Bakke-Jensen, eller SVs Kirsti Bergstø, er vanske­lig å si natt til tirs­dag.

Valg 2017: Se val­gre­sul­tatet her

Bak fra ven­stre: Karl Johan Bru­un-Olsen, Asb­jørn Eliassen, Joakim Alek­sander Mathisen og Tor­mod Barthold­sen. Foran: Eir­i­hn Keüer og Monique Jør­gensen. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Ingen god vel­ger­sak

– Vi er ikke så stor i Finn­mark, sier Barthold­sen, og erk­jen­ner at reg­jerin­gens sam­menslåing av Troms og Finn­mark ikke er noen god vel­ger­sak i Finn­mark.

– Det er 95 mil mel­lom Kirkenes og Trom­sø, og da har finn­markin­gen enda ikke beg­y­nt å kjøre sørover. Dessuten kjen­ner finn­markene Troms bedre enn de i Trom­sø kjen­ner Finn­mark, sier Barthold­sen.

– Er du selv for eller i mot sam­menslåing av Finn­mark og Troms?

– Skal jeg være ærlig så ville jeg ikke stemt for det, svar­er Tor­mod Barthold­sen, men men­er at fire nye år i reg­jer­ing vis­er at det norske folk har tillit til Erna og Høyre.

Skuf­felse i Ap-leiren

Selv om Arbei­der­par­ti­et får nesten 50 pros­ent opp­slut­tning i Ham­mer­fest, er man på par­tikon­toret til Ap i Ham­mer­fest svært skuf­fet etter at de aller fleste stemmene er talt opp.

– Jeg håper at vi kan våkne tirs­dagsmor­gen med at Ven­stre er under sper­re­gren­sa, sier ord­før­er Alf E. Jakob­sen. I Ham­mer­fest fikk Ap nesten 50 pros­ent opp­slut­ning, men på par­tikon­toret var det likev­el stor skuf­felse å spore da det gikk mot nye fire år med blå reg­jer­ing. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

– Vi har gjort en god jobb i Ham­mer­fest, trøster lokallagsled­er Erik Fjell­stad, mens både ord­før­er Alf E. Jakob­sen og vara­ord­før­er Mar­i­anne Sivert­sen Næss utrykker stor skuf­felse.

– Nå sklir vi ilag med Troms. Det er ikke bra, sier Sivert­sen Næss, mens Jakob­sen er sikker på at flere finn­mark­skom­muner kom­mer til å tape på dette.

– Spe­sielt i Øst-Finn­mark med de lange avs­tandene vi har. Tvangssam­menslåing er en ting. Fiskeripoli­tikk en annen, sier ord­før­er Alf E. Jakob­sen.

Håper SV får utjevn­ings­man­datet

– Jeg håper vi kan våkne opp tirs­dagsmor­gen med at Ven­stre lig­ger under sper­re­grensen, sier ord­før­er Alf E. Jakob­sen.

– Jeg håper du har rett, sup­plerer Tom Kris­t­ian Tom­men Her­mo, men etter hvert som timene går så ser det dårligere og dårligere ut for dette øns­ket.

– Det var synd at vi ikke grei­de å kapre tre rep­re­sen­tan­ter til Stortinget fra Finn­mark Arbei­der­par­ti. Nå får vi to, Frp en og Sen­ter­par­ti­et en. Er vi heldig så går om ikke annet utjevn­ings­man­datet til SV og Kirsti Bergstø. Sånn sett kunne det vært værre, sier Alf E. Jakob­sen.

Dette betyr at vi fra Finn­mark sender fylke­sor­d­før­er Runar Sjås­tad (Ap), led­er i Finn­mark Arbei­der­par­ti Ingalill Olsen, Bengt Rune Strifeldt (Frp) og Geir Iversen (Sp) ned til Stortinget.

 

Annonse:

Annonse

Del dette: