Savnet søkere til kulturstipend, men kulturpris og idrettsstipend ble delt ut

Nes­tled­er i KOU Chris­t­ian Berge­ton Klaussen (Ap), KOU-led­er Berit Hågensen (Ap) står bak ryggen hans når Edvard Rogn­lid mot­tar kul­tur­prisen på veg­ne av alpin­klubben. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

– Dessverre har vi ikke fått noen søkere på kul­turstipen­det i år. Der har jeg en sterk opp­for­dring til dagens ung­dom som dri­ver på med musikk, med dans, teater, eller innen­for andre typer kul­turbe­greper. Søk kul­turstipen­det der­som dere har tenkt å satse videre og trenger en liten hjelp på veien, opp­for­dret KOU-led­er Berit Hågensen (Ap), som sam­men med Chris­t­ian Berge­ton Klaussen (Ap) likev­el hadde et stipend og en kul­tur­pris å dele ut på 17. mai.

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN /bej@hammerfestingen.no

– Men idrettstipen­det har vi hatt søkere på, og en veldig god søk­nad som vi har behan­dlet i år. Det var også den søk­naden som idrettsrådet anbe­falte KOU-styret å gå inn for, sa KOU-led­er Berit Hågensen.

Årets idrettsstipend i Ham­mer­fest har der­for gått til en fre­mad­stor­mende ung skiskyter, som er født i 2001. Hun skal beg­ynne på Norges Top­pidretts­gym­nas (NTG) til høsten. Hun har tenkt å satse videre, og hun har lyst til å bli en av de virke­lig gode skiskyterne i Norge og i ver­den.

Så ble Ando­ra Regine Aas øns­ket velkom­men på balkon­gen til råd­huset hvor hun fikk blom­ster og diplom, og et brev som bekrefter at hun er vin­ner av årets idrettsstipend på 85.000 kro­ner.

– Dette er veldig stort for meg, og jeg er veldig takknem­lig for at jeg kan få dette stipen­det. Det vil være med på å hjelpe meg videre, og jeg kan satse videre på skiskyt­ing. Så ønsker jeg selvsagt å være en god rep­re­sen­tant både for Ham­mer­fest og Finn­mark, sa den unge stipend­vin­neren Ando­ra Regine Aas. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Nes­tled­er i KOU, Chris­t­ian Berge­ton Klaussen (Ap), delte ut årets kul­tur­pris til Ham­mer­fest Alpin­klubb.

– Dette er en klubb som gjør alt på friv­il­lig basis, sa Berge­ton Klaussen, og trakk fram klubbens egen for­målspara­graf. Prisen ble tatt i mot av led­er Edvard Rogn­lid.

– På veg­ne av alpin­klubben vil jeg takke for kul­tur­prisen. Tusen takk til den eller de som har nomin­ert oss, og takk til Styret for kul­tur omsorg og under­vis­ning (KOU) som har fun­net oss som en verdig kan­di­dat. Prisen vis­er med stor tyde­lighet at alpin­bakken i Ham­mer­fest er et vik­tig tiltak for barn, unge og vok­sne, sa led­er Edvard Rogn­lid i takke­tal­en.

Hov­ed­taler i Ham­mer­fest på 17. mai var Pet­ter Bjørk­li. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Hov­ed­taler i år var Pet­ter Bjørk­li, og trakk fram Ham­mer­fest som ver­dens beste by, det fan­tastiske været, gam­le tøffe ham­mer­festinger, og tok for seg hvor­dan han ser for seg byen i 2037.

Tal­ene, toget, og folke­havet som var i Ham­mer­fest på 17. mai kan du se i opp­taket fra vår direk­te­send­ing vi hadde på Face­book (tal­ene finner du selvsagt på slut­ten av sendin­ga):

Se vår 17. mai-send­ing her: Bli med oss å ta en titt på toget i Ham­mer­fest

Annonse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del dette: