Nå etableres lensmanns- og politistasjonsdistriktene i Finnmark

Politimester Ellen Katrine Hæt­ta ori­en­terte i dag om omor­gan­is­erin­gen av poli­ti­et i Finn­mark. Foto: Poli­ti­et

1. februar tas siste steg i omorganiseringen av politiet.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

I pressemeldin­gen gir politimesteren uttrykk for at gjen­nom 2016 og 2017 har poli­ti­et nå lagt grunnlaget for et mer mod­erne og kom­pe­tent poli­ti i Finn­mark, og at nå skal poli­ti­et gi seg selv rom til å etablere seg i den nye organ­isas­jo­nen. Det pekes også på at det tar tid å utvikle det gode sam­spillet mel­lom de nye interne fag­miljøene, og at nye roller skal innar­bei­des i møte med kom­muner og andre samar­bei­dspart­nere.

Mandag var pressen i Finn­mark invitert til pressekon­fer­anse på poli­ti­huset i Kirkenes. De av oss som ikke kunne dra dit fikk pressemeld­ing.

– Vi er godt i gang, og har fått en veldig god start i Finn­mark poli­tidis­trikt. På sikt tror jeg dette blir veldig bra, skriv­er politimesteren, som i pressemeldin­gen også fast­slår at Finn­mark er et trygt fylke å bo i med sta­bilt krim­i­nalitets­bilde.

– Som før lig­ger vi lavere enn resten i poli­ti­ets nasjonale innbyg­gerun­der­søkelse. Sam­tidig er det veldig gledelig at så mange som 7 av 10 har tillit til poli­ti­et her i nord. Jeg håper at den økte tilliten henger sam­men med at folk ser at vi vel­ger løs­ninger som pass­er i Finn­mark, kom­menter­er politimesteren ifølge pressemeldin­gen fra Finn­mark poli­tidis­trikt. Hun forteller at medar­bei­derun­der­søkelsen for 2017 vis­er at de ansat­te også trives godt på jobb i poli­ti­et.

– Jeg er spe­sielt til­freds med at medar­bei­derne opplever at det er trygt å si fra hos oss, da vi har vært veldig opp­tatt av åpenhet og involver­ing i etab­lerin­gen av Finn­mark poli­tidis­trikt. Vi krev­er mye av medar­bei­derne våre, som stiller opp for befolknin­gen i Finn­mark, sam­tidig som de selv har vært i omstill­ing. Jeg er utrolig stolt og takknem­lig for den jobben de gjør, skriv­er politimesteren i pressemeldin­gen.

Annonse:

Annonse

 

 

Del dette: