Nå kommer pengene til ny vei og tunnel

Det er plan­lagt tun­nel fra Storsvin­gen til byen, men ham­mer­festin­gene må belage seg på bom­penger. Illus­trasjon: Statens veg­vesen

Prioritering av Hammerfest forutsetter imidlertid tilslutning til delvis bompengefinansiering, varsler Statens Vegvesen.

– I peri­o­den 2024–2029 er det satt av totalt 1050 mil­lion­er kro­ner til riksveg 94 Ham­mer­fest sen­trum, hvo­rav 500 mil­lion­er i statlige midler og 550 mil­lion­er annen finan­sier­ing. Pri­or­i­terin­gen er betinget av at det blir tilslut­ning til delvis bom­penge­fi­nan­siert utbyg­ging av pros­jek­tet gjen­nom den plan­lagte bypakken for Ham­mer­fest, skriv­er Statens veg­vesen på sine nettsider.

En vik­tig del av bypakken er omleg­ging av riksveg 94 i tun­nel gjen­nom Salen, med sidearm til Hauen. Byen skal også tilret­te­legges bedre for myke trafikan­ter og for utvikling av nye bo- og næring­som­råder, het­er det.

Dette betyr at bypakke Ham­mer­fest er inne i Nasjon­al trans­port­plan for peri­o­den 2018–2029.

Les Reg­jerin­gens meld­ing om Nasjon­al Trans­port­plan, som ble behan­dlet av Stortinget 19. juni 2017 her: Meld. St. 33 2016–2017

Annonse:

Del dette: