Priser gitt til Ann-Kristin Kvalsvik og Røde Kors

Prisene ble delt ut av KOU-led­er Berit Hågensen (t.v.), og Ann-Kristin Kvalsvik (foran t.v.) mot­tok prisen på veg­ne av Akkar-Brygge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOU-leder Berit Hågensen delte i dag ut tilgjengelighetsprisen og ildsjelprisen til Akkar-Brygge og Hammerfest Røde Kors sin besøkstjeneste ved Kari Jæger.

 

Tilgjen­ge­lighet­spris skal bidra til å fremme likestill­ing og likeverd, sikre like muligheter og ret­tigheter til sam­funns­deltakelse for alle, uavhengig av funksjon­sevne, og hin­dre diskrim­iner­ing på grunn av ned­satt funksjon­sevne i Ham­mer­fest kom­mune. Prisen skal stim­ulere til ned­byg­ging av sam­funnsskapte funksjon­shemmede bar­ri­er­er og hin­dre at nye skapes.

Begrunnelsen for prisen

Rådet for men­nesker med ned­satt funksjon­sevne begrun­ner pris­er til Akkar-Brygge ved Ann-Kristin Kvalsvik slik:

 

Akkar-Brygge er en kom­bi­nasjon av tur­istin­for­masjon, ven­terom, fam­i­liemu­se­um og kiosk i de gam­le loka­lene til land­han­de­len som Johan Kvalsvik etablerte rundt 1920. Loka­lene er rel­a­tivt nyop­pus­set, men mye av det gam­le inter­iøret er bevart.

Videre trekkes det fram at eierne over tid har sett utfor­drin­gene i inngangspar­ti­et med en ned­slitt betong­trapp, der det siste trin­net var så høyt at selv funksjons­friske per­son­er kunne miste å snu­ble. Planene om å gjøre Akkar-Brygge mer tilgjen­gelig har ligget der, men det var etter Dron­ningbesøket i 2016 da de eldre i byg­da ble invitert dit på kake og kaffe at man fikk erfart hvor utfor­drende inngangspar­ti­et kunne være.

Da betong­trap­pa i til­legg beg­y­nte å ram­le i biter etter vin­teren var det på høy tid å skifte ut trap­pa. Erfarin­gene med besøk­ende over tid sa sitt til at det da måtte bli en trapp med rampe.

Det er ikke bare funksjons­friske som enkelt skal kunne komme seg inn i butikken, eller inn i var­men mens de ven­ter på båten, også besøk­ende med barnevogn­er, rullestol, rul­la­tor og krykker kan nå, lett, komme seg inn på egen hånd.

Det Akkar-Brygge har gjort for å bedre tilgjen­ge­ligheten i 2017, er veldig bra, og et steg i rik­tig ret­ning mot uni­versell utform­ing.

I ei bygd med ca. 70 innbyg­gere, er kan­skje det med uni­versell utform­ing, ikke det som står øverst på pri­or­i­ter­ingslis­ten, men Ann-Kristin Kvalsvik, eier av Akkar-Brygge, har gjort noe som betyr en forskjell for bedre tilgjen­ge­lighet.

I til­legg foregår mye av vare­han­de­len i butikken, på gam­melmåten, det vil si, man eks­ped­eres over disk, og det betyr per­son­lig ser­vice, noe som men­nesker i rullestol eller med syn­sprob­le­mer, ofte savn­er når de skal finne fram til varene.”

Ildsjelprisen til Røde Kors

Dette er en pris som skal tilde­les av Ham­mer­fest kom­munt til den eller de som har gjort en bety­delig uegen­nyt­tig og uløn­net innsats for sam­fun­net.

Ild­sjel­prisen skal være en inspi­rasjon, en takk og anerk­jen­nelse for per­son­er som har vist sitt engas­je­ment og sin innsats for felleskapets verdier og/eller gjør en jobb for friv­il­lige lag og foreninger, og går til Røde Kors besøk­st­jen­este ved led­er Kari Jæger.

Begrun­nelsen fra styret for Kul­tur, omsorg og under­vis­ning (KOU) er føl­gende:

Røde Kors besøk­st­jen­este og pasientven­ner er ett vik­tig bidrag til Ham­mer­fest sam­fun­net.

Siden 1957 gitt av sin tid til andre som trenger det, hver uke på ulike sted­er i Ham­mer­fest.

Men sin tralle med kioskvar­er i gan­gene på hel­se­in­sti­tusjonene lyser de opp dagen til både beboere, pasien­ter og ansat­te, ung og gam­mel. De vel­duf­tende vaf­lene og smilende fje­sene er ett kjærkom­met og verdi­fullt tilbud til mange men­nesker. Tjen­estene som ytes friv­il­lig for våre innbyg­gere er vari­erte, enten det er på klubb­huset, på tur, i en av byens insti­tusjon­er, i pri­vate hjem, på barneavdelin­gen og med en besøk­shund.

Besøk­st­jen­esten betyr så mye for mange rundt på insti­tusjon­er de besøk­er, for enkelt­men­nes­ket eller i grup­per i de aktiviteter de arran­ger­er i Ham­mer­fest­sam­fun­net.

I 60 år har de vir­ket for å gi andre men­nesker i Ham­mer­fest en bedre hverdag og bidratt til å fore­bygge ensomhet gjen­nom arrange­menter, aktiviteter og besøk.

Når en for første gang skal utdele en ild­sjel pris var det ett enstem­mig KOU som gikk for ild­sje­lene i Besøk­st­jen­esten til Røde Kors.

Del dette: