Nussir har fått driftskonsesjon til utvinning av kobber

Nærings- og fiskeridepartementet varsler at Nussir ASA har fått driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune. Til glede for noen, og stor forargelse for andre.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

– Gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord. Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Departementet peker på at Norge har mange naturressurser som gir grunnlag for næringsutvikling i hele landet.

– Våre mineraler er en slik naturressurs. Det grønne skiftet er avhengig av økt utvinning av mange typer metaller som kan brukes i nye teknologier – som solceller, vindmøller, elbiler og batterier. Mineralnæringens råstoff til industrien er derfor viktige for å nå klimamålene, mener man.

– 17 lastebillass i timen

– Dette er et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien, sier imidlertid Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg, som varsler fortsatt kamp mot ødeleggelsen av fjorden.

Hun peker på at to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam årlig skal bli dumpet i fjorden.

– Dette tilsvarer 17 lastebillass i timen, rett ut i en fjord som er gitt spesialbeskyttelse for å ta vare på et utvalg av de viktigste laksebestandene våre, sier hun, og mener at  utslippet vil ramme de gode bestandene av torsk, sei, sild, hyse, kveite og flyndre, i tillegg til å være negativ for laksen i Repparfjordelva.

– Dumpingen av gruveslam vil drepe alt liv på havbunnen i deponiområdet, og kan hindre gyting og oppvekst i et mye større område. Havforskere har flere ganger advart mot slik dumping. Denne beslutningen viser til fulle at Regjeringen ikke tar kampen for beskyttelse av livet i havet på alvor, fastholder Lundberg.

Annonse:

– Miljømessig og bærekraftig

Regjeringen skriver i pressemeldingen at mineralutvinning skal skje på en miljømessig forsvarlig og bærekraftig måte, og at de miljømessige konsekvensene ved sjødeponi har vært nøye avveid mot de positive effektene av tiltaket i utslippstillatelsen som ble gitt av Klima- og miljøverndepartementet i 2016.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Ikke enighet med Sametinget

Gruveprosjektet berører også to reinbeitedistrikter, og departementet påpeker at reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktig i departementets vurdering av søknaden. Det er derfor gjennomført konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikt og Sametinget, men man har ikke klart å komme til enighet med Sametinget i konsultasjonene.

– Nærings- og fiskeridepartementet vurderer at gruveprosjektet vil påvirke reindriften, men at prosjektet kan gjennomføres med tilpasninger som vil minimere påvirkningen. Departementet har derfor bestemt at det skal gjøres avbøtende tiltak for å ta hensyn til reindriften. Et av disse tiltakene er at det ikke skal være drift på Ulveryggenforekomsten i kalvingsperioden (1. mai -15.juni), påpekes det.

Slik departementet vurderer det, mener man altså at tiltaket derfor ikke hindre eller betydelig innsnevre reindriftsutøvelsen eller samisk kulturutøvelse.

Fylkesleder Farid Shariati hos Miljøpartiet De Grønne kaller tillatelsen en skandale.
Annonse:
Annonse:

– Er en skandale

– Dette er rett og slett en skandale. Jeg skjønner at det er viktig med arbeidsplasser i Kvalsund, men man må ikke fortrenge de gamle, sier fylkesleder Farid Shariati hos Miljøpartiet De Grønne i Finnmark.

Han legger ikke skjul på at han har vært kraftig irritert i morgentimene torsdag etter at nyheten om NUSSIR kom.

– Jeg vil kall edette helt ekstremt. Å tippe søppel rett i havet gjør ingen andre land i dag. Dette er bare så dumt, sier han, og mener at de som deponerer sånt søppel på land har forstått at det senere kan fraktes vekk og kanskje også gjenvinnes.

– På land vil man også ha kontroll. Her er det ingen havstrømmer som drar med seg giftene fra gruveslammet videre til andre fjorder, sier han

Annonse:
Annonse:
Del dette: