Øker fra ca. 21 til 34,2 millioner

Det blir dyrere å bygge den plan­lagte omsorgs­boli­gen i Idrettsveien enn først plan­lagt.
I neste uke skal poli­tik­erne ta still­ing til økt lån­er­amme. 

Slik skal det planlagget bygget med omsorgsleiligheter på adressen Idrettsveien 56-58 (tidligere "16-mannsboligen) se ut når det står ferdig. Illustrasjon: Halde arkitekter

Slik skal det plan­lagget bygget med omsorgslei­ligheter på adressen Idrettsveien 56–58 (tidligere “16-manns­boli­gen) se ut når det står fer­dig. Illus­trasjon: Halde arkitek­ter

Kost­nad­sram­men for gjen­nom­føring av pros­jek­tet ble av Ham­mer­fest Eien­dom KF bereg­net til ca. 21
mill.kr fordelt slik:
- For­sikring min 10,3 — maks 11,9 mill. kro­ner (for­sikring­soppgjør etter bran­nen i “16-manns­boli­gen”).
- Tilskudd fra Hus­banken om lag 8,25 mill. kro­ner.
- Lånebe­hov mel­lom 1 og 2,5 mill. kro­ner.
Det nye bygget vil gi kom­munen fem nye omsorgslei­ligheter for rusavhengige, en kom­mu­nal utleiebolig, og et dagsen­ter for beboerne og andre per­son­er med rusavhengighet.

 

Råd­man­nens forslag til ved­tak:
Bud­sjet­tram­men for oppføring av nye omsorgs­boliger i Idrettsveien 56–58 endres til kr 34 250 000.
Idrettsveien 56–58 oppføres over 3.plan med 5 + 1 boen­heter og dagsen­ter. Tiltaket finan­sieres slik:
- For­sikring­soppgjør 11,9 mill. kro­ner.
- Tilskudd fra Hus­banken om lag 13,0 mill. kro­ner.
- Bruk av lån kr 9,35 mill. kro­ner.
Doku­mentene til sak­en og første for­mannskapsmøte etter ferien finner du her: http://postjournal.hammerfest.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=878&documentTypeId=MI
I til­legg til opp­tak av mer lån skal blant annet Ham­mer­fest Are­na og oppret­telse av skjer­met enhet for alvorlig demens på Rype­fjord syke­hus opp til poli­tisk behan­dling.
Del dette: