Sørget for billigere flybilletter, men nå er det over for FlyViking

– Det er jo bare en gang som er den første gan­gen, sa fly­grün­der Ola Giæver jr. da Fly­Viking lan­det med sitt første rute­fly i Ham­mer­fest i mars 2017. Nå er det over. Foto: Bjørn Egil Jakob­sen

Passasjersvikt, tekniske utfordringer og for mange kanselleringer av ruter, ingen mulighet for å distribuere flybilletter gjennom Amadeus GDS, og manglende mulighet for selvbetjent innsjekk på flyplassene skapte problemer, ifølge flyselskapet, som i 2017 fikk ned flyprisene mellom Hammerfest og Tromsø.

 

Nå er det slutt, men ifølge en pressemelding fra selskapet skal verken kunder, leverandører, ansatte eller innleid personell bli skadelidende.

 

De siste fly­vnin­gene skal skje 12. jan­u­ar, men gjen­nom etab­ler­ing av et nytt aksje­sel­skap skal man forsøke å oppret­tholde ruten Ørland — Oslo — Ørland. Dette skal inntil videre skje gjen­nom innleie av fly og per­son­ell fra andre sel­skaper.

Allerede 15. desem­ber bekreftet Fly­Viking over­for avisa Ham­mer­festin­gen at sel­skapet skulle legge ned Ham­mer­fest-ruta allerede fra 2. jan­u­ar.
Les også: Fly­Viking leg­ger ned Ham­mer­fest-ruta

– Ikke økonomisk forsvarlig

– Hov­edår­sak­en til at vi har tatt denne beslut­nin­gen, er at det ikke er økonomisk forsvarlig å dri­ve videre med det materiel­let vi har i dag, sier styreled­er Ola Olsen i en pressemeld­ing, som sel­skapet har sendt ut i dag.

– Videre vil en styrt avvikling innen rimelig tid gjøre oss i stand til å innstille driften i Fly­Viking AS, sam­tidig som verken kun­der, leverandør­er, ansat­te eller innleid per­son­ell blir skadeli­dende, fort­set­ter han.

Sel­skapet beklager de ulem­pene dette vil med­føre for kun­dene som har kjøpt bil­let­ter med sel­skapet etter den 12. jan­u­ar.

– Samtlige kun­der bes ta kon­takt med sel­skapet, slik at de kan få refun­dert sine kjøp i hen­hold til sal­gs­betingelser og pas­sas­jer­ret­tigheter, sier daglig led­er Heine Richard­sen.

Annonse:

Annonse

 

– Flere underliggende årsaker

Selv om det i all hov­ed­sak er man­glende økonomiske resul­tater som nå gjør at styret har beslut­tet å gjen­nom­føre en styrt avvikling, så er det flere under­liggende årsak­er som har gjort det vanske­lig å få lønn­somhet i driften av Fly­Viking AS.

– Vi har hatt større tekniske utfor­dringer med de tre første Dash 8–100 mask­inene enn for­ven­tet. Dette har ført til mange kansel­leringer og tap av kun­der. Den fjerde mask­i­nen var plan­lagt å settes i drift i novem­ber, men en vital funksjon man­glet på fly­et. Dette gjorde det umulig å bruke det på våre ruter, og dermed kunne ikke mask­i­nen brukes som reserve­fly og den plan­lagte utvidelsen av rutenet­tet ble umulig å gjen­nom­føre. Det har blitt for mange kansel­leringer av ruter, og gjen­nom det refusjon­er til våre pas­sas­jer­er, som har hatt en neg­a­tiv finan­siell effekt for sel­skapet. Dette har også gjort noe med våre kun­ders tillit til sel­skapets evne til å fly som plan­lagt, fork­lares det i pressemeldin­gen.

Sel­skapet oppl­yser at det å bestille fly­bil­let­ter med sel­skapet også har vært utfor­drende for kun­der og spe­sielt bedrifter. For eksem­pel har Fly­Viking ikke hatt mulighet til å dis­tribuere bil­let­ter gjen­nom Amadeus GDS.

– Flere utfordringer

– Dette har gjort at bedrifter som benyt­ter seg av reise­byrå for bil­let­tbestill­inger ikke har kun­net velge Fly­Viking. I til­legg ser vi at bruk­er­venn­ligheten i vårt eget sys­tem har vært for dårlig. Dette har på sin side gjort det utfor­drende for kun­dene å gjen­nom­føre bestill­inger via våre egne nettsider. I etter­påk­lok­skapens eksak­te lys, burde vi nok ha etablert bedre løs­ninger for dette fra starten av.

Et siste punkt som også pekes på å ha vært utfor­drende for sel­skapets pas­sas­jer­er, har vært opplevelsen på fly­plassene.

– Vi har ikke lev­ert godt nok på dette punk­tet siden vi ikke har kun­net til­by selv­bet­jent innsjekking som de fleste andre sel­skapene gjør i dag.

Fly­Viking AS er et heleid dat­tersel­skap av Viking Air Nor­way AS, som igjen er eid av enkelt­per­son­er og deres sel­skaper. Det er økonomien i Fly­Viking AS som ikke ser ut til å bli lønn­som i over­skuelig fremtid, og det er der­for driften av dette sel­skapet som opphør­er.

Aksjekapital og lån på 134 millioner

Sel­skapets eiere har siden opp­starten skutt inn aksjekap­i­tal og lån på til sam­men 134 mil­lion­er kro­ner, og styret beslut­tet å innstille driften nå mens det fort­satt er midler igjen til å over­holde for­p­lik­telsene i peri­o­den frem til 12. jan­u­ar.

Det er beslut­tet å etablere et nytt aksje­sel­skap, som i første omgang skal ha som opp­gave å oppret­tholde ruten Ørland — Oslo — Ørland. Dette skal skje gjen­nom å over­føre ruten til et annet region­alt fly­sel­skap, som kom­mer­sielt skal arbei­de sam­men med det nye sel­skapet.

– Eieren vil også gjen­nom­føre en vur­der­ing på om det vil være mulig å skape lønn­somme fly­ruter med andre fly­typer enn det Fly­Viking har benyt­tet, og i et annet seg­ment. Dette arbei­det vil påb­eg­ynnes rett etter årsskiftet.

Annonse:

Annonse

Del dette: