Linda (26) blir tidenes yngste rådmann i Hammerfest.

– Jeg synes det som gjøres i dag er ganske rik­tig, men jeg ville kan­skje lagt bedre tilrette for at flere ung­dom­mer ville velge å komme tilbake til Ham­mer­fest etter endt utdan­nelse, sier Lin­da Karl­stad (26), som nå blir tidenes yng­ste som skal fun­gere som råd­mann i Ham­mer­fest. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

26-åringen fra Rypefjord blir sjef for 1200 ansatte, og ansvarlig for 2,2 milliarder kroner i lånegjeld. Kanskje til og med landets yngste rådmann.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN/ bej@hammerfestingen.no

– Jeg var fer­dig utdan­net for to år siden, og fikk jobb som juridisk råd­giv­er hos Ham­mer­fest kom­mune, forteller Lin­da Karl­stad til avisa Ham­mer­festin­gen.

Fredag er de unge juris­ten øver­ste sjef på Råd­huset, og den som må svare på spørsmål som eventuelt kom­mer fra de ulike sek­torene i kom­munen. Alt­så den du må snakke med om du har noe du vil ta opp med sje­fen.

– Mor­somt med tillit

Selv for­ven­ter hun ikke så mye annerledes arbei­ds­dag enn de hun er blitt vant til. Alt­så saks­for­berede juridiske sak­er og prob­lem­still­inger.

– Det kan bli tøft å tak­le ord­før­eren, spøk­er ord­før­er Alf E. Jakob­sen, men blir raskt min­net om at han er på reise i Harstad når hun sit­ter i råd­mannsstolen.

For det er bare fredag hun er råd­mann. Alt­så vikar for råd­mann Leif Vidar Olsen, som reis­er til nabobyen Alta og Altaturner­in­gen med HIF/Stein og dat­teren i hel­ga.

– Det blir nok stort sett de samme arbei­d­sopp­gavene som jeg har til van­lig, men det er mor­somt at de gir meg denne tilliten, smil­er 26-årin­gen.

Bren­ner for nyut­dannede

– Hva ville du gjort annerledes enn i dag der­som du blir byens råd­mann etter Leif Vidar?

– Jeg vet ikke om jeg ville gjort så veldig mye på noen annen måte. For jeg synes det som gjøres i dag er ganske rik­tig, men jeg ville kan­skje lagt bedre tilrette for at flere ung­dom­mer ville velge å komme tilbake til Ham­mer­fest etter endt utdan­nelse, svar­er Lin­da Karl­stad.

Ifølge 26-årin­gen er gode kul­tur- og aktivitet­stil­bud vik­tig i en by som Ham­mer­fest, og kom­munen og næringslivet bør gi unge muligheter i arbei­d­slivet.

– Som råd­mann ville jeg ikke vært redd for å ansette nyut­dannede, fast­slår hun.

– Yng­ste råd­mann i lan­det?

– Jeg tror ikke jeg ville vært redd for å ansette en 26-åring som råd­mann. Veien går til mens man går, og jeg tror enhver vil finne sin stil. Har man gode karak­ter­er fra skolen, kan tak­le folk, medi­ene og poli­tikere, så kan det fun­gere, slår ord­før­er Alf E. Jakob­sen fast.

Han beskriv­er 26-årin­gen som en jord­nær jurist og  han er ganske sikker på at hun er den yng­ste som hit­til har fungert som råd­mann i Ham­mer­fests his­to­rie. Sannsyn­ligvis også den yng­ste i lan­det.

– Det har vært en del ung­dom­mer som har vært ord­førere, men de yng­ste råd­mennene tror jeg har vært fra 35 år og opp, sier ord­før­eren. Råd­mann Leif Vidar Olsen var 37 år da han ble råd­mann.

– Det var ungt den gang, sier råd­mann Leif Vidar Olsen.

Reis­er bort: Både råd­mann Leif Vidar Olsen og ord­før­er Alf E. Jakob­sen reis­er vekk fra byen, og over­later ans­varet til 26 år gam­le Lin­da Karl­stad. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Annonse:

Annonse

Del dette: