Nå starter innflyttinga på nyskolen i Baksalen

Kon­torut­styr, møbler og pul­ter skal inn på den nye bar­neskolen i Bak­salen, som står klar for å ta mot elevene til skolestart. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

De fire øverste etasjene på nye Baksalen skole er fiks ferdig og er allerede overlevert byggherre Hammerfest kommune, som har startet innflytting av kontorutstyr, møbler og pulter.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN/ bej@hammerfestingen.no

I under­e­tas­jen gjen­står det enda noe arbeid, og skal etter­pla­nen over­leveres kom­munen mot slut­ten av sep­tem­ber. Skolen er bygget med Ham­mer­fest Entre­prenør AS/Veidekke som total­en­tre­prenør, og med flere lokale bedrifter som Vig­go Erik­sen, Gaga­ma og Rør­leg­ger Berntsen som under­en­tre­prenør­er.

Ham­mer­fest kom­mune er selv byg­gherre. Her er råd­mann Leif Vidar Olsen på befar­ing på skolen. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Den nye skolen er på 6.750 kvadrat­meter og er bygget etter miljøk­las­si­fis­er­ings­stan­dar­d­en BREEM. Dette er et hel­hetlig klas­si­fis­er­ingssys­tem for bygg og eien­dom, som doku­menter­er forskjeller på miljø- og helse­be­last­ninger.

I til­legg til å være en skole har bygget også garder­obe­fasiliteter­er som er tenkt å kunne benyttes i forbindelse med aktiviteter på idretts­ba­nen.

En av skolens garder­ober. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Skolen har kostet rett i under­kant av 230 mil­lion­er kro­ner, som også inklud­er­er for­pros­jekt og tomtekost­nad­er, og som sies å være mye skole for pen­gene. Dette før­er til at Ham­mer­fest kom­mune per i dag har låneg­jeld på ca. 2,2 mil­liarder kro­ner.

Elevene kan se fram til et rom­slig og triv­elig skole­bygg. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Noen skap har kom­met på plass, og en Philips skjerm ven­ter på å bli pakket ut av eska. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

De fire øver­ste etas­jene er over­lev­ert byg­gherre Ham­mer­fest kom­mune. I under­e­tas­jen gjen­står fort­satt litt arbeid. Illus­trasjon: Spinn Arkitek­ter

 

Annonse:

Del dette: