Hammerfestingen

Ønsker å synliggjøre arealutfordringer:

– Vi har flere eksempler i Hammerfest

Ordfører Terje Wikstrøm og varaordfører Elisabeth Rønning har invitert kommunal- og distriktsdepartementet til Hammerfest for å snakke om arealutfordringer. Foto: Privat

Ordfører Terje Wikstrøm og varaordfører Elisabeth Rønning var nylig på besøk hos kommunal- og distriktsdepartementet for å snakke om arealutfordringer.

Hammerfestingen
Hammerfestingen AS

Publisert:

Annonse
Annonse
Annonse

– Ulike interesser har behov for eller ønsker å skjerme det samme arealet, og da blir kommunen satt i en vanskelig situasjon hvor både lokale, regionale og statlige interesser og hensyn skal balanseres, sier Rønning.

Varaordføreren viser til at det er mange eksempler i Hammerfest på akkurat dette.

– For eksempel har vi Strømsnessaken og gang- og sykkelvei fra Prærien til Forsøl. Også har vi jo nå en viss spenning knyttet til for eksempel bygging av 420-KV linje og hvordan den saken kommer til å utspille seg. Vi har både mindre og større saker som potensielt byr på utfordringer fordi det er knapphet på areal og det er flere som har interesser i det samme arealet, forklarer Rønning.

Mange hensyn

Hun forteller at når kommunen jobber med å få på plass arealplaner ser de for eksempel sjøareal hvor fiskeridirektoratet ikke har innvendinger, men at Sametinget har det på vegne av fiskeriinteresser.

– Det blir flere instanser som vurderer samme område ulikt innenfor samme tema, sier Rønning.

Kommunen skal balansere mange hensyn.

– Det kan være knyttet til eksempelvis reindrift, verdensarv, luftfart, naturfare og naturmangfold. Det er et omfattende arbeid når kommunen skal ta hensyn til så mange ulike interesser, og det kan bli langdryge prosesser, sier Rønning.

Fosen-saken

Varaordføreren påpeker at det som ofte skaper frustrasjon blant privatpersoner og lite forutsigbarhet for næringslivet er at reindriften er en arealkrevende næring.

– Da blir det utfordrende når det har vært en god dialog gjennom hele prosessen hvor reinbeitedistriktene har vært hørt og tatt med, men så kommer det innsigelse fra Sametinget på det samme arealet, sier hun.

Høsten 2021 avsa Høyesterett dom i Fosen-saken. Byggingen av to vindkraftverk på Fosen ble enstemmig funnet å være i strid med rettighetene til to reindriftssiidaer. Denne dommen trekker Rønning fram som potensielt utfordrende også for Finnmark.

– Hvor vidt den dommen kan legge føringer som får konsekvenser for andre områder gjenstår å se, men den trekkes ofte frem i saker hvor det er uenighet om bruk av areal. Usikkerheten, særlig for kommunen som planmyndighet, blir da spørsmålet om når en sak kan sies å være endelig avklart.

– Et positivt møte

Da Rønning og Wikstrøm skulle til Oslo på konferanse tok de kontakt med kommunal- og distriktsdepartementet og ba om å få komme innom i forbindelse med dette.

– De var interessert i å se på konkrete eksempler på saker kommunen har jobbet med hvor man sto fast eller som har tatt veldig lang tid. Også var de positive til å komme opp hit både for å se arealene i praksis, bli vist rundt, og for å snakke med de som jobber i planavdelingen i kommunen. Det kan være krevende å jobbe med arealsaker som tar uforholdsmessig lang tid, sier Rønning.

Departementet ønsker også å snakke med andre aktuelle aktører inkludert reinbeitedistrikter i kommunen.

– Det var et positivt møte, og vi håper og tror at videre dialog kan bidra til å synliggjøre at når ulike offentlige instanser ikke helt går i takt, så må det ryddes opp et annet sted enn lokalt, forklarer hun.

Krangel i sosiale medier

Rønning påpeker at det ikke er samsvar mellom nordområdesatsingen og den forvaltningen som er av arealer i dag.

– Man sier at nå skal vi satse på Finnmark, Finnmark har et enormt potensiale innenfor kraftproduksjon og det grønne skiftet, det innføres flere tiltak for å stimulerer til befolkningsvekst, mange ønsker å få realisert Nord-Norge-banen og så videre. Men disse ambisjonene samsvarer ikke med den begrensningen på areal som vi ser, sier varaordføreren.

Hun trekker fram at reindriftsutøverne har sine fulle rettigheter, og ikke gjør noe annet enn de lovmessig har rett til å gjøre og kreve.

– Så det blir synd når det bygger seg opp en type diskusjon og tone mellom folk i Finnmark på et tema som burde vært avklart andre steder enn av aktører lokalt, sier Rønning.

Hun viser til at i sosiale medier kan folk bli krasse.

– Og det er uheldig at folk i Finnmark skal bli indirekte satt opp mot hverandre på grunn av de ulike behovene man har. Det blir fort veldig stygt, også blir det til at man glemmer at alle prøver å bevege seg så godt de kan innenfor det handlingsrommet de har. Noe som er helt forventet. Når det oppstår konflikt i det samme rommet kan det fort bli en veldig stygg tone som ikke handler om saken som diskuteres, men som blir personrettet mot næringer og enkeltpersoner, og det er en utvikling vi ikke ønsker, sier Rønning.

– Hvordan skal vi få plass til alle

Hun ønsker ikke at det skal komme dit at både større og mindre næringsprosjekter ser det for utfordrende å skulle etablere seg i Hammerfest fordi de ikke får det arealet de trenger eller fordi prosessene frem mot avklaring av arealet tar for lang tid.

– Samtidig ønsker vi jo også at reindrifta skal ha gode levekår, så spørsmålet blir jo hvordan det skal fungere parallelt med at man skal få areal til annet bruk, sier varaordføreren.

Hun påpeker at det ikke er snakk om å være mot reindrift.

– Det er en viktig og tradisjonell næring som vi skal ha i kommunen. Tusenkroners-spørsmålet er hvordan skal vi få plass til alle, og hvordan kommunens rolle i dette kan utøves på en mer forutsigbar og mindre tidkrevende måte, sier Rønning.