Onsdag stenges scooterløyper i Kvalsund

Det inn­føres for­bud mot all motoris­ert ferd­sel langs snøs­cooter­løypene 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13 og 16 i Kval­sund kom­mune fra og med ons­dag 25. april 2017 og inntil videre. 

Dette gjelder også alle dis­pen­sasjon­er for motor­ferd­sel i dette avgrensede området (se skravert felt på kartet), varsler Fylkesman­nen i Finn­mark.

Det betyr all motor­ferd­sel i utmark i området vest for E6/Repparfjordelva, sør og øst for R94 mel­lom Skai­di og Sara­by, og nord for kom­mune­gren­sa mel­lom Kval­sund og Alta.

Råd­man­nen i Kval­sund, Gun­nar Lille­bo, vis­er på kom­munens nettsider til snø­forhold­ene og beit­e­grunnlaget for reinene er svært ugun­stig i år, og at dyrene ikke tåler forstyrrelser og må ha ro. Allerede nå anmodes det der­for på det sterkeste å vise hen­syn til reins­dyrene.– Tilbakemeldin­gen fra rein­drift­sen­hetene er at reinen har hatt store vansker med mat­til­gan­gen i år. Der­for er reinen i dårlig kondis­jon og trenger all den ro den kan få. Det anmodes at alle som fer­des i naturen om å vise tilbørlig hen­syn og holde god avs­tand til rein i området, skriv­er råd­man­nen.

Fylkesman­nen varslet allerede tidligere i uka om at flere løyper vil bli stengt i neste uke, grun­net den anstrengte beite­si­tu­asjo­nen som er i Kval­sund kom­mune.

Annonser:

Del dette: