statoil

Hammerfest LNG inviterer til BYFEST Lørdag 26. august

Sted: AKS

Annonse_programblad

Annonse_programblad

Ham­mer­fest LNG har vært i pro­duk­sjon i 10 år og det feires ved å invitere hele byens befolkn­ing på gratis utekon­sert uten­for AKS Kl. 15:00.

Skips­dåp av nye taubåter klokken 11:00. Etter dåpen vil det være muligheter for omvis­ning på båtene.

Gratis kake til alle fra klokken 12:00.
Det vil bli mulighet til å kjøpe mat og drikke.

Artis­tene du møter er:

  • Silya
  • Sval
  • Angeli­na Jor­dan
  • Rag­nar Teis­rud m/band
  • Emi­lie Løkke
  • Akkisan
  • Atti­tude Dance Crew
  • Eirik Lyng
  • IEk­sil

Historien om Hammerfest LNG

Melkøya utenfor Hammerfest i Finnmark fylke er et anlegg for mottak og prosessering av naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Gassen blir sendt i en 160 km lang gassrørledning til anlegget, som ble startet opp høsten 2007. Statoil var operatør for utbyggingen, og er driftsoperatør for anlegget.

På lan­dan­legget på Melkøya blir kon­den­sat, vann og CO2 skilt fra brønnstrøm­men før natur­gassen blir kjølt ned til fly­tende form (LNG = liq­ue­fied nat­ur­al gas, på norsk fly­tende natur­gass) og lagret i dedik­erte tanker. Røret har en kap­a­sitet på 7,6 mil­lion­er Sm3 per år. CO2 blir skilt fra natur­gassen og return­ert til Snøhvit-fel­tet, der den blir injis­ert i en egen for­masjon under reser­voarene. Gassen blir deretter eksportert i spe­sial­bygde LNG-skip.

Snøhvit er den første utbyg­gin­gen i Bar­entshavet, og den første større utbyg­gin­gen på norsk sokkel uten instal­lasjon­er på over­flat­en. Store mengder natur­gass føres til land og kjøles ned ved ver­dens nordlig­ste og Europas første eksportan­legg for LNG, Liq­ue­fied Nat­ur­al Gas.

Ingen plat­tform eller pro­duk­sjon­sskip ute i Bar­entshavet vis­er hvor fel­tet befinner seg. Pro­duk­sjon­san­legget er plassert på havbun­nen, mel­lom 250 og 345 meter under havflat­en. Under­vannsin­stal­lasjonene er kon­struert for å være overtrål­bare, slik at verken instal­lasjon­er eller fiskeri­ut­styr tar skade. Her vil det til sam­men bli boret 20 brøn­ner som skal pro­dusere gassen i de tre reser­voarene Snøhvit, Aske­ladd og Alba­tross.

Byg­ging av et kom­presjon­san­legg på land kan øke utvin­nings­graden for Snøhvit­fel­tet fra 45 til 70 pros­ent av tilgjen­gelig gass. I prak­sis betyr det at nye mil­liard­verdier kan hentes ut fra havbun­nen uten­for Finn­mark­skys­ten.

Tekst er hen­tet fra https://www.statoil.com/no/what-we-do/natural-gas/melkoya.html.

 

 

Del dette: