Vil søke om å få omgjøre sammenslåing av Troms og Finnmark

Tors­dag ved­tok Fylkestinget å søke om å få omgjøre ved­taket om å slå sam­men Troms og Finn­mark.

Dersom det blir sammenslåing må navnet være Finnmark, og hovedsetet ligge i Vadsø, vedtok fylkestinget da Stortingets vedtak om sammenslåing fra 1. januar 2020 ble behandlet torsdag.

Fak­sim­i­le: Ukens avis.

«Ved et reg­jer­ingsskifte etter stort­ingsval­get 11.september 2017, fremmes det sak til Regjeringen/Stortinget om omgjøring av ved­taket som er gjort om å slå sam­men Finn­mark og Troms. Dette punk­tet ble ved­tatt mot ti stem­mer.

Det andre punk­tet han­dler om en videre­føring av sam­menslåing­spros­essen. Fylkestinget har her fem krav:

  • Finn­mark er regio­nens nye navn
  • Det avholdes felles fylkest­ing i Kirkenes etter okto­ber 2017
  • Det velges like mange medlem­mer fra Finn­mark og Troms i fellesnemd
  • Hovedsetet/administrasjonen må legges til Vad­sø
  • For­mannskapsmod­ellen må være regionenes poli­tiske styringsmod­ell

Dette punk­tet ble ved­tatt mot ni stem­mer.

Annonse:

Del dette: