Nå er navnet på nykommunen Hammerfest/Kvalsund bestemt

Da er kom­mune­navn og kom­munevåpen for Hammerfest/Kvalsund ved­tatt. Skjer­mdump fra Kval­sund kom­munes stream­ing av møtet.

Nå vedtar Fellesnemnda kommunenavn og kommunevåpen på nykommunen Hammerfest/Kvalsund, men under møtet ble det først en lang diskusjon om inhabilitet. Til slutt kom man fram til at jurist måtte kontaktes. Deretter fulgte lang debatt om samisk navn på den nye kommunen — før Fellesnemnda kjapt banket gjennom at navnet på nykommunen blir Hammerfest og isbjørnen i kommunevåpenet. Til slutt i dag ble rådmann for nykommunen vedtatt.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

SISTE: Råd­mann Leif Vidar Olsen ble ansatt som råd­mann for den nye kom­munen Kvalsund/Hammerfest, og blir pros­jek­tled­er for sam­menslåing­spros­essen.

Her kan du høre vår inter­vju med led­er for Fellesnem­n­da Mar­i­anne Sivert­sen Næss, nes­tled­er Ter­je Wik­strøm, råd­mann Leif Vidar Olsen og råd­mann Gun­nar Lille­bo sa etter avgjørelsen: Se opp­taket her

Møtet startet fredag med diskusjon om Turid Lien (KrF), som har kom­met med et forslag, er inhab­il eller ikke. Både Alf Sak­shaug (Høyre) og Ingar Eira (Ap) var uenig, og sist­nevnte ba også organet vur­dere hans habilitet. Som sa at han også hadde kom­met med forslag.

Det førte til at man først måtte lukke sak­en om navnevalg og kom­munevåpen, og gå til sak­en om regle­ment for nye Ham­mer­fest kom­mune. Ved­ta det først, og så gikk Fellesnem­n­da tilbake til sak­en om kom­mune­navn og kom­munevåpen.

Dette er sagt fra taler­stolen:

– Denne sak­en behan­dlet i begge kom­munestyrene, jfr. ved­taket nå behan­dlet er at kom­munestyrene som innstiller til Fellesnem­n­da, sa led­er i nem­n­da Mar­i­anne Sivert­sen Næss, og da kom fram til at inhab­ilitet ikke er det samme som før man ved­tak regle­mentet.

– Jeg ber da organet vur­dere om jeg er habil eller inhab­il. Jeg vil gjerne ha det avk­lart før vi går videre, sa Ingar Eira (Ap).

– Da ber jeg også om at min habilitet vur­deres. Jeg kom med fem forslag, og fire som ble tatt med i konkur­ransen, sa Turid Lien (KrF).

– Det hør­er med til sak­en at man har vært med her med forslag, sa Sivert­sen Næss, og ba om kom­mentar­er fra nem­n­da.

– Jeg men­er det er kom­munestyrene som har stått for sak­for­bere­delsene. Den tidligere pros­essen gjør ikke at rep­re­sen­tan­tene er inhab­il. Vil være en håpløs pros­ess der­som deltakelse i demokrati­et gjør en inhab­il, sa Arne Myrseth (Frp).

– Utfra det vi gjorde med ret­ningslin­jene har vi ryd­det vekk dette. Etter mitt syn er Ingar Eira og Turid Lien fullt ut habil, sa Rei­dar Johansen (SV).

– Rep­re­sen­tan­tene har sendt forsla­gene til Fellesnem­n­da. Ikke kom­munene, sa Kurt Methi (Ap), mens Tom-Kris­t­ian Tom­men Her­mo ba om at jurist ble kon­tak­tet.

– Utfra nylig ved­tatt regle­ment er ingen av dem inhab­il, fast­s­lo nes­tled­er i Fellesnem­n­da Ter­je Wik­strøm, og viste til at ingen har hatt en vesentlig fordel. Kun vist et sam­funnsen­gas­je­ment, og øns­ket å kjenne dem habil i behan­dlin­gen.

– Da vi behan­dlet i kom­munestyret i Kval­sund så var ikke Ingar Eira inhab­il. Så kan ikke forstå at han ikke skal, sa Grete Svend­sen (Ap).

– Var inter­im­styret som utlyste konkur­ransen om navn, sa Ellen Johansen (KrF), og fikk til svar fra Kurt Methi at inter­im­styret nå er Fellesnem­n­da. Methi øns­ket også juridisk vur­der­ing.

– Inter­im­snemd­na, slik jeg har opp­fat­tet det, de hadde ingen selvs­tendig myn­dighet. Det har Fellesnem­n­da, sa Alf E. Jakob­sen (Ap), og viste til regle­mentet som nylig ble ved­tatt og som sier at kom­munestyreved­tak­ene gjelder.

– Opp­fat­ter at ingen i nem­n­da men­er noen er inhab­il, men la oss ta en sjekk med kom­munead­vokat­en for sikker­hetsskyld, sa led­er Mar­i­anne Sivert­sen Næss (Ap), og tok fem min­ut­ters pause.

Etter pausen:

– Vi har fått sjekket med kom­munead­vokat. Så fremst forsla­gene fra Turid Lien eller Ingar Eira ikke fremmes i dag så må inhab­ilitet vur­deres på nytt, sa led­er Mar­i­anne Sivert­sen Næss (Ap), og fast­s­lo at Turid Lien og Ingar Eira ikke er inhab­il. Dermed er man i gang med behan­dlin­gen av navn og kom­munevåpen.

– Navn og kom­munevåpen er kan­skje vanske­lig­ste sak følelsesmes­sig, sa Ingar Eira (Ap), og sa at man bruk­er å komme fram til enighet og at begge kom­munestyrene har kom­met fram til at navnet blir Ham­mer­fest kom­mune.

– Sånn er demokrati­et. Det må vi som var i mot bare ta til etterettning, sa Eira, og trakk fram at det er naturlig at den nye kom­munen også får et samisk navn. Og på bak­grunn av det fores­lo han at Fellesnem­n­da også skal ved­ta at den nye kom­munen skal ha et samisk navn.

– Jeg er veldig glad for at du kom med dette forslaget. Akku­rat det samme som jeg tenk­te på, sa Anne-Mette Bæivi (Ap), som men­er det er vik­tig å ta vare på det samiske og sa at Kval­sund og Ham­mer­fest har samiske innbyg­gere.

– Det kom­mer en egen sak på akku­rat det samiske spørsmålet, og det er under utred­ning. Så spørsmål om vi som organ skal legge føringer. Diskusjo­nen går på hva skal det samiske navnet være. Skal det være et navn som respon­der­er på Ham­mer­fest eller på Kval­sund, sa Alf E. Jakob­sen.

– Jeg har stor respekt for det med følelser. Selv om jeg ikke har det selv. Jeg har tenkt hva er prak­tisk best, og er like glad i Kval­sund som i Ham­mer­fest. Tilbringer mye tid her, sa Tom­men Her­mo. Han er ikke enig med lin­ja fra Ingar Eira, men sier han er enig i at Ham­mer­fest skal ha et samisk navn.

– Nå er ikke jeg stødig i samisk, men som Tom-Kris­t­ian Her­mo nevn­er så er Ham­mer­fest syke­hus skrevet på en samisk måte, sa Kurt Methi (Ap).

– Jeg ber om at man leg­ger merke til ord­ly­den i forslaget mitt. Det er et prin­sipp om at den nye kom­munen skal ha et samisk navn i til­legg til den norske. Blir feil å ved­ta navn nå, men høring­spros­essen får en poli­tisk forankring når Fellesnem­n­da har sagt at den nye kom­munen også skal ha et samisk navn i til­legg til det norske. Det er det jeg er ute etter. Skal vi diskutere navn nå har jeg mange forslag, men vil vente med det, sa Ingar Eira (Ap).

– Hvis dere hør­er hva Ingar sier så sier han at spørsmålet er om vi skal ha et samisk navn. Ikke hva, men om vi skal ha det, sier Anne-Mette Bæivi, og la til at man trenger ikke navnet nå.

– Et eget samisk navn synes jeg er rett. Jeg går for Ingar sitt forslag, og synes det er bra om vi går for det, fast­s­lo Bæivi.

– Jeg er glad for at Ingar tar opp det han gjør. I denne pros­essen har vi fokusert mye på his­to­rie og følelser. Er glad Ham­mer­fest fores­lås som norsk navn, og jeg er glad for at Ingar fores­lår et samisk. Det bor mange samer både i Kval­sund og Ham­mer­fest kom­mune. Nå anled­ning til å løfte opp noe man i mange år har skjult eller skam­met seg over, sa Arne Myrseth (Frp).

– La oss ta to steg tilbake til 2013/14 inten­sjon­sav­tal­en. Der fikk frem­met inn det samiske per­spek­tivet. Å ved­ta i dag å si et samisk para­lell­sak er helt uprob­lema­tisk. Har ligget i inten­sjon­sav­tal­en, og er vik­tig for Kval­sund. Så er det om vi skal ta det nå eller vente til sak­en kom­mer opp, sa Ter­je Wik­strøm (Ap), og la til at dette også engas­jer­er utover kom­mune­grensene. Og at å ved­ta dette nå sender ut vik­tige sig­naler.

– Sak­en og forslaget fra Ingar Eira er uprob­lema­tisk, men det på poli­tisk legit­imitet. Sak­en er frem­met fra Kval­sund, men ønsker at fremmes som et felles forslag fra hele Fellesnem­da, fores­lo Rei­dar Johansen (SV).

– Er det feil i his­to­riebøkene når man nå må lete etter et nytt navn? spurte Kurt Methi (Ap), og viste til at det blant annet står samisk navn bak Ham­mer­fest i opp­slagsver­ket Wikipedia.

– Jeg er ikke språkpro­fes­sor. Heller ikke på navn. Det navnet er bare en samisk uttalelse på det norske navnet, men vil ikke si noe mer. Vil vente med det, svarte Ingar Eira.

– Navn er ute på høring, og etter tilråd­ning fra Sametinget har man fores­lått et navn som er ute på høring. Kan komme med inn­spill til det, fork­larte Ham­mer­fest-råd­mann Leif Vidar Olsen.

– Da er vel denne skrivemåten i tråd med skrivemåten Ham­mer­fest syke­hus bruk­er? spurte Kurt Methi.

– Er ikke dette en sak som burde løftes opp i kom­munestyrene. Synes også rett vente til hørin­gen har vært, sa Berit Hågensen (Ap).

– Jeg synes ikke vi skal starte diskusjo­nen her, men tror at vi har fler­tall om at vi skal ha et samisk navn. Det andre er om vi skal åpne bal­let for å gå en ny runde om kom­mune­navn. Hvis vi hold­er det samiske navnet uten­for, men vi har fler­tall om at vi skal ha et samisk navn, sa Alf E. Jakob­sen (Ap).

– Da har vi to forslag. I til­legg til innstill­in­gene fra kom­munestyrene, sa Mar­i­anne Sivert­sen Næss.

Nå er det ved­tatt at nykom­munen skal ha en skrivemåte på samisk, og det er ved­tatt at kom­mune­navnet skal være Ham­mer­fest og kom­munevåpenet ha isb­jørn.

Annonse:

Del dette: