Roger Bloch forlater Byggmakker, og går til kjeden Montér

Byg­gmakker i både Nord­kapp og Ham­mer­fest blir Mon­tér fra neste uke. Fra høyre: direk­tør Lars Pet­ter Grandahl (Opti­mera Han­del), Roger Bloch, Mar­tin Mar­tin­sen (Nord­kapp), og Trond Bjarne Oseth (Opti­mera Han­del). Foto: Presse­fo­to

 

 

Byggmakker Bloch tar overgang til Montér, og skifter profil allerede fra mandag 5. februar. Det samme gjør Byggmakker i Nordkapp. 

Bloch Bygg og Mate­ri­al­han­del AS på Storsvin­gen i Ham­mer­fest dri­ves i dag av Roger Bloch, og har 16 heltid­sansat­te. Dette er en lokal bedrift som i fjor omsat­te for 55 mil­lion­er kro­ner.

I en pressemeld­ing oppl­y­ses det Roger Bloch, og Mar­tin Mar­tin­sen hos Mar­tin­sen Bygg AS i Hon­ningsvåg (som over­tok driften av Byg­gmakker der i fjor) har byt­tet kjede basert på en totalvur­der­ing, hvor de men­er Mon­tér kom­mer best ut.

Annonse:

Annonse

Avtal­en styrk­er ifølge Roger Bloch konkur­ransekraften og forsterk­er bedriftens posisjon i Ham­mer­fest

– De innehar den kom­petansen vi trenger for å løfte sel­skapet videre, så dette vil komme både ansat­te og kun­der til gode, men­er Bloch, ifølge pressemeldin­gen.

Annonse

Mon­tér er en del Opti­mera, som er Norges største byggevarek­jede. Og det oppl­y­ses at den siste tiden har Opti­mera fått et sol­id fot­feste i nord med opp­kjøpet av Per Strand Grup­pen og flere nye forhan­dlere har meldt over­gang til kje­den.

Det er gledelig at vi får en enda bredere dis­tribusjon i nord. Forståelse av det lokale markedet er vik­tig for å lykkes, så vi er takknem­lige for at vi nå får med nye kunnskap­srike og dyk­tige medar­bei­dere med på laget, sier Lars Pet­ter Grandahl, direk­tør for Opti­mera Han­del.

Annonse:

Annonse

 

Del dette: