Rykket ut bevæpnet til Rolvsøya og pågrep mann i 30-årene

Her kom­mer poli­ti­et tilbake til Ham­mer­fest etter aksjo­nen på Rolvsøya. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

– Vi rykket ut bevæpnet med tanke på at vi hadde informasjon om at våpen skal ha vært involvert, opplyser seksjonsleder Asgeir Aule ved Hammerfest politistasjon.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN / bej@hammerfestingen.no

Poli­ti­et rykket ut til Rolvsøya ons­dagsmor­gen med en stor styrke og bis­tand fra red­ningsskøy­ta «Odin». Bak­grun­nen er en kon­flikt som har opp­stått mel­lom to fam­i­li­er der.

Mannskapene har net­topp kom­met tilbake til Ham­mer­fest etter aksjo­nen, og sek­sjon­sled­eren påpeker at han enda ikke kan si så mye om dagens poli­ti­ak­sjon og hva den har resul­tert i.

Poli­ti­et har gjen­nom­ført avhør, og fore­tatt åst­eds- og tekniske under­søkelser på stedet, oppl­yser sek­sjon­sled­er Asgeir Aule. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

– Vi rykket ut på infor­masjon om at det skal ha vært truet med våpen. Dette skal ha skjedd for en liten tid tilbake, og vi dro ut for å etter­forske sak­en. Det vil si ta avhør, og gjen­nom­føre åst­eds- og tekniske under­søkelser, men vi har ingen indikasjon­er på at noen har kom­met til skade, oppl­yser han.

Under aksjo­nen har en mann i 30-årene blitt pågrepet, og tatt til avhør. At poli­ti­et rykket ut bevæp­net fork­lar­er han skyldes at det har vært snakk om at våpen har vært involvert i kon­flik­ten.

– I til­legg øns­ket vi å gjen­nom­føre mange avhør mens vi var på stedet. Da måtte vi sende ut mange, forteller sek­sjon­sled­er Asgeir Aule.

Poli­ti­et fikk bis­tand fra red­ningsskøy­ta «Odin» til å komme seg fra Ham­mer­fest til Rolvsøya. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Annonse:

Annonse:

Del dette: