Mye folk, men lite fisk

De var heldigere med været enn med fi sket på Lille Dog­gi­vann.

 

MARIUS B. STAVELI
mbs@hammerfestingen.no

Med 300 betal­ende fi skere må årets isfi skekonkur­ranse i regi av Ham­mer­fest og Kval­sund snøs­cooter­foren­ing på Lille Dog­gi­vann sies å være en suk­sess.
– Vi er strålende fornøyd. Det var omtrent som for­ven­tet, med tanke på været som var i pås­ka. På fredag var det heldigvis hverken vind eller snø, sier foreningas led­er Tom Roger Larsen.
– Så ble det ikke den helt store fi skeda­gen. Lille Dog­gi­vann er da heller ikke kjent for å levere når det er mye folk der. Til neste år må vi vur­dere å fi nne et vann med litt mer fi sk. Da blir det mor­somere for bar­na også, sier Larsen.
Den største fi sken som ble tatt på langfredag var på 240 gram, alt­så en god steike­fi sk til kvelds­mat­en. Den min­ste var — vel — liten.
– Isfi skekonkur­ransen han­dler vel så mye om det sosiale, som om selve fi skinga. Der­for er det vik­tig for oss at vi har et vann som ikke er alt for langt til fjells. Vi vil at det skal være så tilgjen­gelig at hele fam­i­lien kan ta turen, sier Larsen.

Jan Erik Reite fi kk dagens største fangst, en rugg på 240 gram, og dermed førsteplass i isfi skekonkur­ransen. Med førsteplass ful­gte det med et gaveko­rt på 10.000 kro­ner. Alle foto: Ham­mer­fest og Kval­sund snøs­cooter­foren­ing.

Over­skud­det fra isfi skekonkur­ransen, mel­lom 50.000 og 60.000 kro­ner, går til drif­ta av foreninga.

– Vi gikk i pluss i år, og det er vi fornøyd med. For selv om vi får inn en del penger, så bruk­er vi og en del iløpet av året. Det går med to paller med stikker, og bare det koster oss 40.000 kro­ner. Så gir vi en liten påskjøn­nelse til våre 45 friv­il­lige som job­ber for å holde løypene åpne gjen­nom hele sesongen. Selv om de får noen kro­ner, så bruk­er de nok mer bare på dri­vstoff for å holde løypene i stand. De leg­ger og ned mange timer med arbeid. Uten de friv­il­lige hadde vi ikke hatt ei foren­ing, og vi hadde heller ikke fått til den fl otte isfi skekonkur­ransen, sier Larsen.

Ett nytt innslag av året var gud­st­jen­este i friluft, for­ret­tet av prest Jon Arne Tand­berg.

– Det var en veldig koselig greie, og selv om det kom litt brått på så fi kk vi da ord­net med både prekestol og mikro­fon. Han er hjertelig velkom­men til oss også neste år, og som jeg forstod det har han og lyst til å være her neste år. Så da får vi litt bedre tid til å plan­legge det hele, sier Larsen.

Han er takknem­lig over­for alle som har vært med på å få til en fl ott dag på Lille Dog­gi­vann:

– Deltakere, friv­il­lige og ikke minst spon­sor­er. Takk til dere alle. Sam­men er vi dyna­mitt, og til neste

Mia Holm­gren fi kk fl est fi sk. To. Og stakk dermed av med andreplassen i isfi skekonkur­ransen og et gaveko­rt på 5.000 kro­ner.
Dagens min­ste fi sk bet på kro­ken til Jim Johansen, som dermed kunne innkasere et gaveko­rt på 4.000 kro­ner.
Del dette: