Kystverket og Hammerfest legger planene sammen for ren havn, kaier og dypere innseiling

Ham­mer­fest kom­mune og Kystver­ket ønsker å samar­bei­de om utførelse av pros­jek­tene «Ham­mer­fest ren havn», «Fuglenes fisker­i­havn» og «Inn­seil­ing Forsøl». Det skal gjøre at større skip­strafikk kan anløpe Fuglenes og Forsøl uavhengig av tide­vann. Nylig har Polar­base i Rype­fjord hatt storbesøk av riggen «Floa­tel Endurance» ved kai. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Hammerfest kommune og Kystverket ønsker å samarbeide om utførelse av prosjektene «Hammerfest ren havn», «Fuglenes fiskerihavn» og «Innseiling Forsøl». Dette innebærer at planene blir utført som ett stort prosjekt.

På Fuglenes plan­leg­ger Kystver­ket å utdype hav­na til 7 meter dybde og bygge et deponi for forurenset masse. I Forsøl plan­leg­ger Kystver­ket å utdype inn­seilin­gen til 9 meter og utdype havne til 8 meter. Også her skal det bygges deponi for forurenset masse. Farleden skal også få forbedret merk­ing.

- Det å kunne se sam­men på utviklin­gen i havnene er bra. Her lig­ger syn­ergi­er som vi har felles inter­esse for å hente ut effek­tene av, sier regiondi­rek­tør i Kystver­ket Troms og Finn­mark, Jan Morten Hansen ifølge nettsi­dene til Kystverket.no.

Ord­før­er Alf E Jakob­sen og havnedi­rek­tør Per Åge Hansen hos Ham­mer­fest havn KF er også svært fornøyd med samar­bei­det de nå har fått i stand.

Pros­jek­tene skal gjøre at større skip­strafikk kan anløpe Fuglenes og Forsøl uavhengig av tide­vann. Mer gods kan over­føres fra vei til sjø.

Det vil gi økt til­gang på sjønære næringsareal­er for fiske­flåte og ser­vicebedrifter. Der vil bli flere ligge­plass­er for fartøy med større dybde enn i dag. Fartøy vil få kor­tere vei til trygg ligge­havn. Det vil bli redusert risiko for grunnstøtinger, grunnberøring og kon­tak­t­skad­er. Og havnene Forsøl og spe­sielt Fuglenes vil bli ryd­det for forurenset masse.

Siden Kystver­kets to havne­pros­jek­ter ved Ham­mer­fest ikke lig­ger navn­gitt inne i Nasjon­al Trans­port­plan, så det krev­er poli­tisk beslut­ning for å få realis­ert samar­bei­det.

Pros­jek­tene er godt utre­det. De kan være klare for opp­start allerede i 2018, skriv­er Kystver­ket.

Annonse:

Del dette: