Pensjonistene opprettholder krav om å gjenåpne alderspensjonatet

Alder­spen­sjonatet er etter at de eldre fly­t­tet ut blitt omgjort til leg­e­sen­ter.

– Ham­mer­fest pen­sjon­ist­foren­ing var så heldig å få være med admin­is­trasjo­nen i Ham­mer­fest kom­mune da de var på tur for å se hvor det var mulig å gjøre en strak­sløs­ning på den akutte situ­asjo­nen som er opp­stått mht. plass for de eldre i Ham­mer­fest, skriv­er led­er i Ham­mer­fest pen­sjon­ist­foren­ing, Tor M. Olsen, i et leserinn­legg til Ham­mer­festin­gen.

– Vi må få komme med skryt når vi ser hva de har gjort for de psykisk utvikling­shemmede eldre på Bokollek­tivet i Rype­fjord, starter han.

Se video: Åpnin­gen av Utsik­ten bokollek­tiv i Rype­fjord ( i fjor)

– Men til sak­en om Alder­spen­sjonatet oppret­thold­er Ham­mer­fest pen­sjon­ist­foren­ing det vi tidligere har krevd, at Alder­spen­sjonatet skal gjenåp­nes straks, til bruk av eldre, påpeker han.

Fak­sim­i­le: Avisa Ham­mer­festin­gen har hatt mange artik­ler om prob­lemene i eldreom­sor­gen i Ham­mer­fest.

Har du hus­ket ukens avis?

– Det er rik­tig­nok noen ledi­ge rom der nå, men de kan ikke utnyttes til det som er behovet da det ikke er beman­ning. Hele ideen med Alder­spen­sjonatet er at det skal være et bofel­lesskap kom­bin­ert med nød­vendig omsorg. Det var bra for de beboerne som bodde der før, skriv­er han, og vis­er til at det ikke er store ombyg­gin­gen som må gjøres for å sette det tilbake til den til­standen det var før slik at de eldre kan bruke det igjen.

– Som alter­na­tive for leg­ene har kan­sje pen­sjon­rhjem­met plass som umid­del­bart kan taes I bruk til leg­ekon­tor­er. Isveien som nå er frigjort kan sikker også brukes, fores­lår led­eren i Ham­mer­fest pen­sjon­ist­foren­ing.

Annonse:

Del dette: