Publisert: tirsdag 23. juni 2020 Klokken: 22:11

Lagmannsretten skjerpet straffen for mannen som kjørte på og drepte Karine

I Indre Finnmark tingrett ble straffen seks måneders fengsel, hvorav to av dem betinget. Hålogaland lagmannsrett økte fengselstraffen til ti måneder, og ingenting betinget.


BJØRN EGIL JAKOBSEN
bej@hammerfestingen.no


Både tiltalte og Troms og Finnmark statsadvokatembeter anket dommen fra Indre Finnmark tingrett, som kom 11. oktober i fjor. Domfeltes anke gjaldt bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, lovanvendelsen, saksbehandlingen, straffutmålingen og de sivile rettskravene. Påtalemyndighetens anke gikk på straffutmålingen.

9. til 12. juni i år ble ankeforhandlingen gjennomført i Hammerfest, og det ble avhørt 15 vitner i tillegg til sakkyndig, og gjennomført befaring på ulykkesstedet i Olderfjord hvor Karine Emilie Nergård omkom.

Aktor politiadvokat Hanne Bernhardsen ba om fengsel i ett år og fem måneder, hvorav fem måneder betinget og tap av retten til å føre motorvogn for en periode på fire år.

Les også: I tingretten ba aktor om fengsel i 18 måneder

Bistandsadvokat Cecilie Lysjø Jacobsen nedla påstand om at tiltalte måtte dømmes til å betale oppreisning med 125.000 kroner og erstatning for lidt tap med 120.319 kroner til avdødes mor, 125.000 kroner til far, og oppreisning og erstatning til avdødes venninne som var på ulykkesstedet da ulykken skjedde med henholdsvis 30.000 og 5.531 kroner. Også hun ble påkjørt av fornærmede, men ble kun påført overfladiske skader i sammenstøtet.

Retten oppsummerer forklaringene som er gitt i retten, og værforholdene på stedet og peker også på at domfelte hadde inntatt alkohol kvelden og natten før kjøringen fant sted.

Les også: Karine ble truffet i ryggen

– Det er videre klart at han etter ulykken kjørte tilbake til hytta han kom fra, og hentet noen klær og flre øl, som han også drakk etter at han kom tilbake til ulykkesstedet, skriver lagmannsretten i domspapirene.

I sakyndig erklæring er det beregnet at tiltalte på ulykkestidspunktet hadde en promille på minst 0,51 og mest sannsynlig 0,8 promille. Lagmannsretten legger i dommen til grunn at mannen hadde 0,51 i promille.

– Det er på det rene at tiltalte har forvoldt en annens død. Spørsmålet for lagmannsretten er om tiltalte var uaktsom, og om dødsfølgen i tilfellet omfattes av uaktsomhet, skriver lagmannsretten i dommen, og fastslår at man finer at tiltalte har handlet i strid med kravet til forsvarlig opptreden ved den aktuelle kjøringen.

Etter lagmannsrettens syn må kjøringen betegnes som uaktsom, og at det heller ikke er tvilsomt at han ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides for å ha handlet i strid med kravet til forsvarlig opptreden.

Aktor la i sitt straffeforslag til grunn at mannens uaktsomhet var grov. For å konstatere grov uaktsomhet er vilkåret at handlingen er svært klanderverdig og gir grunnlag for sterk bebreidelse, skriver lagmannsretten, og redegjør i dommen for hvor grensen mellom uaktsomhet og grov uaktsomhet går.

– Etter en konkret vurdering viker lagmannsretten tilbake for å betegne tiltaltes forhold som grovt uaktsom. Tross at situasjonen var slik at det forelå strenge krav til aktsomhet, kan det ikke identifiseres omstendigheter som særlig skjerper aktsomhetskravet i slik grad at tiltaltes forhold er svært klanderverdig eller foranlediger sterk bebrebreidelse, skriver lagmannsretten, men legger til at man likevel er enig med aktor i at tiltaltes forhold nærmer seg grensen for grov uaktsomhet.

Når det gjelder oppreisningskravet fra avdødes foreldre og venninne, peker lagmannsretten på at det kreves at skaden eller dødfallet er voldt forsettlig eller grovt aktløst.

– Lagmannsretten kan ikke se at bedømmelsen av noen av de faktiske omstendigheter, for eksempel NNs beruselsesgrad eller betydningen av denne, faller annerledes ut etter den sivilrettslige bevisterskelen. Det kan heller ikke ses at en vudering av NNs uaktsomhet knyttet til selve handlingen alene kan lede til noe annet resultat, redegjør lagmannsretten, som etter etn konkret vudering og under en viss tvil, kom fram til at NNs forhold ikke kan betegnes som grovt aktløst i skadeerstatingslovens forstand.

– Vilkårene for å tilkjenne oppreisningserstatning er etter dette ikke tilstede, fastslår lagmannsretten.

Avdødes mor fremmet også krav om 120.319 kroner i erstatning for økonomisk tap, og avdødes venninne 5.531 kroner.

– Kravene står i påregnelig årsakssammenheng med den skadevoldende handlingen, hvilket heller ikke er bestridt. Heller ikke kravenes størrelse er bestrid. Han er domfelt for forholdet, slik at det er klart at det også foreligger ansvarsgrunnlag (culpa). Vilkårene for å tilkjenne erstatning som nevnt er derfor tilstede, og erstatning tilkjennes med nevnte beløp, skriver lagmannsretten i dommen.

Bistandsadvokat Cecilie Lysjø Jacobsen sier til iFinnmark at de pårørende er fornøyd med at han fikk lengre fengselsstraff enn i tingretten, selv om 10 måneder er lav straff for å forårsaket død for en 19 år gammel jente. Hun forstår heller ikke argumentet for at mannen slipper å betale oppreisningserstatning til foreldrene.

Mannens forsvarer, Kjetil H. Nilsen, sier til iFinnmark at heller ikke han og hans klient er helt fornøyd med resultatet, men aksepterer at retten ikke var enig i at det ikke forelå simpel uaktsomhet. Han har også tatt betenkningstid, og vil bruke de neste 14 dagene til å vurdere om de skal anke til Høyesterett på straffutmålingen.

 

 

 

Del dette: